Jakość życia kobiet po mastektomii

  • Kategoria: 2-uncategorised
  • Odsłony: 61199

Jakość życia kobiet po mastektomii

Quality of life of women after mastectomy

MARIOLA RYBKA (a), MAŁGORZATA ZIÓLKOWSKA (b)

(a) Państwa Uczelnia Zawodowa we Włocławku, Szpital Lipno Sp. z o.o. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
(b) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

ISSN: 2451-1846

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2020.020

Streszczenie:
Wstęp. Amazonki to grupa kobiet zrzeszona w organizacji społecznej niezwykle dzielnych i walecznych które wspierają się wzajemnie walce
z ciężkim przeciwnikiem jakie postawiło na ich drodze życie- rak piersi. Działalność stowarzyszeń ułatwia adaptację do nowej sytuacji zdrowotnej tych kobiet. Nieodzownym aspektem kobiet po mastektomii jest ich jakość życia. Pojęcie jakości życia jest terminem wielowymiarowym obejmującym każdą sferę ludzkiego życia na każdym etapie.
Cel. Celem pracy była ocena jakości życia kobiet po mastektomii zrzeszonych w grupie Amazonek.
Materiał i metody. W badaniu dział wzięły 103 kobiety w wieku ≥ 20 r.ż. Ponad ¾ respondentek zamieszkiwało tereny miejskie , a co trzecia kobieta tereny wiejskie. Do oceny jakości życia wykorzystany został kwestionariusz WHOQOL-BREF jest o narzędzie wystandaryzowane służące do oceny jakości życia osób zarówno zdrowych jak i chorych.
Wyniki. Kobiety po mastektomii zrzeszone w klubie Amazonek akceptują swój wygląd oraz stan zdrowia, co przekłada się na ogólną jakość życia.
Wnioski. Pacjentki po zabiegu oszczędzającym oceniają swoją jakość życia na najwyższym poziomie natomiast kobiety po obustronnej mastektomii na po-ziomie najniższym. Zakres udzielanego wsparcia ze strony osób najbliższych ma istotny wpływ na samoocenę w zakresie zadowolenia
z jakości życia. Świadomość choroby nowotworowej wpływa negatywnie na sferę psychiczną. Osoby aktywne zawodowe po mastektomii miały zapewnioną możliwość powrotu do pracy co wpłynęło pozytywnie na jakość życia.

Słowa kluczowe:
mastektomia; jakość życia; Amazonki

Summary:
Introduction. Amazons is a group of women who are extremely brave and valiant in their social organization, who support each other against the heavy adversary that has put their lives in their way- breast cancer. The activities of associations facilitate adaptation to the new health situation of these women. An indispensable aspect of women after a mastectomy is their quality of life. The concept of quality of life is a multidimensional term covering every sphere of human life at every stage.
Aim. The aim of the work was to assess the quality of life of women after mas-tectomies associated with the Amazon group.
Material and methods. The study examined 103 women aged ≥ 20. More than three quarters of respondents lived in urban areas and one in three women lived in rural areas. The WHOQOL-BREF questionnaire is used to assess the quality of life and is a standardised tool for assessing the quality of life of both healthy and sick people.
Results. Women after mastectomy affiliated with the Amazon club accept their appearance and health, which translates into an overall quality of life.
Conclusions. Patients after the sparing procedure assess their quality of life at the highest level, while women after bilateral mastectomy at the lowest level. The extent of the support provided by loved ones has a significant impact on self-assessment in terms of quality of life satisfaction. Awareness of cancer negatively affects the mental sphere. Active professional persons after mastec-tomy were given the opportunity to return to work, which positively affected the quality of life.

Keywords:
mastectomy; quality of life; Amazons

 

Pełny tekst:
PDF – 25-37

Bibliografia:

1. www.wikipedia.org/wiki/Amazonki_(mitologia) dn. 14.10.2019.
2. Borzych B. Problemy pielęgnacyjne pacjentek z nowotworem piersi. [w:] Koper A. i Wrońska I. (red.), Problemy pielęgnacyjne pacjentów
z chorobą nowotworową. Czelej, Lublin 2017:35–39.
3. Jeziorski A., Szawłowski A.W., Towpik E. Chirurgia onkologiczna. PZWL, Warszawa 2009;531–535.
4. Kufel- Grabowska J., Nowakowski B. Rak piersi w codziennej praktyce lekarza. Kompendium Wiedzy, Warszawa 2019:13–17.
5. Płoch K., Puto G., Prażmowska B. Czynniki ryzyka raka piersi u kobiet zgłaszających się na badanie mammograficzne. Pielęgniarstwo XXI wieku. 2009;1-2:47–51.
6. Szpurtacz K. Jakość życia kobiet po mastektomii. Pielęgniarstwo Polskie. 2016;3(61):397–402.
7. Kurowska K., Spierewka B. Rola przystosowania się do optymalnej jako-ści życia kobiet po mastektomii. Pielęgniarstwo Chirurgiczne
i Angiologiczne. 2012;3:114–122.
8. Musiał Z., Sendecka W., Zalewska–Puchała J. Jakość życia kobiet po ma-stektomii. Probl Piel. 2013;21:38–46.
9. Gałka A. , Świątoniowska N.A. Ocena jakości życia kobiet z rakiem piersi w zależności od zastosowanej metody leczenia chirurgicznego. Palliative Medicine in Practice 2018;12(2):76–85.
10. Kimszal E., Kurowska K. Jak zabieg mastektomii wpływa na kobiecą psy-chikę. Pielęgniarstwo Polskie 2018;3 (69):293–297.
11. Pawlik M., Kaczmarek-Borowska B. Akceptacja choroby nowotworowej u kobiet po mastektomii. Wydawnictwo UR. 2013:203–210.
12. Zdończyk S.A. Wpływ wybranych czynników socjomedycznych na jakość życia i funkcjonowanie psychoseksualne kobiet po leczeniu operacyjnym raka gruczołu piersiowego. Pom J Life Sci. 2015;61:199–206.
13. Ośmiałowska E., Świątoniowska N. Jakość życia pacjentek
z rozpoznaniem nowotworu piersi. Palliative Medicine in Practice. 2018;12(3):143–150.
14. Stępień R., Witaszka G. Znaczenie rodziny w adaptacji funkcjonalnej ko-biet po radykalnym leczeniu chirurgicznym raka piersi. Problemy Pielę-gniarstwa. 2011;19(3):375–377.
15. Chałubińska J., Łuniewska – Bury J., Spych M. Jakość życia kobiet ze szczególnym uwzględnieniem życia seksualnego w trakcie leczenia i po leczeniu z powodu raka piersi. Przegląd Menopauzalny. 2010;3:178–183.
16. Gałuszko G., Gałuszko R. Zdrowie Publiczne Standardem Dobrostanu. 2015.

Drukuj