Społeczne i gospodarcze aspekty uchwały o zniesieniu opłaty targowej w miastach na prawach powiatu

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 731

Społeczne i gospodarcze aspekty uchwały o zniesieniu opłaty targowej w miastach na prawach powiatu

Social and economic aspects of the resolution on the refund of the fair ticket in cities on the right of the powiat

MAREK SŁUPCZEWSKI, OLGA KOSMAŁA , MARTYNA WILMANOWICZ

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/EiZ.2016.016

ISSN: 1896-8147

Streszczenie:
Fakultatywność opłaty targowej istnieje od dnia 1 stycznia 2016 r., co w skrócie oznacza, iż jej wprowadzenie jest uzależnione od uprzedniej uchwały rady gminy. W związku z przewidzianą przez ustawodawcę, możliwością podejmowania decyzji przez gminy, artykuł przedstawia zarówno jej społeczne, jak i gospodarcze aspekty. Autorzy zwrócili uwagę między innymi na przyczyny zniesienia opłaty. Artykuł zawiera liczne odniesienia do realiów społecznych i gospodarczych osób handlujących na targowiskach w nawiązaniu do kwestii rozwoju przedsiębiorczości, nacisku środowisk kupieckich, a także zależności pomiędzy opłatą targową a porządkowaniem ruchu targowiskowego. Zawarto także odpowiedź na pytanie czy miasto na prawach powiatu należy postrzegać jako przedsiębiorstwo oraz jakie przesłanki należy mieć przy tym na uwadze.
Na podstawie informacji uzyskanych z uchwał budżetowych została przeprowadzona analiza budżetów miast na prawach powiatu z uwzględnieniem zmiany wpływów we wskazanych latach, co zostało przystępnie przedstawione za pomocą tabel oraz wykresów. Artykuł zawiera także opis opłaty targowej postrzeganej jako czynnik ograniczający podejmowanie działalności gospodarczej oraz przedstawia negatywne konsekwencje rezygnacji z jej poboru.

Abstract:
The market charge exists from 1 January 2016 as facultative, which in a nutshell means that its imposition depends on the previous resolution of the district council. With regard to the council’s ability to make decisions, the article presents both its social and economic aspects.
The authors noted, among others, the reasons for the abolition of the fee. The article contains numerous references to the social and economic realities of market traffickers in relation to development of entrepreneurship, the pressure of merchant circles, as well as the relationship between market charges and market ordering. The answer to the question is whether the city with county rights should be seen as an enterprise and what the point should be in this regard.
Based on the information obtained from the budget resolutions, an analysis of city’s with county rights budgets was conducted, taking into account the influence of changes, presented in tables and graphs. The article also contains a description of the market charge seen as a factor limiting business activity and presents the negative consequences of the abolition.

Słowa kluczowe:
opłata targowa, społeczne i gospodarcze aspekty zniesienia opłaty targowej, przedsiębiorczość, przyczyny zniesienia opłaty

Keywords:
market charge, social and economic aspects of abolition, entrepreneurship, reasons for the abolition of the fee

Pełny tekst:
PDF - 59-89

Bibliografia:
1.Chilowicz Patryk, (2012), Mapa skarbów „cieszy oczy i duszę”. Zobacz, gdzie w Polsce znajdziesz najciekawsze bazary z antykami [online], http://natemat.pl/25013,mapa-skarbow-cieszy-oczy-i-dusze-zobacz-gdzie-w-polsce-znajdziesz-najciekawsze-bazary-z-antykami, (dostęp: 25 lutego 2017 r.).
2.Dowgier Rafał, Etel Leonard, Pahl Bogumił, Popławski Mariusz., Podatki i opłaty lokalne – 601 pytań i odpowiedzi, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012
3.Gliwice.eu (2016), https://www.gliwice.eu/aktualnosci/miasto/nizsze-oplaty-targowe, (dostęp: 5 stycznia 2017 r.).
4.Gliwice24 (2016), http://www.24gliwice.pl/wiadomosci/bazary-bez-oplaty-miasto-chce-pomoc-kupcom-w-starciu-z-dyskontami/ (dostęp: 25 marca 2017 r.).
5.Kmieciak Hanna., Opłata targowa jako opłata fakultatywna, 28 grudnia 2015 r., praktyczne wyjaśnienie, Legalis.
6.Słupczewski Marek, Kosmala Olga, Wilmanowicz Martyna, Zniesienie opłaty targowej jako tendencja największych pod względem ludności miast na prawach powiatu, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Taxpress s.c., nr 2 (192).
7.Sudoł Stanisław., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania, TNOiK, Toruń 2002, s. 103 i nast.
8.Trojanowski Krzysztof, Funkcjonowanie spółek komunalnych – miasto jako przedsiębiorca w: Kierowanie rozwojem regionu, Zeszyty Naukowe WSEI seria: EKONOMIA, 6 (1/2013), WSEI, Lublin 2013, s. 258-260).
9.Wójcik Katarzyna, Gminy rezygnują z opłat targowych, Rzeczpospolita, http://www.rp.pl/Finanse/311039892-Gminy-rezygnuja-z-oplat-targowych.html#ap-1, (dostęp: 3 stycznia 2017 r.).
10.Żaglewska Dorota., Wpływ kapitału kulturowego na polski rynek antykwaryczny, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Grzegorza Dziamskiego, Poznań 2015.

Drukuj