Wpływ kształcenia podyplomowego na rozwój kompetencji zawodowych pielęgniarek opieki długoterminowej

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1398

Wpływ kształcenia podyplomowego na rozwój kompetencji zawodowych pielęgniarek opieki długoterminowej

The influence of post-graduate education on the development of professional skills in long-term nursing

KATARZYNA ROGOWSKA, MONIKA RYCHLEWSKA

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2019.015

ISSN: 2451-1846

Streszczenie:
Wstęp. Poziom opieki świadczonej pacjentom przebywającym w placówkach opieki długoterminowej jest niezmiernie istotny. Zmiany organizmu spowodowane procesami chorobowymi oraz na ogół cięższym i powikłanym ich przebiegiem, powodują, że wykonywanie usług pielęgnacyjnych wymaga ściśle określonego postępowania zgodnego z najlepszym aktualnie dostępnym dowodem klinicznym.
Cel. Celem pracy była ocena wpływu kształcenia podyplomowego pielęgniarek opieki długoterminowej na wzrost ich kompetencji zawodowych w zakresie profilaktyki i pielęgnowania odleżyn.
Materiał i metody. W pracy posłużono się metodą sondażu diagnostycznego. Narzędziem badawczym, które pomogło zgromadzić dane, był autorski kwestionariusz ankiety. Badania przeprowadzono w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Kraszewo-Czubaki w okresie styczeń – luty 2018 r. i została nimi objęta grupa 50 pielęgniarek tam pracujących.
Wyniki. Analiza statystyczna wykazała istotną zależność pomiędzy uczestnictwem w kursach dotyczących profilaktyki i pielęgnacji odleżyn przez pielęgniarki, a tym jakie metody profilaktyki przeciwodleżynowej stosują. Nie zaobserwowano istotnej statystycznie zależności pomiędzy wykształceniem i stażem pracy pielęgniarek a znajomością: skal dotyczących oceny ryzyka rozwoju odleżyn, czynników ryzyka i punktacji wg skali Norton, klasyfikacji wg Thorrance’a, zasadami pielęgnacji ran przewlekłych
Wnioski. Zastosowanie w praktyce wiedzy zdobytej przez pielęgniarki podczas kształcenia podyplomowego przyczynia się nie tylko do polepszania ich usług, ale poprawia też jakość życia pacjentów.

Abstract:
Introduction. The level of quality of care for patients in long-term care facilities is of vital importance. Changes in the body caused by disease or complicated course of disease lead to the fact that nursing care provided must be in accordance with the best available clinical proof.
Aim. The aim of this study was to evaluate the influence of post-graduate education on the development of professional skills in long-term nursing and the activities of bedsore prevention.
Material and methods. The diagnostic survey was used and the main research tool applied, which helped to collect the data needed, was our own survey questionnaire. The study was carried out in Nursing Home in Kraszewo-Czubaki over the period January -February 2018. The survey research covered a group of 50 nurses.
Results. Statistical analysis showed significant relationship between the participation in training courses devoted to preassure sores prevention and the methods chosen by nurses. There was no statistically significant relationship among education, professional experience of nurses and the knowledge of the assesment of risk for the development of preassure sores, risk factors and the score in Norton Scale, classification by Thorrance, preassure sores care.
Conclusions. To application of the knowledge acquired in post-graduate education in practice contributes to improvement of nursing care but also improves patients' quality of life.

Słowa kluczowe:
odleżyny, profilaktyka, wiedza , pielęgniarka

Keywords:
preassure sores, prevention, knowledge, nurse

Pełny tekst:
PDF -43-58

Bibliografia/Bibliography:
1.Jakieła K., Krzemińska S., Borodzicz-Cedro A., Arendarczyk M. Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na powstawanie odleżyn u pacjentów leczonych na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne. 2014;(2):135-142.
2.Krupińska E. Ocena ryzyka powstania odleżyn przy użyciu dostępnych skal – opis przypadku. Problemy Pielęgniarstwa. 2012;(3):380-384.
3.Dullek M., Młynarska A. Ocena stanu odżywienia i ryzyka powstania odleżyn wśród pensjonariuszek zakładu opiekuńczo-leczniczego. Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia. 2016;(1):3-6.
4.Kiejda J., Jaracz K. Skuteczne zapobieganie odleżynom i ich leczenie - przegląd dostępnych w Polsce metod pielęgnowania oraz leczenia. Zakażenia. 2007;7(4):96-101.
5.Ligas M., Wojtkiewicz W. Odleżynom można zapobiec. Ogólnopolski Przewodnik Medyczny. 2008(5):36-40.
6.Rauer K., Rauer J.: Etiologia, patogeneza i profilaktyka odleżyn. Pielęgniarstwo Polskie. 2007;1(23):41-47.
7.Dzikowska M., Merklinger-Soma M., Gajda K. Analiza występowania odleżyn u pacjentów przebywających w szpitalu specjalistycznym o profilu zachowawczym. Probl. Pielęg. 2011;19(2):162-170.
8.Graczyk M., Bronszkiewicz E., Zgorzelak B.: Profilaktyka i leczenie odleżyn – ocena pacjentów przebywających na oddziale stacjonarnym Hospicjum im. bł. ks. J. Popiełuszki w Bydgoszczy w latach 2012-2013. Medycyna Paliatywna w Praktyce. 2014;8 (3):91-102.
9.Cierzniakowska K., Szewczyk M., Łabuńska A., Michalak S., Popow A. Jawień A. Ocena ryzyka rozwoju odleżyn na podstawie skali Doreen Norton. Leczenie Ran. 2011;8(1):7-13.
10.Butlewska B., Kurowska K. Odleżyny to poważny problem. Magazyn Pielęgniarki i Położnej. 2011;(3):8-9.
11.Krasowski G., Kruk M. Leczenie odleżyn i ran przewlekłych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2008;24-43.
12.Ślusarz R., Beuth W., Książkiewicz B., Śniegocki M., Pawlas A. Wiedza pielęgniarek z oddziału neurologii na temat profilaktyki i pielęgnowania odleżyn – ocena przyjętego standardu. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. 2003;319-324.
13.Bazaliński D., Fąfara A., Ząbek P., Kózka M. Profilaktyka i leczenie odleżyn w praktyce personelu pielęgniarskiego oddziałów neurologicznych w odniesieniu do wytycznych Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Doniesienie wstępne. Leczenie Ran. 2015;179-186.

Drukuj