Satysfakcja pacjentów z pielęgniarskiej opieki przedoperaycjnej

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1523

Satysfakcja pacjentów z pielęgniarskiej opieki przedoperacyjnej

Patients’ satisfaction with preoperative nursing care

MAGDALENA DELURA, MARIA POSŁUSZNA-OWCZARZ, LEOKADIA REZMERSKA

ISSN 2451-1846

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2016.019

Streszczenie:
Wstęp. Istotnym elementem zarządzania jakością w zakładach opieki zdrowotnej stał się pomiar satysfakcji pacjenta z otrzymanych świadczeń medycznych. Badanie satysfakcji pacjenta jest badaniem subiektywnych ocen pacjenta opartych na indywidualnym doświadczeniu, wymaganiach i oczekiwaniach. Dla pacjenta jakość usług medycznych zależy od kwalifikacji lekarzy i pielęgniarek, od przebiegu procesu terapeutycznego oraz od poprawy stanu zdrowia. Pacjent ocenia respektowanie praw pacjenta, postawę personelu, proces pielęgnowania, dostępność i warunki udzielania świadczeń, wygodę korzystania ze świadczeń, sprawność organizacyjną w udzielaniu świadczeń oraz uzyskane efekty zdrowotne.
Cel. Celem badań jest poznanie i analiza poziomu satysfakcji pacjenta z przedoperacyjnej opieki pielęgniarskiej.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie. Grupę badaną stanowiło 60 pacjentów będących w okresie przedoperacyjnym przebywających w 4 oddziałach zabiegowych. Dla wykonania badań wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z użyciem kwestionariusza ankiety własnej konstrukcji.
Wyniki. Na podstawie wykonanych badań stwierdzono, że pacjenci będący w okresie przedoperacyjnym prezentują wysoką satysfakcję z opieki pielęgniarskiej świadczonej w oddziale szpitalnym. Na poziom satysfakcji pacjentów wpływają określone czynniki socjodemograficzne.
Wnioski. 1. Satysfakcja pacjentów z opieki pielęgniarskiej przedoperacyjnej jest wyższa w grupie mężczyzn niż w grupie kobiet. 2. Satysfakcja pacjentów z opieki pielęgniarskiej przedoperacyjnej jest wyższa w grupie osób będących w związku małżeńskim jak i będących w stanie wolnym w porównaniu z grupą osób owdowiałych. 3. Satysfakcja pacjentów z opieki pielęgniarskiej przedoperacyjnej jest wyższa wśród osób mieszkających na wsi w porównaniu z grupą osób mieszkających w mieście. 4. Satysfakcja pacjentów z opieki pielęgniarskiej przedoperacyjnej jest jednakowo wysoka wśród osób mających jako źródło dochodu stałą pracę jak i wśród osób mających okresową pracę lub osób, których źródłem utrzymania jest emerytura.

Abstract:
Introduction. The measurement of patient satisfaction with the medical services received has become an important element of quality management in health care. Patient’s satisfaction test is a study of patient’s subjective assessments based on individual experience, requirements and expectations. For the patient, the quality of medical services depends on the qualifications of doctors and nurses, on the course of the therapeutic process as well as on the improvement of health. The patient assesses the respect for the rights of the patient, the attitude of the staff, the nursing process, and the availability and conditions for granting services, convenience in the services, organizational efficiency in the provision of services and the resulting health effects.
Aim. The aim of the research is to understand and analyze the level of patient’s satisfaction with pre-operative nursing care.
Material and methods. The study was conducted at the Specialist Hospital in Ciechanów. The study group included 60 patients preoperatively staying in 4 surgical wards. In the study the diagnostic survey method using a questionnaire of our own design was applied.
Results. Based on the studies it has been found that patients in the preoperative period present high satisfaction with nursing care provided in a hospital ward. The level of satisfaction of patients is affected by certain socio-demographic factors.
Conclusions. 1. Patients’ satisfaction with preoperative nursing care is higher in men when compared to women. 2. Patients’ satisfaction with preoperative nursing care is higher among those who are married and who are unmarried, compared with a group of respondents being a widow or widower. 3. Satisfaction of patients with pre-operative nursing care is higher among those living in rural areas compared with those living in the city. 4. Patients' satisfaction with preoperative nursing care is equally high among respondents with a source of income from a permanent job as well as among those with temporary jobs or people whose source of income is based on retirement benefits.

 

Słowa kluczowe:
pacjent, satysfakcja, opieka pielęgniarska

Keywords:
patient, satisfaction, nursing care

Pełny tekst:

PDF: 8-15

Bibliografia / Bibliography:
1.Słownik języka polskiego. Tom V. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2007.
2.Szeszycka I. Dylematy pomiaru jakości usług profesjonalnych na przykładzie usług medycznych. Antidotum. 2000;4:3-11.
3.Marcinowicz L. Satysfakcja pacjenta. Magazyn Pielęgniarki i Położnej. 2008;5:7-9.
4.Mykowska A. Satysfakcja pacjenta a jakość obsługi medycznej. Zdrowie i Zarządzanie. 2002;4(6):69-73.
5.Burda K. Analiza problematyki satysfakcji pacjenta w powiązaniu z zagadnieniami dotyczącymi jakości opieki zdrowotnej. Antidotum. 2003;01:61-80.
6.Kapała W., Chudziński S., Hyrcza S. Oczekiwania pacjentów hospitalizowanych na oddziałach zabiegowych wobec personelu pielęgniarskiego. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne. 2008;2(1):12-18.
7.Wyrzykowska M. Ocena opieki pielęgniarskiej w opinii pacjentów. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne. 2007;1(1):3-10.
8.Wasilewski T. Subiektywna ocena wybranych aspektów satysfakcji z pobytu w szpitalu pacjentów oddziałów zabiegowych. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne. 2008;3(27):81-86.

Drukuj