Analiza częstości występowania oraz czynników wpływających na powstanie wad postawy u dzieci w wieku szkolnym

  • Kategoria: 2-uncategorised
  • Odsłony: 32717

ANALIZA CZĘSTOŚCI WYSTĘPOWANIA ORAZ CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA POWSTANIE WAD POSTAWY U DZIECI W WIEKU SZKOLNYM

Analysis of appearing frequency and factors affecting the occurrence of abnormal spinal curvatures at children of primary school age

DOROTA KOCHMAN, ANETA STUDZIŃSKA

ISSN: 2451-1846

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2020.016

Streszczenie:
Wstęp. Wada postawy definiowana jest jako zespół zaburzeń postawy charak-teryzowanych jako minimalne indywidualne nieprawidłowości od odpowied-niej postawy ciała potencjalne do uzdrowienia profesjonalnymi ćwiczeniami biernymi i czynnymi. Ważną rolę w rozwoju nieprawidłowości postawy od-grywają czynniki nakłaniające do przyjęcia niepoprawnej sylwetki. Do wyżej wyszczególnionych czynników należą głównie: obieranie niewłaściwej posta-wy ciała podczas odpoczywania, niekomfortowo przyswojone miejsce do nau-ki, albo dźwiganie przeciążonych plecaków do szkoły.
Cel pracy. Zobrazowanie powszechnego problemu wśród dzieci w wieku szkolnym jakim jest ujawnianie się wad postawy oraz wyszczególnienie czyn-ników przyczyniających się do powstawania zaburzeń w postawie ciała.
Materiał i metody. W pracy wykorzystano metodę szacowania oraz metodę sondażu diagnostycznego. W celu wykonania badań ankietowych posłużono się anonimowym i zarazem autorskim formularzem ankietowym. W ankiecie wzięło udział 100 dzieci w wieku 11-14 lat u których obliczono wskaźnik BMI i oceniono parametry antropometryczne według siatek centylowych.
Wyniki. W badaniu udział wzięło 100 dzieci (49% mężczyzn, 51% kobiet). 24% dzieci ma zdiagnozowaną wadę postawy, w tym 16 kobiet i 8 mężczyzn. Płaskostopie wykryto u 11 dzieci, co stanowi ok. 46% osób z wadami postawy, natomiast koślawe kolana nie wystąpiły u żadnego dziecka (0%). U 38% dzie-ci, które na aktywność ruchową przeznaczają mniej niż godzinę dziennie zdia-gnozowano wadę postawy, natomiast wśród grupy osób z dzienną aktywnością 1-2h występuje 16,1% wad postawy. Z kolei u uczniów poświęcających ponad 2h dziennie na aktywność nie stwierdzono żadnej wady. 87,5% dzieci z nie-prawidłowym poziomem wskaźnika BMI cierpi na wadę postawy. Dzieci (66%), które nie przestrzegają prawidłowych zasad noszenia plecaka mają zdiagnozowaną wadę postawy.
Wnioski. W badanej grupie co czwarte dziecko ma zaburzenia w postawie ciała. Najczęstszym typem wady postawy jest płaskostopie, z kolei najrzad-szym koślawe kolano. Wysunięto również konkluzję, że w badanej grupie niski poziom aktywności fizycznej wśród dzieci w wieku szkolnym oraz nieprawi-dłowe noszenie plecaka znacząco przyczynia się do powstawania zaburzeń postawy. Ponadto nieodpowiedni wynik BMI również ma negatywny wpływ na sylwetkę ciała dzieci.

