Wykonywanie zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 965

Wykonywanie zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego

The performance of public tasks in local government units

HANNA SZCZECHOWICZ

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2015.013

ISSN: 1896-4087

Streszczenie:
Artykuł omawia problematykę wykonywania zadań w jednostkach samorządu terytorialnego na szczeblu gmin, powiatów i samorządowych województw. Przedstawia zakres zadań własnych i zleconych należących do działania gminy, powiatu i samorządu województwa oraz formy prawne i organizacyjno-prawne wykonywanych zadań. Zadania własne zawarte są w ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o samorządzie powiatowym, ustawie o samorządzie województwa. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikają z ustaw lub podpisanych porozumień.

Abstract:
The following article presents the problem of tasks performance in local government units at community, county and self-government province level. It presents the scope of own and delegated tasks in the above-mentioned units and organizational-legal form for performed tasks. The own tasks follow from provisions of appropriate resolutions or agreements.

Słowa kluczowe:
gmina, powiat, samorządowe województwo, zadania własne, zadania zlecone, umowy, porozumienia, jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, spółka akcyjna

Keywords:
community; county; self-government province; own tasks; delegated tasks; arrangement; agreement; budget entity; local government budgetary unit; a joint-stock company

Pełny tekst:

PDF - 255-287

Bibliografia:
Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Finanse samorządowe. Narzędzia,decyzje, procesy, Warszawa 2006.
Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, cz. I: Ustrój, M. Stahl, B. Jaworska-Dębska (red.), Warszawa 2010.
Jastrzębska M., Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2012.
Kołczakowski B., Ratajczak M., Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa, 2010.
Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2006.
Łuniewska Z., Jaworska-Dębska B., Michalska-Badziak R., Olejniczak-Szabłowska E., Stahl M., Prawo administracyjne, Warszawa 2002.
Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., Gospodarka samorządu terytorialnego, Warszawa 2007.
Niewiadomski Z., Prawo administracyjne. Część ustrojowa, Warszawa 2002.
Niewiadomski Z., Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Warszawa 2004.
Piasecki A.K., Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa 2009.
Rajca L., Gmina jako podmiot władzy publicznej i jako właściciel mienia, Warszawa 2001. Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, Z. Niewiadomski (red.), Bydgoszcz–Warszawa 2001.
Studia nad samorządem terytorialnym, A. Błaś (red.), Wrocław 2002.
Wojciechowski E., Gospodarka samorządu terytorialnego, Warszawa 2012.
Wojtasiewicz L., Planowanie w gospodarce terytorialnej, „Samorząd Terytorialny” 1991, nr 9.
Wrona T., Doświadczenia 20 lat samorządu terytorialnego – stan finansów samorządowych, „Samorząd Terytorialny” 2011, nr 7–8.

Drukuj