Zjawisko przemocy rówieśniczej i domowej w opinii dzieci i młodzieży miasta Włocławka

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1001

Zjawisko przemocy rówieśniczej i domowej w opinii dzieci i młodzieży miasta Włocławka

The phenomenon of peer and domestic violence in the opinion of children and young people in Włocławek

PAULINA SMYK, MARTA LEWICKA

ISSN 2451-1846

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2018.001

Streszczenie:
Wstęp. Zjawisko przemocy w środowisku szkolnym jest powszechnym zjawiskiem. Przemoc szkolna i domowa może przybierać różne formy. Takie zachowanie ma na celu sprawienie bólu, przykrości, przerażenia. W takich sytuacjach ofiara nie może się bronić, a sprawca ma poczucie bezkarności.
Cel. Celem badania jest ocena powszechności zjawiska przemocy
w środowisku szkolnym i domowym oraz wstępna identyfikacja problemu.
Materiał i metody. Badanie zjawiska przemocy rówieśniczej i domowej zostało przeprowadzone w grupie 369 uczniów szkoły podstawowej, klas gimnazjalnych szkoły podstawowej oraz szkoły średniej na terenie miasta Włocławek przy użyciu kwestionariusza ankiety własnego autorstwa. Badanie stanowiło część większych badań dot. zachowań dzieci i młodzieży.
Wyniki. Większość uczniów 67,2% nie doświadcza przemocy w środowisku szkolnym, problem przemocy dotyczy 32,1% dzieci, najczęściej występuje wśród uczniów szkoły podstawowej. Najczęstszą formą przemocy są: przekleństwa, wyśmiewanie, kłótnie. Zdecydowana większość przebadanych dzieci i młodzieży nie doświadcza przemocy w środowisku domowym. Wśród uczniów, których dotyczył problem przemocy domowej większość
nie poinformowała nikogo o stosowanej przemocy.
Wnioski. Badania wskazują niewielki wzrost agresji werbalnej i relacyjnej.
W porównaniu do wcześniejszych badań obserwuje się wzrost liczby uczniów deklarujących problem przemocy w szkole. Zjawisko przemocy rówieśniczej powinno być kontrolowane i przerywane przez nauczycieli, z uwagi
na późniejsze problemy zdrowotne i emocjonalne, które może spowodować
u ofiary.

Abstract:
Introduction. The problem of violence in the school environment is very common . School violence and domestic violence have different forms. Such behavior aims to cause pain, distress, and terror. In such situations, the victims cannot defend themselves , and the perpetrator has a sense of impunity.
Aim. The aim of the study is tro asses the frequency of peer and domestic violence and the initial identification of the problem.
Materials and methods. The study of peer and domestic violence problem included a group of 369 children of primary school, junior high school and high school in the city of Włocławek. A questionnaire was used. The study was part of a larger study on the behavior of children and adolescents.
Results. Most students (67.2% )do not experience violence in the school environment, the problem of violence affects 32.1 % of children, most often primary school students. The most common forms of violence are: curses, ridicule, quarrels. The majority of the examined children and youth do not experience violence in the home environment. Most students affected by domestic violence did not inform anyone about the violence exerted.
Conclusions. Research indicates a slight increase in verbal and relational aggression. Compared to the previous surveys, there is an increase in the number of students reporting the problem of violence at school. The problem of peer violence should be controlled and teachers should react to it strongly because of the potential threat of health and emotional problems that the victim may suffer from in the future.

Słowa kluczowe:
przemoc, dzieci, młodzież

Keywords:
violence, children, young people

Pełny tekst:
PDF - 8-23

Bibliografia/Bibliography:
1.Poraj G. Doświadczanie agresji i przemocy w szkole. Acta Universitatis Lodziensis Folia Psychologic. 2004; 8: 19-31.
2.Kołodziejczyk J. Agresja i przemoc w szkole. Konstruowanie programu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole. NODN „SOPHIA”, Kraków 2004.
3.Włodarczyk J. Przemoc rówieśnicza. Wyniki Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka. 2013; 12 (3):63-81.
4.Łepecka-Klusek C., Pawłowska-Muc A.K., Pilewska-Kozak A.B., Stadnicka G., Pałucka K. Przemoc domowa. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(6):169-182.
5.Komendant-Brodowska A., Giza-Poleszczuk A., Baczko-Dombi A. Przemoc w szkole. Raport z badań, lipiec 2011. Instytut Socjologii UW. Retrieved March 24, 2018 from https://panoptykon.org/sites/default/files/sbp2-_szkoly_ost_wersjapdf.pdf
6.Giza-Poleszczuk A., Komendant-Brodowska A., Baczko-Dombi A. Przemoc w szkole. Raport z badań, maj 2011. Instytut Socjologii UW. Retrieved March 24, 2018 from file:///C:/Users/Paulina/Downloads/318-sbp2011-raport-glowny-calosc.pdf
7.Pracownicy naukowo-dydaktycznie Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku oraz Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy. Diagnoza lokalnych problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla miasta Włocławek, Raport przygotowany na zlecenie Urzędu Miasta Włocławek Nr PZPS.8141.1.21.2012-1.
8.Przewłocka Jadwiga. Bezpieczeństwo uczniów i klimat społeczny w polskich szkołach. Raport z badania. Retrieved March 24, 2018 from file:///C:/Users/Paulina/Downloads/IBE-raport-Przemoc-Klimat-w-szkole.pdf
9.Komendant-Brodowska A., Baczko-Dombi A., Giza-Poleszczuk A. Przemoc w szkole. Raport z badań. Retrieved March 24, 2018 from http://www.szkolabezprzemocy.pl/1391,przemoc-w-szkole-maj-2011.
10.Przybysz –Zaremba M., Katkoniene A. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole w optyce edukacyjnej. Społeczeństwo i Rodzina 2014, 38 (1): 48-62.
11.Raport CBOS w ramach kampanii społecznej Szkoła bez przemocy 2007.
12.Kalka J. Raport z badania sfinansowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomani i Warszawa, 2016 - Badanie „Konsumpcja substancji psychoaktywnych przez młodzież –Młodzież 2016. Retrieved March 24, 2018 from file:///C:/Users/Paulina/Downloads/Mlodzież%202016_raport%20z%20badania.pdf
13.Diagnoza lokalnych problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla miasta Włocławek, Raport przygotowany przez Inqesta, 2009.

Drukuj