Zachowania zdrowotne i umiejętności w zakresie profilaktyki możliwych powikłań u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1363

Zachowania zdrowotne i umiejętności w zakresie profilaktyki możliwych powikłań u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym

Health behaviour and skills in prevention of complications In patiens with arterial hypertension

ANNA PIOTROWSKA, AGNIESZKA PIERNIKOWSKA1, ANNA MIZIEWICZ

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2019.014

ISSN: 2451-1846

Streszczenie:
Wstęp. Zachowania zdrowotne to wszelkie zachowania lub ich brak, które mają związek ze zdrowiem i samopoczuciem człowieka. Zachowania zdrowotne można podzielić na sprzyjające zdrowiu oraz antyzdrowotne. Zachowania prozdrowotne służą wspieraniu zdrowia, zapobieganiu chorobie oraz wspomaganiu powrotu do zdrowia. Zachowania antyzdrowotne przyczyniają się do powstania zaburzeń stanu zdrowia.
Cel. Celem pracy jest zbadanie poziomu umiejętności pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w zakresie profilaktyki możliwych powikłań.
Materiał i metody. Materiał badawczy uzyskano za pomocą sondażu diagnostycznego. Natomiast jako narzędzie wykorzystano kwestionariusz ankiety składający się z metryczki oraz części głównej badającej poziom umiejętności chorych z nadciśnieniem tętniczym. Kwestionariusz ankiety zawierał 20 pytań i były to pytania w formie zamkniętej. Badania przeprowadzono w okresie od maja do czerwca 2017 roku na Oddziale Kardiologii Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Uczestniczyło w nim 100 pacjentów Oddziału Kardiologii, przy czym każdy uczestnik był osobą pełnoletnią. Respondenci otrzymali informacje dotyczące zasad wypełnienia kwestionariusza ankiety, a także zapewnienie o anonimowości zebranych danych.
Wyniki. W prowadzonych badaniach nie wykazano korelacji pomiędzy wykształceniem, miejscem zamieszkania, aktywnością zawodową i czasem trwania choroby ankietowanych a ich poziomem umiejętności w zakresie profilaktyki powikłań.
Wnioski. Mobilizacja pacjenta do samokontroli i obserwacji niepokojących objawów tworzy spójną całość w procesie terapeutycznym. Włączenie chorego do procesu leczniczego poprzez mobilizowanie do samokontroli pacjenta w domu a także przygotowanie oraz poinformowanie chorego o prawidłowości w wykonywaniu poszczególnych czynności podczas samodzielnych pomiarów ma ogromne znaczenie w leczeniu nadciśnienia tętniczego krwi.

Abstract:
Introduction. Health behaviour is the acticity undertaken (or not) by people for the purpose of maintaining their health and well-being. Health behaviour can be divided into behaviour fostering health and unhealthy behaviour. Healthy attitude enhances health, prevents illness and fosters recovery. Unhealthy attitude contributes to health disorders.
Aim. The aim of this study is to asses the level of skills in prevention of complications in patients with arterial hypertension.
Material and method. The study used a diagnostic survey. A questionnaire consisting of metrics and main part devoted to assesment of patients skills level was used a research tool. The questionnaire included 20 closed questions. The study was carried out in the period from May to June 2018 in department of cardiology in Specialist Hospital in Ciechanów. The study covered 100 patients and each of them was a person of age. Respondents were informed about rules on filling in the questionnaire and the fact that data were rendered anonymous for statistical purposes.
Results. The study showed no connection among education, place of residence, professional activity and disease duration of respondents and their level or skills in prevention of complications.
Conclusions. Mobilising patients to self-control and observe disturbing symptoms contributes to successful treatment process. Including the sufferers in the treatment process and mobilising them to self-control together with preparing and instructing them on the right measurements of blood pressure is of signifact importance in arterial hypertension treatment.

Słowa kluczowe:
nadciśnienie tętnicze, powikłania, zachowania zdrowotne

Keywords:
arterial hypertension, complications, health behavior

Pełny tekst:
PDF 27-42

Bibliografia/Bibliography:

1.Kawecka – Jaszcz K., Urbańska – Pośnik A., Jankowski P. Rozpowszechnienie nadciśnienia tętniczego w zależności od płci w świetle badań epidemiologicznych w Polsce. Nadciśnienie tętnicze 2007;(11):5.
2.Biała B., Cicha M. Nadciśnienie tętnicze. Magazyn pielęgniarki i położnej, 2011;11.
3.Jaroszek M., Respondek W. Nadciśnienie tętnicze. Porady lekarzy i dietetyków. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2006,44-45.
4.Kara – Perz H., Kosicka T., Głuszek J., Perz S. Nadciśnienie tętnicze utajone – niebezpieczna postać nadciśnienia tętniczego. Kardiologia Oparta na Faktach 2010;4.
5.Januszewicz A., Prejbisz A. Nadciśnienie tętnicze, problemy współczesnej terapii w praktyce klinicznej. Medycyna Praktyczna, Kraków, 2015.
6.Budaj A., Leśniak W. Interna Szczeklika. Medycyna Praktyczna, Kraków 2017.
7.Januszewicz W., Sznajderman M. Jak żyć z nadciśnieniem tętniczym. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002, 2008.
8.Kaszuba D., Nowicka A. Pielęgniarstwo kardiologiczne. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa, 2011.
9.Prejbisz A. Rozpoznanie i leczenie nadciśnienia tętniczego. Drogowskaz dla lekarza. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna. Cholerzyn, 2015.
10.Krymska B. Przygotowanie pacjentów z nadciśnieniem tętniczym do samokontroli i samoopieki. Problemy pielęgniarstwa 2007;15,(2):3.
11.Więcek A., Nieszporek T. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014.
12.Taran K., Jarosińska E., Kobos J. Nadciśnienie tętnicze - niedoceniany problem edukacji medycznej. Family Medicine & Primary Care Review 2013;15:3.

Drukuj