Wpływ i skutki kryzysów finansowych na polityki państw narodowych - wybrane przykłady

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 776

Wpływ i skutki kryzysów finansowych na polityki państw narodowych – wybrane przykłady

The effects and consequences of financial crises in policies of national states – selected cases

DAWID SAWA

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2015.012

ISSN: 1896-4087

Streszczenie:
Brak mądrej polityki o charakterze ekonomicznym jest przyczyną kryzysu finansowego. Aktualny trwający do dziś wymusił zmianę polityki w wymiarze zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Powoduje to z jednej strony protesty społeczne, a z drugiej strony – uwypukla znaczenie ruchów nacjonalistycznych. Każde państwo musi dbać o interes narodowy. W swojej polityce musi także uwzględniać wielokulturowość czy wielonarodowość. W walce z kryzysem, przynajmniej w tym wymiarze europejskim, ważna jest subsydiarność w ramach Unii Europejskiej.

Abstract:
No wise Policy of economic is the cause of the financial crisis. Current ongoing this day has forced a change in policy both internally and externally. The causes the one hand social the protests, on the other hand, emphasizes importance of national movements. Each Member State must take care of national interest. In its policy must also take account of multiculturalism, or multinational. In tackling the crisis, at least for those take with a European Union is important subsidiary within the European Union.

Słowa kluczowe:
kryzys finansowy, Unia Europejska, ekonomia, gospodarka

Keywords:
financial crisis, European Union, economy, economy

Pełny tekst:

PDF- 239-253

Bibliografia:
Dygulska-Jamro K., Droga dla Polski, w Sieci 2014, nr 5(61).
Höhler G., Matka chrzestna jak Angela Merkel przebudowuje Niemcy, Poznań 2012.
http://www.informatorekonomiczny.msz.gov.pl/pl/europa/slowenia/.
http://www.pism.pl/files/?id_plik=14078.
Przybylski J., Groźna nagonka na Polaków, Do Rzeczy 2014, nr 3/051.
Skrzypek A., Druga smuta Rosji, Warszawa 2004.
Walters W., Haahr J.H., Rządzenie Europą, Warszawa 2011.
Zaleśny J., Od , Odpowiedzialność konstytucyjna w Federacji Rosyjskiej, [w:] Federacja Rosyjska 2991-2002, red. J. Adamowski, A. Skrzypek, Warszawa 2002.

Drukuj