Wybrane aspekty jakości życia pacjentów z depresją

 • Kategoria: Uncategorised
 • Odsłony: 1516

Wybrane aspekty jakości życia pacjentów z depresją

Selected aspects of quality of life of patients with depression

MARIA BOROWICZ, MARIOLA RYBKA

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2016.004

ISSN: 2451-1846

Streszczenie:
Wstęp. Depresja jest jedną najpoważniejszych chorób cywilizacyjnych ostatnich lat. W obrazie klinicznym depresji, dominuje przede wszystkim obniżenie nastroju, odczuwane przez pacjentów jako stan przygnębienia, rezygnacji, smutku. Jakość życia w perspektywie nauk medycznych koncentruje się na zjawiskach zdrowia i choroby. Postęp w medycynie wydłużył czas życia pacjentów z różnymi chorobami, ale nie stał się wystarczającym miernikiem skuteczności leczenia. Poprawa jakości wydłużonego życia jest więc ważnym wyzwaniem dla współczesnej medycyny.
Cel. Celem pracy jest analiza aspektów jakości życia chorych na depresję w zależności od wybranych czynników demograficznych.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród pacjentów poradni zdrowia psychicznego. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. W badaniach wykorzystano skróconą wersję GDS, skalę WHOQOL-Bref a także kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji. Wyniki poddano analizie statystycznej.
Wyniki. Wśród badanych dominującą grupę stanowiły kobiety oraz osoby w wieku 46 do 70 lat. Większość pacjentów mieszkała na wsi i posiadała współmałżonka. Najliczniejszą grupę wśród badanych stanowiły osoby z wykształceniem średnim. Wyniki badań wskazują na istotne różnice w ocenie domen jakości życia z uwagi na płeć pacjentów.
Wnioski: Wśród osób z rozpoznaną depresją kobiety istotnie lepiej niż mężczyźni oceniają dziedziny jakości życia. Wiek nie determinuje istotnie oceny jakości życia przez chorych na depresję.

Abstract:
Introduction. Depression is one of the most serious diseases of civilization in recent years.The clinical picture of depression, dominated primarily depressed mood, perceived by patients as a state of depression, resignation, sadness. Quality of life in the perspective of medical science focuses on the phenomena of health and disease. Progress in medicine has extended survival time for patients with various diseases, but there has to be a sufficient measure of efficacy. Improving the quality of life prolongation is therefore an important challenge for modern medicine.
Aim. The aim of the study is to analyze aspects of the quality of life of patients with depression, depending on the selected demographic factors
Material and methods. The study was conducted among patients mental health. The method of diagnostic survey. The study used a shortened version of the GDS, scale WHOQOL-Bref and a questionnaire survey of his own design. The results were statistically analyzed.
Results. Among the respondents, the dominant group were women and people aged 46 to 70 years. Most patients lived in the countryside and had a pouse. The largest group among the respondents were people with secondary education. The results show significant differences in the quality of life assessment domains on sex of patients.
Conclusions. Among those diagnosed with depression significantly more women than men evaluate the areas of quality of life. Age does not determine significant quality of life for patients with depression.

Słowa kluczowe:

jakość życia, depresja, pacjent

Keywords:

quality of life, depression, the patient

Pełny tekst:
PDF 61-71

Bibliografia/Bibliography:

 

 1. Nowak S. Metodologia badań społecznych. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2010.
     
 2. Kurpas D., Miturska H., Kaczmarek M. Podstawy psychiatrii dla studentów pielęgniarstwa. Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2009.
     
 3. Koszewska I., Święcicki Ł. Nie bój się lęku. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
     
 4. Gawlik O., Nowak J.. Zaburzenia rytmów biologicznych w depresji – poszukiwanie nowych strategii terapeutycznych. Postępy Psychiatrii i Neurologii. 2006;15 (3): 171–178.
     
 5. Wilczek-Rużyczka E. Komunikowanie się z chorym psychicznie. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2007.
     
 6. Ostrzyżek A. Jakość życia w chorobach przewlekłych. Probl Hig Epidemiol. 2008;89(4):467–470.
     
 7. Trzebiatowski J. Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych-systematyzacja ujęć definicyjnych. Hygeia Public Health. 2011;46(1):25–31.
     
 8. Kowalik S. Pomiar jakości życia. Wydawnictwo AM, Poznań 2001.
     
 9. Rosenthal M. Depresja. Wydawnictwo KDC, Warszawa 2002.
     
 10. Łoza P., Parnowski T. Nowa depresja, nowe leczenie. Medical Education, Warszawa 2012.
     
 11. Steiner M.,Yonkers K.: Depresja u kobiet. Via Medica, Gdańsk 1999.
     
 12. Trojanowska A.: Znaczenie badań nad jakością życia w medycynie. Zdrowie Publiczne. 2011; 121(1): 99–103.
     
 13. Kochman D.: Koncepcje teoretyczne jakości życia. Pielęgniarstwo Polskie. 2008; 1(27), 55–58.
Drukuj