Współczesne metody zarządzania czasem pracy w polskiej Policji

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 984

Współczesne metody zarządzania czasem pracy w polskiej Policji

Modern methods of the time management in the Polish police

ŁUKASZ BIELA

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2016.010

Streszczenie:
Artykuł poświęcony został problematyce zarządzania czasem pracy policjanta. Dobre gospodarowanie czasem przekłada się na lepszą organizację pracy i rozwój organizacji. Współczesne koncepcje i metody zarządzania czasem pracy w organizacji oraz odpowiednio dobrana koncepcja i metoda zarządzania czasem pracy w Policji może wpłynąć pozytywnie na skuteczność i realizacje celów statutowych oraz strategicznych. To z kolei może przynieść mierzalne oszczędności. Zwrócono również uwagę na problemy powstające w związku z interpretacją przepisów prawnych normujących czas służby policjantów, jak również na brak ustawowej definicji czasu służby.

Abstract:
The article was devoted to the issue of time management officer. Good time management resulting in better organization of work and organizational development. Modern concepts and methods of time management in the organization and properly chosen concept and method of time management in the Police may improve efficiency and realization of statutory objectives and strategic. This in turn can produce measurable savings. Attention was also paid to the problems arising in connection with the interpretation of legal provisions regulating the time of service of police officers, as well as the lack of a statutory definition of duty.

Słowa kluczowe:
czas pracy, zarządzanie czasem, modele zarządzania czasem, aspekty prawne zarządzania czasem w Policji, rozkład czasu służby.

Keywords:
work time, time management, models of the time management, legal aspects of time management in the police, time distribution service.

Pełny tekst:
PDF 56-79

Bibliografia:
Adair J., Anatomia Biznesu. Zarządzanie czasem, Wydawnictwo Studio EMLA, Warszawa 2000.
Antoszkiewicz D., Pawlak Z., Techniki menedżerskie: skuteczne zarządzanie firmą, Warszawa 2010.
Barzycka-Banaszczyk M, Prawo pracy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
Bieniok H., Zarządzanie czasem. Nowoczesne zarządzanie w biznesie, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 1999.
Bittel L. R., Krótki kurs zarządzania, PWN i McGraw-Hill, Warszawa-Londyn 1994.
Clegg B., Błyskawiczne zarządzanie czasem, IFC PRESS, Kraków 2000.
Drucker P. F., Myśli przewodnie Druckera, Wyd. MT Biznes Sp. z o.o., War¬szawa 2002.
Drucker P. F., Menedżer skuteczny. Nowoczesność, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 1994.
Fontana D., Zarządzanie czasem, PWN, Warszawa 1999.
Forsyth P., Efektywne zarządzanie czasem, Wyd. HELION, Gliwice 2003.
Gałka B., Drescher M., Wybrane aspekty reengineeringu w kontekście czynnika ludzkiego w przedsiębiorstwie, http://www.instytut.info/images/stories/ ksiazki_polecane/16_przemiany_i_perspektywy_przedsiebiorstw_2/r28. pdf.
Johns T., Doskonałe zarządzanie czasem, Wyd. Rebis, Poznań 1999.
Kobza J., Syrkiewicz-Świtała M., Zarządzanie czasem w systemie opieki zdrowotnej, http://medpr.imp.lodz.pl/Zarzadzanie-czasem-w-systemie-opieki -zdrowotnej-wybrane-aspekty,546,0,2.html.
Kubis N., Narzędzia Lean Management, http://journals.bg.agh.edu.pl/ZAGAD NIENIA/50-2/50-2-09.pdf.
Liszcz T., Prawo pracy, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2004.
Martyniak Z., Organizacja i zarządzanie – 60 problemów teorii i praktyki, Ofi¬cyna Wydawnicza: Drukarnia Antykwa s.c., Kluczbork 1996.
Mioduszewski J. (red.), Metody organizacji i zarządzania, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2013.
Morawski M., Zarządzanie czasem, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, K. Perechuda (red.), Wyd. Placet, Warszawa 2000.
Olejniczak. A., Efektywne Zarządzanie czasem – wybrane zagadnienia, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight 7923e8e3 1333 46d3 bde7 8ea54061bce4/c/Olejniczak_EFEKTYWNE-ZA¬RZA DZANIE-CZASEM-WYBRANE-ZAGADNIENIA.pdf.
Perechuda K., Metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999.
Seiwert L. J., Zarządzanie czasem. Bądź panem własnego czasu, Wyd. Placet, Warszawa 1998.
Skowron-Mielnik B., Zarządzanie czasem pracy w przedsiębiorstwie. Podstawy elastycznego kształtowania czasu pracy, Wyd. Akademii Ekono¬micz¬nej, Poznań 2003.
Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert D. R., Kierowanie, Wyd. PWE, Warszawa 1999.
Szaban J., Miękkie zarządzanie, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.
Tracy B., Zarządzanie czasem, Wyd. Muza S. A., Warszawa 2014.
Urban T., Zasada Pareto 80/20, http://artelis.pl/artykuly/455/Zasada-8020-zasada-Pareto.
Wieczorek M., Wybrane aspekty czasu służby policjantów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach” 2016, Nr 108.
Zieliński T., Stosunek pracy i stosunek służbowy w administracji państwowej, [w:] Pracownicy administracji w PRL, J. Łętowski (red.), Wyd. Ossolineum, Wrocław 1984.
Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S. A, Warszawa 2000.
Znajmiecka-Sikora M., Planowanie zadań czyli jak właściwie zorganizować dzień pracy, http://www.cedego.pl/czytelnia2.php?id=46.
Źródło Loda M., Benchmarking – nowoczesna koncepcja zarządzania organizacją, http://www.pwsz.krosno.pl/gfx/pwszkrosno/pl/defaultopisy/1155 /1/1/13.malgorzata_zrodlo loda_benchmarking_nowoczesna_koncepcja_za¬rzadzania_organizacja.pdf.
Akty prawne i orzecznictwo:
Decyzja nr 610 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 września 2008 r.
Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy, Dz. U. L 299 z 18.11.2003 r.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2014 r. w sprawie rozkładu czasu służby Dz. U. z 2014 r., poz. 1286.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby Dz.U. Nr 131, poz. 1471.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. z późn. zm. o Policji Dz. U. z 2011 r., Nr 287, poz.1687 ze zm.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrok z dnia 13 lutego 2007 r, II SA/Wa 2239/06, LEX nr 318269.

Drukuj