Zbawienie w demokracji

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 855

Zbawienie w demokracji

Salvation in democracy

ANDRZEJ SEPKOWSKI

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2016.001

ISSN: 1896-4087

Streszczenie:
Demokracja potrzebuje podejmowania działania bez nadmiernego uprzywilejowania status quo. Gdy indywidualny interes zaczyna dominować wywołuje to konflikt, zadaniem systemu demokratycznego jest wzmocnienie status quo, przez podejmowanie działań z wykorzystaniem siły lub groźby/ zmuszania/ niektórych swoich obywateli do sytuacji lub działań nie będących w ich interesie. Rząd w większości jest standardowym mechanizmem osiągania względnie zadowalającej formy demokratycznego przymusu.
W systemie demokratycznym można, niewątpliwie, rozstrzygnąć niektóre konflikty za pomocą narad, które mogą doprowadzić co przekształcenia interesów i ukazać niezrealizowane obszary. Może także zaostrzyć obszar konfliktów pomiędzy uczestnikami. W dobrej demokracji, zarówno w dużych jak i małych grupach, areny obrad winny być równo dostępne dla wszystkich i posiadać moc – także w sensie gróźb sankcji czy użycia siły – wzmacniając lepszą argumentację, szczególnie w tych momentach kiedy w pewnych kwestiach nie dojdzie do porozumienia. Należy wskazać obszary, w których należy dążyć do porozumienia uczestników, którzy mogą przejawiać sprzeczne interesy. Należy tak prowadzić rozmowy, aby uczestnicy zrozumieli własne interesy, co jest szczególnie ważne w tych momentach kiedy jasne staje się, że interesy materialne, wartości głębokie uczestników, nie zawsze da się pogodzić z dobrem ogółu/innych uczestników. W tym momencie, gdy konflikt pozostaje po dobrej deliberacji, demokracja ma dwie możliwości – pozostać na status quo lub działać poprzez zmuszanie niektórych do tego aby iść razem z innymi.

Abstract:
Democracies need coercion primarily to take action without overly privileging the status quo. When individual interests come in what gives every indication of being an irreconcilable conflict, a democratic polity must either reinforce the status quo by taking no action or by taking action, force or threaten/coerce/some of its citizens into situations or actions not in their interests. Majority rule is one standard mechanism for achieving a relatively fair form of democratic coercion. Democracies can undoubtedly settle some of many conflicts through deliberation. Deliberation can help transform interests ad reveal previously unrealized areas of agreement. It can also sharpen participants understandings of their conflicts. In a good democracy, large or small, the deliberative arena should ideally be equally open to all, and power – in the sense of threat of sanction or the use of force – should not interfere with the impact of the better argument. At some point and some issues, deliberation will not lead to agreement. Good deliberation will have opened areas of agreement and will have clarified and remaining areas of conflict. The participants will have come to understand their interests, including their conflicting interests, better than before deliberation. But material interests, and interests in one’s deepest values, cannot always be reconciled with the interests, material and ideal, of others. At this point, when conflict remains after good deliberation, a democracy has two choices – to remain at the status quo or to act, by coercing some to go along with others.

Słowa kluczowe:

demokracja, zbawienie, cywilna religia

Keywords:

democracy, salvation, civil religion

Pełny tekst:
PDF 8-35

Bibliografia:

   

Baudrillard J., Procesja symulakrów, [w:] Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, M. Hopfinger (red.), Warszawa 2002.

Baudrillard J., Społeczeństwo konsumpcyjne, Warszawa 2004.

Bauman Z., Wolność, Kraków 1995.

Bell D., The Cultural Contradiction of Capitalism, London 1979.

Bellah R.N., Beyond Belief, California University 1991

Brighthouse H., Sprawiedliwość, Warszawa 2007.

Chomsky N., Language and Politics, London 2004.

Chomsky N., Media Control, New York 2002.
   

Conquest R., Uwagi o spustoszonym stuleciu, Warszawa 2001.
   

Conrad J., Człowiek, rasa, kultura, Warszawa 1971.
   

Dijk van T.A., Elite Discourse and Racism, Newbury Park 1993.
   

Friedman M., Capitalism and Freedom, Chicago 1982.
   

Ginsberg B., T.J. Lowi T.J., M. Weir M., We the People, New York 1997.
   

Goldfarb J.C., The Cynical Society. The Culture of Politics and the Politics of Culture in American Life, Chicago 1991.
   

Hamel G., C.K., Prahald Competing for the Future, Cambridge 1994.
   

Handy Ch., Wiek paradoksu, Warszawa 1996.
   

Hardt M., Negri A., Multitude. War and Bureaucracy in the Age of Empire, New York 2004.
   

Harman E.S., Chesnay R.W., The Global Media. The New Mission of Corporate Capitalism, London 1999.
   

Held D., Models of Democracy, Cambridge 1987.
   

Herring J., The Politics of Democracy. American Parties in Action, New York 1968.
   

Huntington S.P., Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa 1995.
   

