Zasady nabywania prawa do „nagród jubileuszowych” przez pracowników samorządowych i ich oskładkowanie

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1751

Zasady nabywania prawa do „nagród jubileuszowych” przez pracowników samorządowych i ich oskładkowanie

The principles of acquiring the right to “jubilee awards” by local government employees and the calculation of their tax contributions

NINA DĄBROWSKA
ROBERT KWAŚNIEWSKI

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/PPA.2016.009

ISSN: 2451-1676

Streszczenie:
Przedmiotem niniejszej publikacji jest określenie zasad nabywania prawa do „nagród jubileuszowych” przez pracowników samorządowych będących specyficzną grupą zawodową, których uprawnienie w tym zakresie reguluje akt prawny zaliczany do pragmatyk zawodowych. Celem opracowania jest ustalenie, na podstawie analizy obowiązujących przepisów oraz orzecznictwa sądowego, zasad nabywania prawa do „nagród jubileuszowych” przez tę grupę zawodową oraz przeanalizowanie kwestii naliczania składek od „nagród jubileuszowych”, czyli odpowiedź na pytanie, kiedy przychód z tego tytułu wliczany jest do postawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a kiedy wliczany być nie powinien.

Abstract:
The goal object of this paper is to define the rules for acquiring the right to “jubilee awards” by local government employees who are a unique professional group whose entitlement in this respect is regulated by a relevant law related to public administration. The aim of the study is to determine (based on the analysis of existing legislation and case law) the principles of acquiring such right to “jubilee awards” and to analyze the question of calculating the contributions from “jubilee awards”. In other words, the answer is sought for the question when the revenue from these awards should be included in the basis of social security contributions.

Słowa kluczowe:
„nagrody jubileuszowe”; pracownicy samorządowi; oskładkowanie „nagród jubileuszowych”; zasady nabywania „nagród jubileuszowych”.

Keywords:
“jubilee awards”; local self-government employees; calculation of the contributions from “jubilee awards”; rules governing the acquisition of “jubilee awards”.

Pełny tekst:
PDF 21-41

Literatura:

    Groński P., Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Łącki i Skibniewski Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010.
    Kostrzewa P., System ubezpieczeń Społecznych, [w:] J. Kuźniar (red.), Ubezpieczenia społeczne 2015, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
    Piskorz-Ryń A., Ślęczkowska I., Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Wydawnictwo Presscom, Wrocław 2009.
    Prasołek Ł., Komentarz do artykułu 18 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, [w:] B. Gudowska, J. Strusińska-Żukowska (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych: komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
    Rzetecka-Gil A., Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2009.
    Rycak M., Komentarz do art. 38 ustawy o pracownikach samorządowych, [w:] M. Rycak, A. Rycak, J. Stelina, Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
    Szewczyk H., Stosunki pracy w samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
    Wojnicz P., Zatrudnienie w samorządzie – umowy, wynagrodzenie, czas pracy, Wydawnictwo Presscom, Wrocław 2011.
    Wołoszyn-Kądziołka D. (red.), Wynagrodzenia pracowników samorządowych: komentarz, przykłady, pytania i odpowiedzi, przepisy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.

Drukuj