Zachowania zdrowotne kobiet z nietrzymaniem moczu

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 754

Zachowania zdrowotne kobiet z nietrzymaniem moczu

Health behaviors of women with urinary incontinence

BOŻENA WOJTYCKA, BEATA HAOR

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2020.009

ISSN: 2451-1846

Streszczenie:
Wstęp. Modyfikacja zachowań zdrowotnych to istotny element profilaktyki oraz leczenia zachowawczego nietrzymania moczu.
Cel. Celem pracy jest analiza zachowań zdrowotnych kobiet z nietrzymaniem moczu.
Materiał i metody. Badanie dotyczyło 100 pacjentek z nietrzymaniem moczu. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego i metodę szacowania, technikę ankietowania, skali szacunkowej oraz kwestionariusz Inwentarza Zachowań Zdrowotnych.
Wyniki. Kobiety z nietrzymaniem moczu najwyżej oceniły swoje zachowania zdrowotne w kategoriach: zachowań profilaktycznych, prawidłowych nawyków żywieniowych oraz pozytywnego nastawienia psychicznego. Najniżej respondentki oceniły swoje praktyki zdrowotne.
Wnioski. Zachowania zdrowotne kobiet z nietrzymaniem moczu są interpretowane jako przeciętne.

Abstract:
Introduction. Modifying health behaviors is an important element of the prevention and conservative treatment of urinary incontinence.
Aim. The aim of the study is to analyze the health behavior of women with urinary incontinence.
Material and methods. The study involved 100 patients with urinary incontinence. The diagnostic survey method and the estimation method, the survey technique, the estimation scale technique and the Inventory of Health Behavior questionnaire were used.
Results. Women with urinary incontinence rated their health behaviors the highest in the following categories: preventive behaviors, correct eating habits and a positive mental attitude. The respondents rated their health practices the lowest.
Conclusions. The health behavior of women with urinary incontinence is interpreted as average.

Słowa kluczowe:
nietrzymanie moczu, kobiety, zachowania zdrowotne

Keywords:
urinary incontinence, women, health behaviour

Pełny tekst:
PDF – 60-75

Bibliografia/Bibliography:
1.Abrams P, Cardozo L, Fall M, et al. The standardization of terminology of lower urinary tract function: report from the standardization sub-committee of the International Continence Society. Neurourol Urodyn. 2002; 81:1243-1245.
2.Mouritsen L. Classification and evaluation of prolapse. Clin Obstet Gynecol. 2005;19: 895-911.
3.Barnaś E., Barańska E., Gawlik B., Zych B. Czynniki najbardziej wpływające na jakość życia kobiet z nietrzymaniem moczu. Hygeia Public Health. 2015; 50(4): 643-648.
4.Blewniewski M. Diagnostyka i leczenie zespołu pęcherza nadreaktywnego – aktualne algorytmy postępowania. Kwartalnik NTM. 2018; 3(66):11 - 12.
5.Nygaard I, Barber MD, Burgio KL, et al. Prevalence of symptomatic pelvic floor disorders in US women. JAMA. 2008,:300(11): 1311-1316.
6.Pacjent z NTM w systemie opieki zdrowotnej 2020. Raport Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti”. Warszawa lipiec 2020. http://www.uroconti.pl/userfiles/file/Raporty/Raport_NTM_2020.pdf [dostęp w Internecie: 30.09.2020]
7.Heszen I., Sęk H. Behawioralne uwarunkowania zdrowia i choroby. W: Heszen I., Sęk H. (red.), Psychologia zdrowia. PWN, Warszawa 2012; 90-104.
8.Gruszczyńska M., Bąk – Sosnowska M., Plinta R. Zachowania zdrowotne jako istotny element aktywności życiowej człowieka. Stosunek Polaków do własnego zdrowia. Hygeia Public Health. 2015; 50(4):558 – 565.
9.Inwentarz Zachowań Zdrowotnych https://www.practest.com.pl/izz-inwentarz-zachowan-zdrowotnych [dostęp w Internecie: 30.09.2020].
10.Bojakowska U., Kalinowski P., Kowalska M. E. Ocena wybranych zachowań zdrowotnych przez i po zdiagnozowaniu choroby wśród kobiet z nowotworem piersi w oparciu o Inwentarz Zachowań Zdrowotnych Juczyńskiego – badanie wstępne. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(5):29-37.
11.Juczyński Z. Inwentarz Zachowań Zdrowotnych. [W:] Juczyński Z. (red.) Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2012;110–116.
12.Muszalik M., Zielińska – Więczkowska H., Kędziora – Kornatowska K., Kornatowski T. Ocena wybranych zachowań sprzyjających zdrowiu wśród osób starszych w oparciu o Inwentarz Zachowań Zdrowotnych Jurczyńskiego w aspekcie czynników socjo– demograficznych. Probl Hig Epidemiol. 2013;94(3):509–513.
13.Kurowska K., Kudas A. Wpływ zachowań zdrowotnych na jakość życia osób z niewydolnością serca. Folia Cardiologica Excerpta. 2013; 8(1):1-8.
14.Kurowska K., Figiel O. Poczucie koherencji a zachowania zdrowotne u osób z rozpoznaną cukrzycą typu 2. Nowiny Lek. 2009; 78: 197–205.
15.Hannestad Y.S., Rortveit G., Daltveit A.K., Hunskaar S. Are smoking and other lifestyle factors associated with female urinary incontinence? The Norwegian EPINCONT Study. BJOG. 2003;110(3):247-254.
16.Bart S., Ciangura C., Thibault F. et al. Stress urinary incontinence and obesity. Prog Urol. 2008; 18(8): 493-498.
17.Whitcomb E.L., Horgan S., Donohue M.C., Lukacz E.S. Impact of surgically induced weight loss on pelvic floor disorders. Int Urogynecol J. 2012; 23(8):1111-1116.
18.Bidzan M., Jakość życia pacjentek z różnym stopniem nasilenia wysiłkowego nietrzymania moczu. Impuls, Kraków 2008:33.
19.Dutkiewicz S., Kapusta K. Nietrzymanie moczu a czynniki ryzyka i jakość życia kobiet w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym w Kielcach. Prz. Menopauz. 2011;6:493-499.
20.Klimaszewska K. Społeczny aspekt nietrzymania moczu Pielęgniarstwo XXI wieku. 2017;vol.16, 3(60):57-61.

Drukuj