Wpływ szkoleń na znajomość metod leczenia bólu przez pielęgniarki pracujące w hospicjum

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1535

Wpływ szkoleń na znajomość metod leczenia bólu przez pielęgniarki pracujące w hospicjum

The influence of training on the use of methods of pain treatment used by nurses working in hospice

MARZENA CHWIAŁKOWSKA, NINA MORAWSKA

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2019.016

ISSN: 2451-1846

Streszczenie:
Wstęp. Ból w chorobie nowotworowej jest znaczącym czynnikiem zwiększającym cierpienie, niepokój i zależność chorego od innych osób. Im dolegliwości bólowe są silniejsze, tym pacjent jest mniej samodzielny i wymaga większego wsparcia w prostych czynnościach dnia codziennego. Zasadniczą rolę w procesie rozpoznawania i kontrolowania bólu odgrywa pielęgniarka, która spędza w hospicjum z pacjentem najwięcej czasu.
Cel. Celem pracy była ocena wiedzy pielęgniarek uzyskanej w czasie szkoleń w zakresie metod leczenia bólu.
Materiały i metody. Materiał do analizy stanowiły ankiety przeprowadzone wśród 50 pielęgniarek pracujących w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym Kraszewo Czubaki. Badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem metody sondażu diagnostycznego.
Wyniki. Ponad 84% osób uczestniczących w szkoleniach twierdzi, że zna metody leczenia bólu. Natomiast ponad 83% badanych, które nie brały udziału w formach kształcenia podyplomowego przyznaje, że nie posiada wiedzy w zakresie terapii bólu.
Wnioski. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono istotny wpływ szkoleń na znajomość metod leczenia bólu przez pielęgniarki pracujące w hospicjum.

Abstract:
Introduction. Pain in cancer diseases is a significant factor increasing suffering, anxiety and sufferer's dependence on other people. The stronger the pain, the more dependent the patients are. They recquire more help in everyday activities. Nurses play the key role in recognition and controlling the pain since they spend a considerable amount of time with patients in hospice.
Aim. The aim of this study was to assess the knowledge of nurses on pain treatment delivered in training on methods of pain treatment.
Material and method. The study used questionnaire carried out among 50 nurses working in Nursing Home facility in Kraszewo Czubaki. The study was conducted with the use of diagnostic survey.
Results. More than 84% of respondents participating in training claim that they are familiar with the methods of pain treatment. However, 83% of respondents, who have not participated in any post-graduate training on methods of pain treatment, do not have sufficient knowlegde about methods of pain treatment.
Conclusions. The study showed that training has significant influence on the knowledge about methods of pain treatment used by nurses working in hospice.

Słowo kluczowe:
ból, hospicjum, wiedza

Keywords:
pain, hospice, knowledge

Pełny tekst:
PDF -59-70

Bibliografia/Bibliography:
1.Hadjistavropoulos H.D., Craig K.D. Acute and chroniclowbackpain: cognitive, affective, and behavioraldimensions. J. Consult. Clin. Psychol. 1994;62:341-349.
2.Schwob M. Ból. Książnica. Katowice 1999;74-76.
3.Wordliczek J,. Dobrogowski J. Leczenie bólu. PZWL. Warszawa 2007;11-27.
4.Loeser J.D., Treede R.D. Pain 2008;137,3:473–477.
5.Steciwko A., Kurpas D. Podstawowe zasady leczenia ostrego i przewlekłego bólu w praktyce lekarza rodzinnego. Terapia. 2006;9:53-60.
6.Dobrogowski J. Niefarmakologiczne metody leczenia bólu. Polski Przegląd Neurologiczny. 2007;3(4):272.
7.Dobrogowski J., Jassem J., Krajnik M., Wordliczek J. Stanowisko dotyczące postępowania przeciwbólowego u chorych na nowotwory. Medycyna Paliatywna w Praktyce 2009;2:88.
8.Dobrogowski J., Wordliczek J. Medycyna bólu. Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Kraków 2002;15.
9.Hilgier M. Bóle nowotworowe i ich leczenie. MCKP UJ. Kraków. 2002; 187-209.
10.https://www.doz.pl/czytelnia/a200-Bol_przewlekly_nie_musi_byc_cierpieniem
11.Larysz A., Czapla K., Copik I. Ból jako piaty element życiowy. Magazyn Pielęgniarki i Położnej. 2013;6:40-41.
12.Puntillo K,, Wilkie D. Assessment of pain in the criticallyill. [w:] Puntillo K. Pain in criticallyill. Aspen Publishers, Gaithersburg 1991.
13.Wołowicka L., Marciniak R., Bartkowska-Śniatkowska A., Trojanowska I. czekiwania pacjentów w zakresie leczenia bólu okołooperacyjnego. [w:] Postępy pielęgniarstwa i promocji zdrowia. Cz.13. Wydawnictwo Akademii Medycznej. Poznań 1998;110-114.
14.Von Roenn JH., Cleeland CS., Gonin R., Hatfield AK., Pandya KJ. Physicianattitudes and practice in cancerpain management: A survey from the Eastern Cooperative Oncology Group. Ann Intern Med 1993;121-126.
15.Wrona B., Janecki M, Fimiarzyc A. Wiedza pielęgniarek na temat aktualnych wytycznych leczenia bólu w chorobie nowotworowej, Medycyna Paliatywna 2014, 6(4):208-214.

Drukuj