Wiedza i opinie studentów na temat transplantacji narządów

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1441

Wiedza i opinie studentów na temat transplantacji narządów

Knowledge and students opinions on organ transplantation

MARTA KAMIŃSKA, KLAUDIA DASZUTA

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2019.009

ISSN: 2451-1846

Streszczenie:
Wstęp. Transplantacja narządów, komórek i tkanek to uznana metoda leczenia pacjentów w ze schyłkową niewydolnością narządów.
Cel. Celem badań było porównanie wiedzy i opinii studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku oraz respondentów Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) na temat transplantacji narządów.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród 80 studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankietowania oraz autorski kwestionariusz ankiety.
Wyniki. Studenci w większości deklarują gotowość oddania własnych narządów do transplantacji po swojej śmierci. Podobnie jak znaczny odsetek Polaków wykazują jednak niedostatki wiedzy na temat transplantacji narządów i regulacji prawnych.
Wnioski. Stosunek studentów PWSZ we Włocławku jak i większości Polaków wobec transplantacji narządów jest pozytywny. Istnieje potrzeba propagowania idei transplantologii oraz wiedzy na temat zasad przeszczepiania narządów, tkanek i komórek.

Abstract:
Introduction. Transplantation of organs, cells and tissues is a recognized method of treating patients with end-stage organ failure.
The aim. The aim of the study was to compare the knowledge and opinions of students of the State Higher Vocational School in Włocławek and respondents of the Center for Public Opinion Research (CBOS) on organ transplantation.
Material and methods. The research was conducted among 80 students of the State Higher Vocational School in Włocławek. The method of diagnostic survey, questionnaire technique and author's questionnaire was used.
Results. Most students declare their willingness to donate their organs for transplantation after their death. Similarly, a significant percentage of Poles show insufficient knowledge about organ transplantation and legal regulations.
Conclusions. The attitude of the PWSZ students in Włocławek and the majority of Poles towards organ transplants is positive. There is a need to promote the idea of transplantology and knowledge about the principles of transplantation of organs, tissues and cells.

Słowa kluczowe:
transplantacja, wiedza, student

Keywords:
transplantation, knowledge, student

Pełny tekst:
PDF - 53-70

Bibliografia/Bibliography:
1.Czerwiński J., Małkowski P. Medycyna transplantacyjna dla pielęgniarek. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.
2.Kołodyński P., Drab P. Prawne regulacje pobierania i transplantacji narządów oraz tkanek w ujęciu europejskiej konwencji bioetycznej. Przegląd Europejski. 2016; 1(39): 52-65.
3.Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji ,,Poltransplant”. RetrievedJune 19, 2019, from https://www.poltransplant.org.pl/.
4.Centrum Badania Opinii Społecznej. Postawy wobec transplantacji narządów. Komunikat z badań nr 119/2016. Warszawa 2016r.RetrievedJune 19, 2019, from https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_119_16.PDF.
5.Sieradza A. Tajemnice transplantacji. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2017.
6.Romanowska U, Lizak D, Jaśkiewicz J i wsp. Dawstwo i transplantacja narządów w opinii studentów pielęgniarstwa studiów uzupełniających pomostowych. Pielęg XXI w 2012; 4(41): 123–128.
7.Użdżalewicz Z, Mess E. Czynniki wpływające na stan wiedzy społeczeństwa na temat transplantacji narządów. Probl Pieleg 2016; 24(3–4): 232–237.
8.Wojczyk A. Stan wiedzy studentów opolskich uczelni wyższych na temat transplantacji narządów. Puls Uczelni 2013; 7(4): 34–38.
9.Juszczak K. i wsp.Analiza postaw i czynników wpływających na podjęcie decyzji o transplantacji narządów wśród społeczności wiejskiej. PielęgniarstwoChirurgiczneiAngiologiczne.2016;3:141-145.Retrieved June 19, 2019, from file:///C:/Users/ThinkPad/AppData/Local/Temp/PCIA_Art_28562-10-1.pdf
10. Mazur A i wsp. Zachowania studentów dotyczące przeszczepiania narządów z uwzględnieniem czynnikówsocjodemograficznych. Hygeia Public Health 2018, 53(4): 371-376.
11.Lisowska D. i wsp. Wybrane zagadnienia związane z transplantacją w opinii studentów z uwzględnieniem czynników socjodemograficznych. MedOg Nauk Zdr. 2018; 24(1):65–69. Retrieved June 19, 2019, fromhttp://www.monz.pl/Wybrane-zagadnienia-zwiazane-z-transplantacja-w-opinii-studentow-z-uwzglednieniem,86585,0,1.html.
12.Rowiński W. Kiedy umiera człowiek? Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska. 2012; 2: 157-158.
13.Kubik T. Czym jest śmierć mózgu? Gabinet Prywatny.2008; 2: 27-31.

Drukuj