Taktyka i metody przeprowadzania dowodów z osobowych źródeł dowodowych. Metody dozwolone oraz niedozwolone

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 2218

Taktyka i metody przeprowadzania dowodów z osobowych źródeł dowodowych. Metody dozwolone oraz niedozwolone

Tactics and methods for taking of evidence from the personal sources of evidence. Authorised and prohibited methods

MAŁGORZATA ZAWARTKA

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2017.012

ISSN: 1896-4087

Streszczenie:
Celem każdego postępowania karnego jest wykrycie prawdy materialnej w oparciu o ustalenia faktyczne, które dokonywane są na podstawie i dzięki zgromadzonemu materiałowi dowodowemu. Jednym ze sposobów przeprowadzenia dowodu jest przesłuchanie, które uważa się za najważniejsze źródło dowodu w procesie karnym. Przeprowadzając taki dowód, należy nie tylko zachować szczególną ostrożność oraz rozwagę, ale także stosować właściwą taktykę oraz metodę przeprowadzenia dowodu. W niniejszym artykule omówiono istotę taktyki przesłuchania, a także zaprezentowano klasyfikację metod przesłuchania.

Abstract:
The aim of every criminal proceedings is to uncover the material truth on the basis of statements of fact which are performed on the grounds of collected evidence. One of the methods of examination of the evidence is hearing which is claimed to be the most crucial source of evidence in the criminal procedure. When carrying out the before-mentioned evidence, not only the utmost care ought to be maintained, but also the right tactic and method of examination of the evidence should be applied.
The presented article discusses the matter of hearing and classification of hearing methods as well.

Słowa kluczowe:
materiał dowodowy, źródła osobowe, metody dozwolone i niedozwolone

Keywords:
collected evidence, personal sources, permitted and prohibited methods of examination

Pełny tekst:
PDF – 90-112

Bibliografia:
Chudy W., Kłamstwo jako metoda. Esej o społeczeństwie i kłamstwie, Warszawa 2007.
Cieślak M., Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1984.
Ciosek M., Psychologia sądowa i penitencjarna, Warszawa 2001.
Gadomska-Radel A., Przesłuchanie dziecka jako ofiary i świadka przestępstwa w procesie karnym, Warszawa 2015.
Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 1996.
Gruza E., Ocena wiarygodności zeznań świadków w procesie karnym. Problematyka kryminalistyczna, Kraków 2003.
Gruza E., Goc M., Moszczyński J., Kryminalistyka – czyli rzecz o metodach śledczych, Warszawa 2008.
Grzeszczyk W., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2008.
Gulla B., Niewiadomska I., Wysocka-Pleczyk M. (red.), Białe plamy w psychologii sądowej, Kraków 2010.
Gurgul J, Znaczenie taktyki kryminalistycznej w realizacji zasad postępowania karnego, „Problemy Kryminalistyki” 1985, nr 168.
Hanausek T. Kryminalistyka. Zarys wykładu, Kraków 2005.
Hanausek T., Braki pamięciowe w zeznaniach świadka, „Problemy Kryminalistyki” 1969, nr 82.
Hołyst B., Kryminalistyka, Warszawa 2004.
Hołyst B., Psychologia kryminalistyczna, Warszawa 2004.
Kaczor R., Niedozwolone sposoby przesłuchania, „Prokuratura i Prawo” 2009, nr 3.
Kurleto E., Z problematyki wykorzystania stresu psychologicznego w trakcie przesłuchania podejrzanego, „Problemy Kryminalistyki” 1986, nr 171.
Kwiatkowska-Darul V., Przesłuchanie małoletniego świadka w polskim procesie karnym, Toruń 2007.
Marszał K. (red.), Proces karny, Katowice 2005.
Marten Z., Psychologia zeznań, Warszawa 2012.
Matysiak T., Efektywność przesłuchania, „Służba MO” 1973, nr 97.
Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, Kraków 1991.
Niezgoda Z., Kryminalistyczne aspekty przesłuchania świadka, „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 2.
Otłowski K., Podejrzany w postępowaniu karnym: studium kryminalistyczne, Warszawa 1979.
Pasko-Porys W., Przesłuchiwanie i wywiad. Psychologia kryminalistyczna, Warszawa 2007.
Pływaczewski W., Kędzierska G., Lesykon policyjny, Szczytno 2001.
Reed L.D., Podatność dzieci na sugestię: ustalenia badawcze i ich implikacje dla przesłuchiwania dzieci, „Dziecko krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka” 2004, nr 6.
Sobol E.(red.), Nowy słownik języka polskiego, Warszawa 2003.
Świat wkracza w epokę państwa rynkowego, „Tygodnik Idei. Europa”, nr 26 (221) z dnia 28 czerwca 2008.
Tyszkiewicz T., Kodeks postępowania karnego z komentarzem, Kraków 2003.

Drukuj