Wolność absurdalna a odpowiedzialność w filozofii Alberta Camusa

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 956

Wolność absurdalna a odpowiedzialność w filozofii Alberta Camusa

Absurd Freedom and responsibility in Albert Camus philosophy

RAFAŁ MATEREK

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2017.008

ISSN: 1896-4087

Streszczenie:
Artykuł odnosi się do elementów filozofii Alberta Camusa. W szczególności rozważa kwestię „wolności absurdalnej”, skupiając się na niej w kontekście jej relacji do pojęcia odpowiedzialności. Wskazuje znaczenie relacji człowiek-człowiek, jako kontrast dla relacji człowiek-świat. Autor ostatecznie dowodzi, że „wolność absurdalna” nie stoi w sprzeczności w odpowiedzialnością, a może być jednym z jej warunków.

Abstract:
The article refers to the elements of the philosophy of Albert Camus. In parti¬cular its considering the matters of „absurd freedom”. Especially it focus on the context of responsibility. It shows importance of person-person relation, as the contrast to the person-world relation. The author finally reveals that „absurd freedom” is not con¬tradictory with responsibility however it could be one of the required conditions.

Słowa kluczowe:
wolność, odpowiedzialność, człowiek, absurd

Keywords:
freedom, responsibility, human, absurd

Pełny tekst:

PDF – 12-26

Bibliografia:
Camus Albert, Człowiek zbuntowany, Wyd. Muza, Warszawa 2002.
Camus Albert, Mit Syzyfa, Wyd. De Agostini, Warszawa 2001.
Fromm E., Mieć czy być, tłum. J. Karłowski, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1997.
Heidegger M., Bycie i Czas, Wyd. PWN, Warszawa 2004.
Horkheimer M., Społeczna funkcja filozofii, tłum. J. Doktór, [w:] M. Horkheimer, Społeczna funkcja filozofii. Wybór pism, Wyd. PIW, Warszawa 1987.
Jaspers K., Filozofia egzystencji. Wybór pism, Wyd. PIW, Warszawa1990.
Jaspers K., O źródle i celu historii, Wyd. Marek Derewiecki, Kęty 2006.
Jaspers K., Rozum i egzystencja. Nietzsche a chrześcijaństwo, Wyd. PWN, Warszawa 1991.
Levinas E., Istniejący i istnienie, tłum. J. Margański, Wyd. Homini, Kraków 2006.
Wohlfart G., „Also sprachHerakleitos”. Heraklits Fragment B 52 und NietzschesHeraklit-Rezeption, Wyd. Karl Alber, München 1991.

Drukuj