Świat wartości kobiet samotnie adoptujących dziecko

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1054

Świat wartości kobiet samotnie adoptujących dziecko

World of values of single women adopting a child

AGNIESZKA KAMYK-WAWRYSZCZUK

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2018.012

Streszczenie:
W pierwszej połowie 2016 roku łącznie orzeczono 1660 adopcji . Nie ma statystyk dotyczących liczby kobiet niepozostających w związku małżeńskim ani partnerskim, które podjęły decyzję o byciu adopcyjną matką. Jednak można zauważyć (na podstawie przeprowadzonych rozmów z pracownikami ośrodków adopcyjnych, wpisach na forach internetowych dotyczących adopcji), że coraz więcej samotnych kobiet podejmuje decyzję o przysposobieniu dziecka. Doświadczenie przez dziewczynkę/chłopca zaniedbania czy przemocy ze strony rodzica wiąże się z brakiem znajomości prawidłowego wzorca rodziny, pełnionych ról zarówno matki, jak i ojca, a w rezultacie obcowania z (ważnymi dla rozwoju dziecka) wartościami. Rozpoczęcie wspólnego życia – samotnej matki i przysposobionego dziecka – otwiera przed dziećmi nowy świat. Często jest to doświadczenie obarczone trudnościami wychowawczymi, poczuciem osamotnienia i porzucenia. Matki adopcyjne dostrzegają, jak ważne jest, aby ich dzieci – pomimo złych doświadczeń związanych z relacją z biologicznym rodzicem – miały szanse na życie pełne miłości i szacunku. Cały ten proces nieodłącznie związany jest ze światem wartości wyznawanych przez kobiety samotne, które podjęły decyzję o przysposobieniu niespokrewnionego biologicznie dziecka. Stąd istotne wydają się pytania: jakie wartości chciałaby przekazać matki adopcyjne w procesie wychowania swoim dzieciom? Czy hierarchia wartości uczestniczek badań zmieniła się po przysposobieniu niespokrewnionego biologicznie dziecka?

Abstract:
In the first half of 2016, a total of 1660 adoptions were adjudicated. There is no data on the number of women who, being unmarried or single, have decided to be an adoptive mother. However, on the basis of the interviews conducted with employees of adoption centres and entries on Internet forums on adoption, it can be noticed that more and more single women decide on adopting a child. Children who experienced neglect or violence from the parent have insufficient knowledge of a correct family model, roles of both mother and father, and as a result, they did not have a chance to grow up in a world of values, which is important for child development. Starting a life together - by a single mother and an adopted child - opens a new world to these children. This experience is often burdened with educational difficulties, a sense of loneliness and abandonment. Adoptive mothers see how important it is for their children to have a chance for a life full of love and respect despite the negative experiences associated with the relationship with their biological parents. This entire process is integrally connected with the world of values of single women who decide to adopt a child that is not related biologically to them. Hence, the essential questions seem to be: what values would the adoptive mothers like to convey in the process of upbringing their children? Has the hierarchy of values of research participants changed after the adoption of an unrelated child?

Słowa kluczowe:
wartości, adopcja, samotne macierzyństwo

Keywords:
values, adoption, single motherhood, single parent adoption

Pełny tekst:
PDF – 11-23

Bibliografia:
Berry M., Risk and Benefits of Open Adoption, The Future of Children 1993, vol. 3, no. 1.
Cackowski Z., Życie ludzkie. Źródło i miara wartości, Wyd. UMCS, Lublin 2001.
Farnicka M., Liberska H., Wizja własnego życia i rytuały rodzinne wskazywane jako życiowe źródła wsparcia, „Rocznik Lubuski” 2013, t. 39.
Informacje statystyczne, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/adopcja/informacje/informacje-statystyczne [dostęp: 03-04-2017].
Kalus A., Rodzina adopcyjna, [w:] Psychologia rodziny, I. Janicka, H. Liberska (red.) Wyd. PWN, Warszawa 2014.
Olbrycht K., Dlaczego boimy się wartości w wychowaniu, „Edukacja i Dialog” 2000, nr 6.
Ostrowska U., Aksjologiczne podstawy wychowania, [w:] Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu, B. Śliwerski (red.), Wyd. GWP, Gdańsk 2006.
Pyszka A., Wartości w życiu człowieka i jego życie rodzinne, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/V/VM/wartosci_rodzina.html [dostęp: 26-03-2017].
Sarzała D., Rola rodziny w kształtowaniu i internalizacji systemu wartości prospołecznych [w:], M. A. Kola, P. Kostyło, H. Solarczyk-Szewc (red.), Wychowanie jednostki i wspólnoty do wartościowego życia, t. 1, Wyd. UMK, Toruń 2016.
Sarzała D., The importance of the family environment in shaping the value system of children and youth, [w:] L.V. Kotenko, M.O. Nasimov, A.I. Rasulov, I.G. Doroshina. D. Sarzała (red.), Purposes, tasks and values of education in modern conditions, Prague 2015.
Skrzypniak R., Wartości w procesie wychowania rodzinnego, „Roczniki Socjologii Rodziny”2000, t. XII.
Sokal U., Wartości preferowane przez osoby dorosłe pochodzące z rodzin niepełnych i rozwiedzionych, Rodzina w czasach szybkich przemian. „Roczniki Socjologii Rodziny” 2001, t. XIII.
Świderska M. M., Herman P., Trudności w uzyskaniu statusu rodziny adopcyjnej, „Pedagogika Rodziny” 2011, nr 1(1).
Włodarczyk E., Młodzież wobec macierzyństwa i jego kulturowego uwzorowania, „Auxilium Sociale” 2005, nr 2 (34).

Drukuj