Satysfakcja pacjentów z opieki pielęgniarskiej realizowanej w Izbie Przyjęć

 • Kategoria: Uncategorised
 • Odsłony: 1513

Satysfakcja pacjentów z opieki pielęgniarskiej realizowanej w Izbie Przyjęć

Patient satisfaction with nursing care implemented in the Emergency Room


ŁUKASZ MAJERSKI


DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2016.009

ISSN: 2451-1846

Streszczenie:
Wstęp. Jakość świadczonych usług udzielanych w zakładach opieki zdrowotnej jest jednym z najważniejszych wyzwań współczesnej ochrony zdrowia. Satysfakcja z opieki pielęgniarskiej jest kluczowym zagadnieniem, które powinno być monitorowane w sposób ciągły przy użyciu odpowiednich narzędzi. Satysfakcja jest odpowiedzią pacjenta na proces opieki zdrowotnej. Niewątpliwie staje się ona istotnym kryterium oceny jakości opieki medycznej i oznacza stopień, w jakim opieka przez chorego jest akceptowalna w odniesieniu do jego potrzeb i oczekiwań. Systematyczne dokonywanie oceny opieki pielęgniarskiej staje się bodźcem do ciągłego doskonalenia i podnoszenia na wyższy poziom systemu ochrony zdrowia.
Cel. Celem niniejszej pracy jest ocena i analiza satysfakcji pacjentów z poziomu i jakości opieki pielęgniarskiej realizowanej w Izbie Przyjęć.
Materiał i metody. Badania zostały przeprowadzone w Izbie Przyjęć Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu w okresie od maja do listopada 2015 roku w grupie 112 pacjentów. Badania wykonano metodą sondażu diagnostycznego z użyciem kwestionariusza ankiety własnej konstrukcji.
Wyniki. W badanej grupie znajdowały się osoby w wieku od 21 roku życia do 80 lat, gdzie większość stanowiły kobiety. Wykształcenie osób badanych to głównie średnie i wyższe a miejscem zamieszkania dla większości badanych było miasto. Osoby badane przyjmowane były do szpitala głównie w trybie planowym. Wyniki badań poddane zostały analizie statystycznej, a następnie opracowane i przedstawione w sposób graficzny i opisowy.
Wnioski. 1. Pacjenci w zdecydowanej większości ocenili opiekę pielęgniarską realizowaną w Izbie Przyjęć na poziomie dobrym i bardzo dobrym. 2. Na ocenę poziomu opieki pielęgniarskiej w Izbie Przyjęć ma wpływ posiadane wykształcenie ankietowanych. Natomiast płeć, wiek, stan cywilny, miejsce zamieszkania oraz tryb zgłoszenia się pacjenta do szpitala nie mają wpływu. 3. Na ocenę jakości opieki pielęgniarskiej w Izbie Przyjęć nie ma wpływu płeć, wiek, stan cywilny, miejsce zamieszkania, wykształcenie oraz tryb zgłoszenia się pacjenta do szpitala.

Abstract:
Introduction. The quality of services provided in health care units is one of the most important challenges of modern health protection. Satisfaction with nursing care is a key issue that should be monitored continuously using appropriate tools. Satisfaction is the response of the patient to the healthcare process. Undoubtedly, it becomes an important criterion for assessing the quality of care and is the degree to which the care is acceptable for the patient in relation to their needs and expectations. Regular assessments of nursing care becomes an incentive for continuous improvement and raising the health system to a higher level.
Aim. The aim of this study is to assess and analyze patiens’t satisfaction with the level and quality of nursing care implemented in the Emergency Room.
Material and Methods. The study was conducted in the Emergency Room of the Independent Public Complex of Health Care in Sierpc in the period from May to November 2015 in a group of 112 patients. The study was performed using diagnostic survey and applying a questionnaire of our own design.
Results. The study group included respondents aged from 21 to 80 years, where the majority were women. The respondents had mainly secondary and higher education and the place of residence for the majority of the respondents was town. The surveyed were admitted to hospital mainly elective. The test results were subjected to statistical analysis and then developed and presented in a graphic and descriptive form.
Conclusions. 1. Patients in the vast majority evaluated nursing care implemented in the Emergency Room as good and very good. 2. The assessment of the level of nursing care in the Emergency Room is affected by the level of respondents’ education. Whereas gender, age, marital status, place of residence and the mode for patient’s application to hospital do not have any impact. 3. The assessment of the quality of nursing care in the Emergency Room is not affected by gender, age, marital status, place of residence, education and mode of application of the patient to the hospital.

Słowa kluczowe:
satysfakcja pacjentów, opieka pielęgniarska

Key words:
satisfaction of patients, nursing care

Pełny tekst:
PDF 47-62

Bibliografia / Bibliography:

   

 1. Garczyk D. Jakość i ocena opieki pielęgniarskiej. Neuroskop. 2012; 14:72-78.
     
 2. Pędziwiatr A. Koncepcje teoretyczne dotyczące satysfakcji pacjenta. Pielęgniarstwo Polskie. 2005; 2(20):421-423.
     
 3. Sierpińska L., Dzirba A. Poziom satysfakcji pacjenta z opieki pielęgniarskiej na oddziałach zabiegowych. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne. 2011;1:18-22.
     
 4. Detyna B., Detyna J. Jakość usług medycznych. Ocena statystyczna. Podstawy metodyczne. Wydawnictwo Difin. Warszawa 2011;90-99.
     
 5. Kozimala M., Putowski L. Ocena satysfakcji pacjentów z opieki pielęgniarskiej w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławcu. Annales Academiae Medicae Silesiensis. 2009;63(1):20-27.
     
 6. Juszczak K. Juszczak K. Ocena jakości opieki pielęgniarskiej u chorych hospitalizowanych na oddziałach zabiegowych. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Poznań 2012.
Drukuj