Summary:
Introduction. Faulty posture is define as the syndrome of bad posture that we characterize as minimal, individual anomalies upon proper poise which are potentially curable with professional passive and active exercises. An im-portant function at develop posture anomalies has factors which induce to take improper silhouette. To the above factors mainly belong: bad posture while relaxation, wrong place to study or hefting overloaded packs.
Aim. Depiction of common problem among children at school age which is exposure of faulty posture and specification of factors which produce faulty posture.
Material and methods. In the thesis was used method of evaluation and diag-nostic survey method. With the object of execution the questionnaire surveys applied an anonymous and authorial questionnaire at the same time. A hundred of children at 11-14 age entered the survey. Based on data, computed BMI rate and the anthropometric parameters were evaluated according to centile grid.
Results. A hundred of children entered the research (49% boys, 51% girls). 24% of children had diagnose of faulty posture namely 16 girls and 8 boys. Fallen arches was detected at 11 children, it is about 46% of people with bad posture, whereas none of children had knees valgus (0%). 38% of children who are active less than hour per day were diagnosed with faulty posture, whereas group of people with 1-2 hours daily physical activity had only 16,1% of chil-dren with faulty posture. On the other hand with students who spare over two hours on activity daily were not any fault. 87,5% of respondents with wrong BMI rate level suffer from bad posture. Children (66%), who do not respect right rules of carrying pack have diagnosed faulty posture.
Conclusion. Every fourth child at research group has bad posture. The com-mon type of faulty posture is fallen arches, but the rarest is knee valgus. Low level of physical activity and wrong way of carrying pack significantly contrib-ute to develop faulty posture among school age children. Furthermore inade-quate result of BMI also has negative impact on body posture of child.

Słowa kluczowe:
wada postawy, wiek szkolny, BMI, postawa ciała, zaburze-nie, aktywność fizyczna

Keywords:
faulty posture, school age, BMI, poise, disability, physical

Pełny tekst:
PDF 69-95

Bibliografia/Bibliography:
1. Wawrzyniak A., Tomaszewski M., Mews J., Jung A., Kalicki B. Wady posta-wy u dzieci i młodzieży jako jeden z głównych problemów w rozwoju psy-chosomatycznym. Pediatr Med. Rodz 2017;13(1):73-77.
2. Szczepanowska-Wołowiec B., Drzał-Grabiec J., Sztandera P., Dudek J. Kotela I. Wady postawy w płaszczyźnie strzałkowej dzieci 10–12 letnich w woje-wództwa świętokrzyskiego. Studia Medyczne 2012;27(3):32.
3. Muchacka R., Pyclik M. Wady postawy u dzieci i młodzieży - charaktery-styka i etiologia. Prace Naukowe WSZiP 2016; 37(1):69-87.
4. Maciałczyk-Paprocka K., Krzyżaniak A. Kotwicki T., Sowińska A., Stawiń-ska-Witoszyńska B. Krzywińska-Wiewiorowska M., Przybylski J. Wystę-powanie błędów w postawie ciała u uczniów poznańskich szkół podstawo-wych. Probl Hig Epidemiol 2012;9 (2):310- 312.
5. Białoszewski A. Kłak A. Szymański J. Raciborski F. Lusawa A. Tomaszew-ska A. Walkiewicz A. Samel-Kowalik P. Borowicz J. Samoliński B. Aktyw-ność fizyczna a problemy układu ruchu dzieci w wieku wczesnoszkolnym u dzieci uczęszczających do klas pierwszych szkoły podstawowej na ternie miasta stołecznego Warszawa. Valetudinaria – Postępy Medycyny Klinicz-nej i Wojskowej 201; (16):20.
6. Skawiński D. Zaworska-Winiarska A. Sikora D. Horecka-Lewitowicz A. Szpringer M. Ocena poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki wad postawy wśród dzieci i młodzieży. Studia Medyczne 2011; 21:16,17.
7. Modrzejewska J., Malec Z. Wady postawy ciała uczniów w młodszym wieku szkolnym. Komunikaty i sprawozdania z badań/NIS 2017;3,63:86, 88-90.
8. Szczepanowska-Wołowiec B., Wołowiec P., Kotela P. Wady postawy popu-lacji dzieci w wieku 10–12 lat na terenie gminy Masłów. Studia Medyczne 2010:17,41.
9. Górecki A., Kiwerski J., Kowalski I., Marczyński W., Nowotny J., Rybicka M., Jarosz U., Suwalska M., Szelachowska-Kluza W. Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania – rekomenda-cje ekspertów. Pol. Ann Med. 2009;16(1): 172-174.
10. Kocka K., Kachaniuk H., Bartoszek A., Fałdyga U., Charzyńska-Gula M. Naj-częstsze problemy zdrowotne dzieci w wieku szkolnym – na przykładzie szkoły podstawowej i gimnazjum w Lublinie. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2013;19,4:508.

Drukuj