Wpływ wybranych czynników na sposób postrzegania osób z miasta Włocławka

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1699

Wpływ wybranych czynników na sposób postrzegania osób chorych na schizofrenię

The influence of selected factors on the perception of people with schizophrenia

ADRIANNA FRYDRYSIAK

ISSN 2451-1846

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2018.003

Streszczenie:
Wstęp. Schizofrenia jest chorobą psychiczną, która wymagająca długofalowego leczenia. Brak wsparcia ze strony otoczenia oraz stygmatyzacja potęgują konsekwencje choroby.
Cel. Celem niniejszej pracy jest analiza postrzegania osób chorych na schizofrenię przez studentów studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo oraz pielęgniarki czynne zawodowo.
Materiał i metody. Dla potrzeb pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego i technikę ankiety. Kwestionariusz zawierał dwadzieścia trzy pytania.
Wnioski. W zawodzie pielęgniarki doświadczenie zawodowe nie ma istotnego wpływu na zmianę postrzegania osób chorych na schizofrenię.
W zawodzie pielęgniarki poziom wykształcenia ma istotny wpływ na postrzeganie osób chorych na schizofrenię. Częstotliwość spotkań z chorymi na schizofrenię ma istotny wpływ na sposób ich postrzegania.

Abstract:
Introduction. Schizophrenia is a mental disorder that requires long-term treatment. Lack of support from the environment and stigmatisation intensify the consequences of the disease.
Aim. The purpose of this master’s dissertation is the analysis of how professionally active nurses and nursing students of bachelor degree perceive patients suffering for schizophrenia.
Material and methods. For this master’s dissertation a diagnistic survey and a questionnaire were used. The interviewees had to give answers to questions. The questionnaire contained twenty-three questions.
Conclusions. In nursing profession work experience does not have significant influence on the change of perception of patients suffering from schizophrenia. However, the level of education affects the perception of patients suffering from schizophrenia. The frequency of interaction with schizophrenia patients has got significant impact on how they are perceived.

Słowa kluczowe:
schizofrenia, postrzeganie

Keywords:
schizophrenia, perception

Pełny tekst:
PDF – 39-62

Bibliografia/Bibliography:
1.De Barbaro B., Ostoja - Zawadzka K., Cechnicki A.: Możesz pomóc - poradnik dla rodzin pacjentów chorych na schizofrenię i zaburzenia schizotypowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005: 131-141.
2.Ostrzyżek A., Marcinkowski J.: Jakość życia a doświadczanie schizofrenii, Hygeia Public Health 2014, 49(4): 679-684.
3.Tyszkowska M., Jarema M.: Między zdrowiem a schizofrenią. Psychiatria Polska 2013, 47(4): 587-597.
4.Furgał M.: Psychozy schizofreniczne i z kręgu schizofrenii. Psychiatria podręcznik dla studiów medycznych. Heitzman J. (red). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007: 79-92.
5.Górna K.: Opieka nad pacjentem ze schizofrenią. Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego. Wilczek-Rużyczka E. (red): Wydawnictwo Czelej, Lublin 2007: 135-137.
6.Krzystanek M.: Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe. Psychiatria. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa. Krupka-Matuszczak I., Matuszczak M. (red). Wydawnictwo Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice 2007: 35-40.
7.Rybakowski F.: Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne. Podstawy kliniczne. Pielęgniarstwo psychiatryczne. Górna K., Jaracz K., Rybakowski J (red), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012: 195-202.
8.Źródło internetowe: http:/www. Raport Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego „Schizofrenia- perspektywa społeczna. Sytuacja w Polsce”. Styczeń 2014, dostęp Styczeń 2016: 1-37.
9.Kurowska K., Kaczmarek M.: Rola wsparcia i poczucia koheracji w zmaganiu się ze schizofrenią. Psychiatria i Psychologia Kliniczna 2013, 13(4): 239-249.
10.Skorupska A., Czyżowicz K.: Deficyty funkcjonowania społecznego w schizofrenii - przegląd literatury. Family Medicine & Primary Care Review 9/2007: 1060-1063.
11.Siuta J. (red): Słownik Psychologii. Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2005: 263-264.
12.Śnieciński J. (red): Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, Tom 4, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 2012: 347-348.
13.Jaromin M.: Chory psychicznie w oczach Polaków. Magazyn o Zdrowiu Psychicznym - Psyche Info 1/2006, Wydawnictwo WIATR: 20-21.
14.Szpunar M.: Odgrodzeni od świata poprzez bariery mentalne. Społeczne stereotypy i dystanse wobec chorych psychicznie. Pod wielkim dachem nieba. Granice, migracje i przestrzeń we współczesnym społeczeństwie. Muszyński W, Sikora E. (red.) Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009: 309-320.
15.Całek A.: Internet jako sposób na tabu choroby psychicznej. Kultura Popularna 4/2012: 128-139.
16.Źródło internetowe: http:/www.cbos.pl. Opinia publiczna o chorobach psychicznych. Raport z badani ilościowego typu „Omnibus” dla Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Warszawa 2007, dostęp: styczeń 2016: 3-13.
17.Rasmus P., Nowaczyńska E., Stetkiewicz-Lewandowicz A.: Wykluczenie społeczne i dyskryminacja przewlekle chorych psychicznie w województwie łódzkim. Polski Merkuriusz Lekarski 2013, XXXV: 5-11.
18.Tyszkowska M., Podogrodzka M.: Stygmatyzacja na drodze zdrowienia w chorobach psychicznych - czynniki bezpośrednio związane w leczeniem psychiatrycznym. Psychiatria Polska 2013, 47(6): 1011-1022.
19.Dziwota E.: Stygmatyzacja osób chorych psychicznie. Current Problems of Psychiatry 2014, 15(1): 18-23.
20.Jackowska E.: Stygmatyzacja i wykluczenie społeczne osób chorujących na schizofrenią - przegląd badań i mechanizmy psychologiczne. Psychiatria Polska 2009, 43(6): 655-670.
21.Źródło internetowe: http:/www.cbos.pl. Osoby chore psychicznie w społeczeństwie - komunikat z badań. Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2008, dostęp: styczeń 2016: 3-18, 25-26.
22.Żebrowska J., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.: Postawy studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu wobec osób niepełnosprawnych. Problemy Pielęgniarstwa 2012, 20(4): 487-496.
23.Mróz B.: Dyferencjał semantyczny w badaniu stereotypu chorych psychicznie - badania porównawcze po 10 latach. Psychiatria Polska 2014, 48(6): 1269-1281.

Drukuj