Stawki podatku od nieruchomości i ich wpływ na dochody z tego tytułu miast na prawach powiatu województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2010–2017

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 727

Stawki podatku od nieruchomości i ich wpływ na dochody z tego tytułu miast na prawach powiatu województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2010–2017

Real estate tax rates and their impact on income from cities with poviat rights in the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship in 2010-2017

ALINA BAJONCZAK, WERONIKA BARAN, JULITA TYCZKA

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2018.022

Streszczenie:
Przedmiotem opracowania są stawki podatku od nieruchomości oraz ich wpływ na dochody miast na prawach powiatu województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2010–2017. Wskazane zostały podstawy prawne podatku od nieruchomości zawarte w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Autorki przedstawiają elementy konstrukcyjne podatku od nieruchomości i dokonują przeglądu orzecznictwa sądów administracyjnych w tym zakresie. Prezentują analizę uchwał w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz dochodów z tego podatku w Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu oraz Włocławku w latach 2010–2017.

Abstract:
The subject of the study are real estate tax rates and their impact on the income of cities with poviat rights in the kujawsko-pomorskie voivodeship in 2010–2017. The legal basis for the real estate tax included in the Act on the income of local government units and in the Act on taxes and local fees has been indicated. The authors present constructional elements of property tax and review case-law in this area. They present the analysis of resolutions regarding the determination of the rates of property tax and income from this tax in Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz and Włocławek in the years 2010–2017.

Słowa kluczowe:
ustawa, orzecznictwo, podatek od nieruchomości, stawki podatku, miasta na prawach powiatu, dochody

Keywords:
statute, case law, real estate tax; tax rates; cities with poviat rights; income

Pełny tekst:
PDF – 54-82

Bibliografia:
Borodo A., Podatek od nieruchomości w systemie finansowym samorządy terytorialnego, Wyd. Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 1995.
Borszowski P., Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2011.
Borszowski P., K. Stelmaszczyk (red.), Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
Brzeziński B. (red.), Olesińska A. (red), Prawo finansów publicznych, Wyd. TNOiK, Toruń 2017.
Główny Urząd Statystyczny, powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2017 r.https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/powierzchnia-i-ludnosc-w-przekroju-terytorialnym-w-2017-r-,7,14.html, [dostęp: 29-04-2017].
Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2010.
Morawski W., [w:] W. Morawski (red.), Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, Wyd. ODDK, Gdańsk 2016.
Ofiarski Z., Prawo podatkowe, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2008.
Wantoch-Rekowski J., [w:] A. Borodo (red.), Słownik finansów samorządu terytorialnego, Wyd. TNOiK, Toruń 2015.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r., poz. 1034, t.j.).
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785, t.j.), dalej: u.p.o.l.
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1453, t.j.).
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2017 r., poz. 1529).
Wskaźniki dochodów podatkowych dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2017 r., Źródło: Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, Strona Ministerstwa Finansów - https://www.mf.gov.pl, [dostęp: 29-04-2017].
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 stycznia 2010 r., II FSK 1243/08, Legalis nr 222597.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 kwietnia 2017 r., II FSK 705/15, Legalis nr 1638086.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 8 kwietnia 2008 r., I SA/Gd 964/07, Legalis nr 992190.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2017 r., I SA/Wr 477/16, Legalis nr 1603594.

Drukuj