Johnson-Cartee K.S., S.A. Copeland, Manipulation of the American Voter, Westport 1997.
   

Kelman S., Why Public Ideas Matter [w:] The Power of Public Ideas, R.B. Reicha (red.), Harvard 1990.
   

Kilanowski M., Individual and Community, [w:] Deconstruction and Reconstruction, J. Ryder, M. Wilkanowski (red.), Amsterdam 2004.
   

Mc Coil H.W., The History of Liberty, New York 1965.
   

Muszyński J., Polskie Państwo Partyjne, Warszawa 2002.
   

Naisbitt J., Megatrendy, Poznań 1997.
   

Pareto V., Uczucia i działania. Fragmenty socjologiczne, Warszawa 1994.
   

Patterson J.T., America’s Struggle Against Poverty, Harvard 1994.
   

Patterson O., The American Democracy, New York 1993.
   

Possenti V., Religia i życie publiczne. Chrześcijaństwo w dobie ponowożytnej, Warszawa 2005.
   

R.A. Dahl R.A., Dillemas of Pluralist Democracy, London 1982.
   

Ricoeur P., Krytyka i przekonanie, Warszawa 2003.
   

Ryn C.G., Democracy and the Ethical Life. A Philosophy of Politics and Community, London 1979.
   

Scheler M., Resentyment a moralność, Warszawa 1977.
   

Sorensen G., Democracy and Democratization. Dilemmas in World Politics, Boulder 1993.
   

Staniszkis J., Władza globalizacji, Warszawa 2003.
   

Thompson J.B., Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów, Wrocław 2001.
   

Thompson O., Historia propagandy, Warszawa 2001.
   

Thurow L., Przyszłość kapitalizmu, Wrocław 1999.  

Todd E., Schyłek imperium. Rozważania o rozkładzie systemu amerykańskiego, Warszawa 2003.
  

Virillo P., Bomba informacyjna, Warszawa 2006.
   

Zadencki J., Wobec despotyzmu wolności, Kraków 1995.
   

Statistisk sentralbyra, Migrations 2013, http://www.ssb.no/en/befolkning/statistikker/flytting.
   

Statistisk Sentralbyra, More employed immigrants, http://www.ssb.no/english/ subjects/AC06/01/innvregsys_en/.
   

Statistisk sentralbyra, Population 1 January 2011 and 2012 and changes in 2011, by immigration category and country background. Absolute numbers, https://www.ssb. no/a/english/kortnavn/innvbef_en/tab-2012-04-26-01-en.html.
   

Statistisk Sentralbyra, Stortingsvalg. Valgte representanter etter parti/valgliste, http://www.ssb.no/histstat/tabeller/25-25-4t.txt.
   

Statistisk setralbyra, Population changes in the municipalities (1951–2013), http://www.ssb.no/english/subjects/02/02/folkendrhist_en/tables/tab/00.html.
   

The speech from the throne by His Majesty The King on the occasion of the opening of the 159th session of the Storting, https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/The-speechfrom-the-throne-by-His-Majesty-The-King-on-the-occasion-of-the-opening-of-the-159th-session-of-the-orting/id200 5241/?regj_oss=10.
   

Troll B., Norwegia: imigranci z 216 krajów, http://media.wp.pl/kat,1022943, wid,12250254,wiadomosc.html.
   

Winnicka E., Szeroko pojęta norma, Polityka z 4 stycznia 2012 r., http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1522617,1,porwanie-w-maje stacie-prawa.read.
   

Zaremba Bielawski M., Higieniści. Z dziejów eugeniki, Wołowiec 2011.
   

Statistisk Sentralbyra, More employed immigrants, http://www.ssb.no/english/ subjects/A06/01/innvregsys_en/.
   

Statistisk sentralbyra, Population 1 January 2011 and 2012 and changes in 2011, by immigration category and country background. Absolute numbers, https://www.ssb. no/a/english/kortnavn/innvbef_en/tab-2012-04-26-01-en.html.
   

Statistisk Sentralbyra, Stortingsvalg. Valgte representanter etter parti/valgliste, http://www.ssb.no/histstat/tabeller/25-25-4t.txt.
   

Statistisk setralbyra, Population changes in the municipalities (1951–2013), http://www.ssb.no/english/subjects/02/02/folkendrhist_en/tables/tab/00.html.
   

The speech from the throne by His Majesty The King on the occasion of the opening of the 159th session of the Storting, https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/The-speechfrom-the-throne-by-His-Majesty-The-King-on-the-occasion-of-the-opening-of-the-159th-session-of-the-orting/id200 5241/?regj_oss=10.
   

Troll B., Norwegia: imigranci z 216 krajów, http://media.wp.pl/kat,1022943, wid,12250254,wiadomosc.html.
   

Winnicka E., Szeroko pojęta norma, Polityka z 4 stycznia 2012 r., http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1522617,1,porwanie-w-maje stacie-prawa.read.
   

Zaremba Bielawski M., Higieniści. Z dziejów eugeniki, Wołowiec 2011.

Drukuj