Szczepienia seniorów - profilaktyka chorób zakaźnych na przykładzie szczepienia przeciw grypie

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 838

Szczepienia seniorów – profilaktyka chorób zakaźnych na przykładzie szczepienia przeciw grypie

Seniors vaccinations- prevention of contagious diseases on the ex ample of influenza vaccination

MAGDALENA ZAWIDZKA, ELŻBIETA NAZAR, MARTA KAMIŃSKA, JOANNA PRZYBYLSKA

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2018.018

ISSN: 2451-1846

Streszczenie:
Wstęp. Grypa to choroba zakaźna układu oddechowego pojawiająca się najczęściej, niezależnie od wieku. Osobom starszym oprócz szczepienia przeciw grypie zaleca się szczepienia przeciw zapaleniu płuc, wirusowemu zapaleniu wątroby (WZW) typu B, krztuścowi, błonicy oraz tężcowi. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie istoty szczepienia przeciwko grypie oraz udziału seniorów w „Programie profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia”, na przykładzie miast Włocławek, Lublin oraz Wrocław.
Przegląd. Choroby zakaźne występujące u osób w podeszłym wieku często charakteryzują się ciężkim przebiegiem i zwiększonym ryzykiem powikłań. Pomimo szeroko ukierunkowanej prewencji infekcji wśród osób starszych, najbardziej efektywnym oraz najskuteczniejszym sposobem zapobiegania grypie, a także jej powikłaniom, są szczepienia ochronne. Stopień wyszczepienia pacjentów powyżej 65 roku życia jest niski. Stosowanie szczepień ochronnych ma korzystny wpływ nie tylko na zdrowie pacjentów, ale także na obniżenie kosztów leczenia związanych z wystąpieniem ewentualnych powikłań pogrypowych oraz długotrwałej hospitalizacji. Systematyczne powtarzanie szczepień przeciwko grypie pozwala nie tylko chronić przed infekcją oraz powikłaniami, ale także pobudza układ obronny organizmu do skutecznego działania.
Wnioski. Pomimo zaleceń specjalistów, popularność szczepień wśród osób po 65 roku życia jest bardzo niska. Do najczęstszych przyczyn związanych z rezygnacją ze szczepień u seniorów należą: lęk przed powikłaniami związanymi ze szczepieniem oraz brak wiary w jego skuteczność. Z tego powodu niezwykle ważne jest efektywne promowanie szczepień przeciw grypie wśród osób w podeszłym wieku.

Abstract:
Introduction. Influenza has been known as the most common contagious disease attacking the respiratory system of patients at any age. In addition to influenza vaccination, older people are also advised to vaccinate against pneumonia, hepatitis (Hepatitis B), pertussis, diphtheria and tetanus. The aim of this work is to present the importance of influenza vaccination and senior participation in the "Program for the prevention of contagious diseases with respect to the use of influenza vaccination for people over 65", on the example of Włocławek, Lublin and Wrocław.
Overview. Contagious diseases in older people are often characterized by a severe course and an increased risk of complications. Despite the wide-scale infection prevention among the older people, protective vaccinations are the most effective way to prevent influenza, as well as its complications. The number of vaccinated patients over 65 is low. The use of protective vaccinations has a beneficial effect not only on the health of patients, but also on the reduction of treatment costs associated with the occurrence of possible post-influenza complications and long-term hospitalization. Systematic influenza vaccinations are liekely to protect patients from infection and complications, but also stimulate the body's immune system to function properly.
Conclusions. Despite the recommendations of health professionals , the popularity of vaccinations among people over 65 is very low. The most common reasons associated with resignation from vaccinations among seniors include: fear of complications associated with vaccination and lack of faith in its effectiveness. For this reason, it is extremely important to effectively promote influenza vaccinations among the elderly.

Słowa kluczowe:
grypa, wiek podeszły, szczepienia

Keywords:
influenza, old age, vaccinations

Pełny tekst:
PDF - 81-90

Bibliografia/Bibliography:
1.Szczerbińska K., Barańska I., Brzyski P., Ocetkiewicz T., Wiedza, przekonania i zachowania osób starszych wobec szczepień ochronnych zalecanych w starszym wieku. GERONTOLOGIA POLSKA, 2014, 2, s.51-61.
2. Woźniak-Kosek A. , Kosek J. , Chrząstek L., Empiryczna analiza zachowań i wiedzy dotyczącej szczepień przeciwko grypie wśród słuchaczy Częstochowskiego Uniwersytetu III Wieku na podstawie badań ankietowych. GERIATRIA, 2014, 8, s. 221-231.
3.https://gis.gov.pl/zdrowie/szczepienia-dla-osob-starszych/.
4.http://zaszczepsiewiedza.pl/aktualnosci/szczepienia-seniorow-wazna-czesto-pomijana-profilaktyka-chorob-zakaznych/.
5.https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_169_13.PDF.
6.http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/influenza.
7.Strach M. Szczepienie przeciwko grypie u osób w podeszłym wieku. GERONTOLOGIA POLSKA, 2009, 2, s.103-105.
8.Uchwała Nr 739/XXIX/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej - „Program profilaktyczny chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia”.
9.Uchwała Nr XXXIII/101/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Włocławek” na lata 2017-2019.
10.Ogłoszenie o przetargu na stronie internetowej Urzędu Miasta Wrocław (http://bip.um.wroc.pl/przetarg/29425/program-szczepien-ochronnych-przeciw-grypie-dla-mieszkancow-wroclawia-w-wieku-65, zał. nr 1, dostęp:30.08.2018 ).
11.https://www.gov.pl/zdrowie/grypa.
12.Brydak L.: Grypa. Pandemia grypy – mit czy realne zagrożenie? Rhythm, Warszawa 2008, s. 1–92.
http://www.pzh.gov.pl/grypa/.

Drukuj