Zjawisko terroryzmu a bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 2293

Zjawisko terroryzmu a bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej

The phenomenon of terrorism and national security of the Republic of Poland

WERONIKA BARAN

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2019.006


Streszczenie:
Autorka w artykule omawia problematykę obejmującą zagadnienie terroryzmu, odwołując się zarówno do analizy tego pojęcia, jak i zachowań z tym związanych. Jej celem jest przede wszystkim analiza możliwego zagrożenia terrorystycznego i przegląd najważniejszych zagrożeń jakie w związku z tym pojawiają się w dokumentach Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP oraz Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego RP. Autorka podejmuje również próbę odpowiedzi na pytanie czy Polska jest wolna od tego typu zagrożeń.

Abstract:
The author discusses the issue of terrorism in the article, referring to both the analysis of this concept and related behaviors. Its aim is, first of all, to analyze the possible terrorist threat and review the most important threats that appear in the documents of the National Security Strategy of the Republic of Poland and the White Book of National Security of the Republic of Poland. The author also attempts to answer the question whether Poland is free from this type of threats.

Słowa kluczowe:
terroryzm, terrorysta, zagrożenie, Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP, Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP

Keywords:
terrorism, terrorist, threat, National Security Strategy of the Republic of Poland, White Book of National Security of the Republic of Poland

Pełny tekst:
PDF – 100-116

Bibliografia:
Adamczuk M., Rodzimy terroryzm jako zjawisko zagrażające bezpieczeństwu w Europie, „Bezpieczeństwo narodowe. Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa” 2011, nr I.
Aleksandrowicz T., Terroryzm międzynarodowy, Wyd. Oficyna Wydawnicza ŁOŚGRAF, Warszawa 2008.
Biela A., Bryk D., Kida G., Wołońciej M., Psychologiczne uwarunkowania terroryzmu jako zjawiska globalnego, [w:] P. Jaroszyński et al. (red.), Terroryzm – dawniej i dziś, Wyd. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2010.
Bolechów B., Terroryzm aktorzy, statyści, widownie, Wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Jałoszyński K., System bezpieczeństwa narodowego, [w:] K. Jałoszyński, T. Aleksandrowicz, K. Wiciak (red.), Bezpieczeństwo państwa a zagrożenie terroryzmem. Instytucje państwa wobec zagrożenia terroryzmem. Tom II, Wyd. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2016.
Kubik T., Kossowska M., Reprezentacje poznawcze terrorysty i ich indywidualne uwarunkowania, „Psychologia Społeczna” 2007, tom 2, nr 2 (04).
Liedel K., Piasecka P., Jak przetrwać w dobie zagrożeń terrorystycznych. Elementy edukacji antyterrorystycznej, Wyd. „TRIO”, Warszawa 2007.
Malendowicz P., Ekstremizm polityczny a bezpieczeństwo państwa i ład międzynarodowy, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2015, nr 1.
Mendrala Z., Polska wobec zagrożeń terrorystycznych w XXI w. Aspekty Militarne, [w:] K. Kowalczyk, W. Wróblewski (red.), Terroryzm globalne wyzwanie, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012.
Nowakowska-Krystman A., Zubrzycki W., Daniluk P., Mazur-Cieślik E., Terroryzm w ujęciu strategicznym, Wyd. „Difin”, Warszawa 2015.
Ochmann P., Wojas J., Współczesne znaczenie aktu wypowiedzenia wojny – uwagi w kontekście konfliktu na wschodzie Ukrainy, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2015, nr 3.
Szubrycht T., Cyberterroryzm jako nowa forma zagrożenia terrorystycznego, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej” 2005, nr 1 (160).
Townshend C., (tłum. R. M. Machnikowski), Terroryzm, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017.
Wojciechowski S., Terroryzm na początku XXI wieku. Pojęcie, istota i przyczyny zjawiska, Wyd. „CONTACT”, Poznań 2011.
Wojciechowski S., Terroryzm na początku XXI wieku. Pojęcie przejawy przyczyny, Wyd. „CONTACT”, Poznań 2013.

Drukuj