Rola jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu systemu opieki zdrowotnej w państwach członkowskich UE

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 911

Rola jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu systemem opieki zdrowotnej w państwach członkowskich UE

The role of local and regional authorities in managing the healthcare system in the EU Member States

ROBERT MUSIAŁKIEWICZ

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

SYLWIA SOBCZAK

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2017.028

Streszczenie:
Opieka zdrowotna jest jednym z najważniejszych zadań publicznych współczesnego świata. Odpowiedzialność za funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej co do zasady spoczywa na władzy centralnej państwa. W Unii Europejskiej istnieją znaczne różnice pomiędzy organizacją systemów opieki zdrowotnej poszczególnych państw. Funkcjonują różne modele organizacyjne, odmienne są zasady finansowania oraz stopień decentralizacji. Artykuł przedstawia różne modele systemów ochrony zdrowia, koncentrując się głównie na roli władz lokalnych i regionalnych w systemach zarządzania zdrowiem. Rola ta jest analizowana pod względem stopnia samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, zakresu ich kompetencji, zasad finansowania oraz odpowiedzialności i funkcji normatywnej. W artykule podjęto również próbę budowy modeli systemów opieki zdrowotnej w oparciu o rolę jednostek samorządu terytorialnego w ich zarządzaniu.

Abstract:
Healthcare is one of the most important public tasks in the modern world. Responsibility for the functioning of the health care system in principle rests with the central state authorities. There are significant differences in the scope of its organization, funding principles and the degree of decentralization in the EU Member States. The article presents different models of health care systems, focusing mainly on the role of local and regional authorities in health management systems in EU Member States. This role is analyzed in terms of the degree of independence of local government units, the scope of their competences, funding rules, responsibilities and functions in relation to health protection legislation. The article also attempts to build models of health care systems based on the role of local and regional authorities in their management.

Słowa kluczowe:
system opieki zdrowotnej, zdrowie publiczne, Unia Europejska, samorząd terytorialny

Keywords:
health care system, public health, European Union, local self-government

Pełny tekst:
PDF – 138-156

Bibliografia:

Faliński S., Zróżnicowanie samorządu terytorialnego w państwach Unii Europejskiej, KNUV 2014, nr 3.
Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Wyd. Liber, Warszawa 2004.
Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
Izdebski H., Polski samorząd terytorialny w Europie. Aktualne problemy i wyzwania, K. Czarnecki, A. Lutrzykowski, R. Musiałkiewicz (red.), Samorząd terytorialny w Polsce i Europie. Aktualne problemy i wyzwania, Wyd. PWSZ we Włocławku, Włocławek 2017.
Jasiński G, Wybrane aspekty organizacji i metod finansowania systemów ochro¬ny zdrowia w państwach europejskich, „Biuletyn Kas Chorych” 2001, nr 3–4.
Jończyk J., Zasady i modele ochrony zdrowia, Państwo i Prawo 2010, nr 8.
Joumard I., André C., Nicq C., Health Care Systems: Efficiency and Institutions, OECD Economics Department Working Papers, No. 769, OECD Publishing; http://www.oecd-ilibrary.org/economics/health-care-sys-tems_5 kmfp51 f5f9ten.
Kautsch M, Whitfield M., Klich J. (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Wyd. UJ, Kraków 2001.
Nojszewska E, System ochrony zdrowia w Polsce, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
Kluczyńska M., Grzywacz J., System finansowania publicznej opieki zdrowotnej w Polsce w świetle doświadczeń niemieckich; „Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku Nauki Ekonomiczne” 2015, t. XXII.
Piotrowska – Marczak K., Marczak J., Uryszek T., Obszary konfliktów w systemie finansowym, „Dny práva – 2009 – Days of Law: the Conference Procedings, 1. Edition”. Masaryk University, 2009.
Suchecka J. (red.), Finansowanie ochrony zdrowia: Wybrane zagadnienia, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2001.
Rutkowska-Podołowska M., Popławski Ł., Zaleska-Tsitini M., Health care policy in Poland and in selected European Union countries: Attempts at reducing fast increasing medical care costs, The Małopolska School Of Economics in Tarnów, Papers Collection 2011, nr 19.
Soldi R, Odone C., he management of health systems in the EU Member States The role of local and regional authorities; Committee of the Regions EU.
Wielicka K., Zarys funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej w wybranych krajach Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie Politechnika Śląska” 2014, nr 70.
Hope & Dexia, Hospitals in the 27 Member States of the European Union, Dexia Editions 2009; http://www.hope.be/wp-con¬tent/uploads/2015/11/79_ 2009_OTHER_Hospitals-in-27-Member-Statesof-the-European-Union-eng. pdf.

Drukuj