Udział Wandy Grabowskiej w prowadzonej przez piotrkowską Ligę Kobiet Pogotowia Wojennego akcji niesienia pomocy żołnierzom Legionów Polskich i ich rodzinom w latach I wojny światowej

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 791

Udział Wandy Grabowskiej w prowadzonej przez piotrkowską Ligę Kobiet Pogotowia Wojennego akcji niesienia pomocy żołnierzom Legionów Polskich i ich rodzinom w latach I wojny światowej

Wanda Grabowska in the Liga Kobiet Pogotowia Wojennego in Piotrkow and her participation in the action of the help to soldiers of Polish Legions and their families in the World War I

LUDWIKA BORZYMEK
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2016.022
ISSN: 1896-4087

Streszczenie:
Tematem artykułu jest udział Wandy Grabowskiej w tworzeniu i działaniu Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego w Piotrkowie. Przybliżony został jej życiorys, który wpłynął na pracę niepodległościową w latach I wojny światowej. Artykuł omawia zaangażowanie Grabowskiej w pomoc legionistom i ich rodzinom. Ukazuje także stosunki łączące piotrkowską Ligę Kobiet Pogotowia Wojennego z Legionami Polskimi. Na przykładzie biografii Wandy Grabowskiej przedstawiony został problem aktywności kobiet w działalności niepodległościowej.

Abstract:
The article presents participation of Wanda Grabowska in creating and the functioning of the Liga Kobiet Pogotowia Wojennego in Piotrkow. I presented her biography which influenced the independence work in years of the World War I. The article is discussing involving Grabowska in the help to legionnaires and them for families. The text is discussing also relations between Liga Kobiet Pogotowia Wojennego and Polish Legions. On the example of Wanda's Grabowska biography was presented a problem of the activity of women in independence activity.

Słowa kluczowe:
Wanda Grabowska, Liga Kobiet Pogotowia Wojennego, Legiony Polskie, I wojna światowa, Piotrków Trybunalski

Key words:
Wanda Grabowska, Liga Kobiet Pogotowia Wojennego, Polish Legions, World War I, Piotrkow Trybunalski

Pełny tekst:
PDF – 10-35
Bibliografia:
Archiwalia:
Archiwum Narodowe w Krakowie
Naczelny Komitet Narodowy
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
Archiwum Wandy Grabowskiej
Liga Kobiet Pogotowia Wojennego w Piotrkowie

Źródła drukowane, relacje i wspomnienia:
Deklaracja, „Zarzewie” 1910, nr 10.
Polska Organizacja Wojskowa, „O Sprawę Polską” 1915, nr 2.
Streszczenie obrad ogólnego zjazdu LKPW w Piotrkowie z dn. 24, 25 i 26 sierpnia 1916 r.
Ś.p. Walentyna Psarska, „Wychowanie w domu i szkole”1914, nr 9-10.
Zawieszenie P.S.M, [w:] J. Stemler (red.), Dzieło samopomocy narodowej: Polska Macierz Szkolna 105-1935, Warszawa 1935.
Zawiszanka Z., Do historii drużyn strzeleckich, „Niepodległość” 1933, t. 2, nr 1.

Opracowania:
Dufrat J., Kobiety w kręgu lewicy niepodległościowej. Od Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego do Ochotniczej Legii Kobiet (1908-1918/19), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2002.
Konarski S., Jadwiga Papi, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XXV, http://www. ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/jadwiga-papi [dostęp: 25-01-2017].
Kotewicz R., Piotrków – Radomsko u progu niepodległości, Wyd. Muzeum Okręgowe w Piotrkowie Trybunalskim, Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Muzeum Regionalne w Radomsku, Piotrków – Radomsko 1998.
Kotewicz R., Wanda Grabowska, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1990, nr 3/4.
Kowalska A., „Spuścizna Wandy Grabowskiej w Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim”, Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego w Kielcach, filia w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2003, nieopublikowana praca magisterska.
Pacholczykowa A., Stefania Aniela Sempołowska, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XXXVI, http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/stefania-aniela-sempolowska, [dostęp: 25-01-2017].
Roman W. K., Działalność społeczna i pedagogiczna Wandy Grabowskiej (1883-1957), [w:] M. Malinowski (red.), Niebem i sercem okryta, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2003.
Walak M., Legiony Polskie w Piotrkowie 1914-1917, Wyd. Piotrków 800, Piotr¬ków Trybunalski 2013.
Wawrzykowska-Wierciochowa D., Z dziejów tajnych pensji żeńskich w Królestwie Polskim, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 1967, nr 10.
Woyno J., Okręg Piotrkowski Polskiej Organizacji Wojskowej, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 2004, t. 6.

Drukuj