Wyzwania dla przedsiębiorstw finansowych w obszarze transferu nowych technologii

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 730

Wyzwania dla przedsiębiorstw finansowych w obszarze
transferu nowych technologii

The challenges of new technologies transfer done by financial enterprises

WALDEMAR GLABISZEWSKI

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/EiZ.2016.002

ISSN: 1896-8147

Streszczenie:
Niniejszy artykuł ma charakter empiryczny i stanowi próbę identyfikacji czynników zarówno stymulujących, jak i hamujących działające w Polsce przedsiębiorstwa finansowe do podejmowania transferu technologii na rzecz rozwoju posiadanego potencjału technologicznego.
Uzyskane wyniki badań sugerują, iż w analizowanym sektorze panują sprzyjające warunki dla podejmowania aktywności zmierzającej do transferu technologii. Okazuje się bowiem, że reprezentujące go przedsiębiorstwa dostatecznie wyraźnie dostrzegają w swym otoczeniu możliwości czy też zagrożenia, które skłaniają je do angażowania się w absorpcję pochodzących z zewnątrz technologii. I choć z drugiej strony napotykają na rzeczywiste trudności, to jednak – co do zasady – są w stanie im sprostać.

Abstract:
The paper is of empirical character and it is an attempt to identify both stimulating and hindering factors influencing the financial enterprises operating in Poland in the field of technology transfer focused on the development of their technological potential.
The research findings suggest that in the analysed sector there are favourable conditions for being active in the area of technology transfer. As it follows from the analysis, the representatives of financial sector recognize environmental opportunities as well as threats that induce them to engage in absorbing external technologies. Although financial enterprises face some real  obstacles, in general they overcome them.

Słowa kluczowe:
technologie, rozwój technologiczny, transfer technologii

Keywords:
technologies, technological development, technology transfer


Pełny tekst
PDF 29-47


Bibliografia:

    Agmon T., von Glinow M.A., Technology transfer in international business, Oxford University Press, New York 1991.
    Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2003.
    Glabiszewski W., Conditions for Using Technology Transfer as a Form of Developing Competitive Potential in Companies of the Polish Financial Sector, [w:] Enterprise in Modern Economy. Innovations, vol. 1, E. Lechman (ed.), Publishing House of Gdańsk University of Technology, Gdańsk 2010.
    Glabiszewski W., Transfer technologii w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw usług finansowych, „Zeszyty Naukowe Ekonomia i Zarządzanie” 2013, t. VI.
    Narayanan V.K., Managing technology and innovation for competitive advantage, Prentice Hall, New Jersey 2001.
    Miles J.A., Management and Organization Theory, Jossey-Bass Reader, San Francisco 2012.
    Porter M.E., Competitive Strategy. Techniques for Analyzing Industries and Competitors, The Free Press, New York 1998.
    Robbins S.P., Management. Concepts and applications, Printice-Hall International, New Jersey 1988.
    Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
    Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Jr., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
    Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2006.
    Trott P., Innovation Management and New Product Development, Prentice Hall, Harlow 2008.

Drukuj