Wiedza pielęgniarek i jej wykorzystanie w terapii bólu pooperacyjnego u pacjentów Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 3241

Wiedza pielęgniarek i jej wykorzystanie w terapii bólu pooperacyjnego u pacjentów Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Nurses’ knowledge and it's use in postoperative treatment of pain in patients of the Anaesthesiology and Intensive Therapy Ward

LEOKADIA REZMERSKA¹, ILONA DULSKA²

¹ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Instytut Nauk o Zdrowiu
² Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2017.001

ISSN: 1451-1846

Streszczenie:
Wstęp. Ból pooperacyjny jest bólem ostrym o złożonej reakcji organizmu na uraz tkanek. Ból jest indywidualnym, subiektywnym doznaniem dlatego powoduje trudności w rzetelnej ocenie jego nasilenia. W codziennej praktyce szpitalnej stosowane są głównie odpowiednie skale oceny natężenia bólu, które są szybką, łatwą i czytelną formą jego oceny. Monitorowanie parametrów nasilenia bólu jest niezbędne do jego oceny i stanowi podstawę skutecznego leczenia. Postępowanie przeciwbólowe po zabiegach operacyjnych stanowi podstawowe działanie terapeutyczne w okresie pooperacyjnym. Wiedza, doświadczenie i kompleksowa opieka pooperacyjna realizowana przez pielęgniarkę zapewnia choremu zniesienie bólu, stresu pooperacyjnego oraz gwarantuje wysoką jakość świadczeń medycznych.
Cel. Celem badań była ocena poziomu wiedzy pielęgniarek i jej wykorzystania w terapii bólu pooperacyjnego u pacjentów Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. Grupę badaną stanowiło 81 pielęgniarek zatrudnionych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego. Jako narzędzie badawcze wykorzystano kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji.
Wyniki. Wykonane badania dowiodły, że pielęgniarki prezentują wysoki poziom wiedzy i jej wykorzystanie w zakresie terapii przeciwbólowej u pacjentów będących po operacji. Poziom ten zróżnicowany jest w zależności od czynników socjodemograficznych i zawodowych.
Wnioski. 1. Czynnikami wpływającymi na poziom wiedzy pielęgniarek i jej wykorzystanie w terapii bólu pooperacyjnego u pacjentów są: wykształcenie pielęgniarek, ogólny staż pracy pielęgniarek w zawodzie, staż pracy pielęgniarek w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 2. Czynnikami, które nie mają wpływu na poziom wiedzy pielęgniarek i jej wykorzystanie w terapii bólu pooperacyjnego u pacjentów są: wiek pielęgniarek i kwalifikacje zawodowe.

Abstract:
Introduction. Postoperative pain is an acute pain of a complex reaction of the body to a tissue in jury. Pain is an individual, subjective experience and there fore makes it difficult obtain a reliable assessment of its severity. In every day hospital practice, appropriate scales of pain intensity are mainly applied, which are quick, easy and legible form of pain assessment. Monitoring of pain intensity parameters is essential for its evaluation and is the basis for effective treatment. Pain management after surgery is a basic post operative therapeutic activity. Knowledge, experience and comprehensive post-operative care performed by the nurse provide the patient with the relief of pain, post-operative stress as well as guarantees high quality of medical services.
Aim. The aim of the study was to assess the level of nurses’ knowledge and its use in the treatment of post operative pain in patients of the Ward of Anaesthesiology and Intensive Therapy
Material and methods. The study was conducted at the Provincial Hospital in Plock. The study group contained 81 nurses employedat the Ward of Anesthesiology and Intensive Therapy. The study was carried out by the diagnostic survey method. As a research tool, our own survey questionnaire was applied.
Results. Studies haves hown that nurses present a high level of knowledge and its use in the analgesic treatment of post operative patients. This level varies according to socio demographic and occupational factors.
Conclusions. 1. Factors influencing the level of nursing knowledge and its use in postoperative pain treatment in patients include: nurses’ education, nurses’ general occupational experience in nursing, nurses’ occupational experience at the wards of Anesthesiology and Intensive Care. 2. Factors that do not affect nurses’ knowledge and its use in the treatment of postoperative pain in patients include: nurses’ age and their professional qualifications.

Słowa kluczowe:
pielęgniarka, ból pooperacyjny, pacjent

Keywords:
nurse, postoperative pain, patient

Pełny tekst:
PDF 7-21

Bibliografia/Bibliography:
1.Kapała W.: Ocena i leczenie bólu pooperacyjnego i pourazowego – ujęcie kliniczne i pielęgniarskie [w:] Bączyk G., Kapała W. (red.): Podstawy kliniczne oraz pielęgnowanie chorych w okresie przed- i pooperacyjnym w chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii. Wyd. Uniwersytet Medyczny. Poznań 2012:240.
2.Wordliczek J.: O praktyce walki z bólem. Rynek Zdrowia. 2009;2:4.
3.Knap M., Szyrmer B., Kowalczyk-Sroka B.: Poziom wiedzy pielęgniarek z oddziałów zabiegowych na temat terapii bólu pooperacyjnego. Problemy Pielęgniarstwa. 2010;18(2):130.
4.Bączyk G., Ochmańska M., Stępień S.: Subiektywna ocena jakości opieki pielęgniarskiej w zakresie bólu pooperacyjnego u chorych leczonych chirurgicznie. Problemy Pielęgniarstwa. 2009;17:175-176.
5.Knap M., Szebla R.: Rola pielęgniarek w zespołach leczenia bólu jako profesjonalnej terapii bólu pooperacyjnego. Studia Medyczne. 2011;22:42.
6.Raszka A., Karabanowicz A., Harat M.: Metoda PCA w zwalczaniu bólu w pierwszej dobie po operacji kręgosłupa. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne. 2013;2,61-62.

Drukuj