Rehabilitacja kardiologiczna czynnikiem poprawy jakości życia chorych po przebytym zawale mięśnia sercowego

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 3444

Rehabilitacja kardiologiczna czynnikiem poprawy jakości życia chorych po przebytym zawale mięśnia sercowego

Cardiac rehabilitation as a factor improving the quality of life of patients after myocardial infarction

MAŁGORZATA ŁUCZAK, MARIA POSŁUSZNA-OWCARZ

ISSN 2451-1846

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2016.020

Streszczenie:
Wstęp. Choroby układu krążenia są jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych współczesnego świata przyczyniają się do niepełnosprawności i przedwczesnych zgonów. Przebycie zawału mięśnia sercowego dla większości pacjentów jest sytuacją, która poważnie wpływa na dalsze ich życie jak i ich najbliższych. Prawidłowo realizowana rehabilitacja kardiologiczna przynosi znaczące korzyści. Przyczynia się bowiem do modyfikacji stylu życia, promując aktywność fizyczną, rezygnację z używek, zmniejszenie masy ciała, zmianę nawyków żywieniowych.
Cel. Celem badań jest poznanie i analiza wpływu rehabilitacji kardiologicznej na jakość życia chorych po przebytym zawale mięśnia sercowego.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w Szpitalu Powiatowym w Inowrocławiu. W badaniach uczestniczyło 100 pacjentów będących po przebytym zawale mięśnia sercowego. Dla przeprowadzenia badań wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z użyciem kwestionariusza ankiety własnej konstrukcji.
Wyniki. Wykonane badania pozwoliły stwierdzić, że rehabilitacja kardiologiczna spowodowała znaczący wzrost osób prowadzących aktywny tryb życia, co korzystnie wpływa na jakość życia pacjentów.
Wnioski. 1. Stan wiedzy chorych po zawale mięśnia sercowego na temat rehabilitacji kardiologicznej zależy istotnie od poziomu wykształcenia osób badanych. 2. Korzystanie z pomocy specjalistycznej wśród chorych po przebyciu zawału mięśnia sercowego zależy istotnie od miejsca zamieszkania osób badanych. 3. Korzyści z rehabilitacji kardiologicznej wśród chorych po zawale mięśnia sercowego są zależne istotnie od czasu jej trwania. 4. Sytuacja materialna chorych po zawale mięśnia sercowego realizujących program rehabilitacji istotnie zależy od statusu finansowego. 5. Stosowanie prawidłowej diety wśród chorych po zawale mięśnia zależy istotnie od statusu finansowego. Najmniej zamożna grupa chorych w znacznej większości nie stosuje odpowiedniej diety lub ma zdecydowane trudności z prowadzeniem prawidłowego sposobu odżywiania.

Abstract:
Introduction. Cardiovascular diseases are one of the most serious health problems of the contemporary world contributing to disability and premature death. A history of myocardial infarction for most patients is a situation which seriously affects their further life and that of their loved ones. Properly implemented cardiac rehabilitation brings significant benefits. It contributes to lifestyle modification, promoting physical activity, giving up drugs, weight loss, change in eating habits.
Aim. The aim of the research is to understand and analyze the impact of cardiac rehabilitation on the quality of life of patients after myocardial infarction.
Material and methods. The study was conducted in the District Hospital in Inowrocław. It included 100 patients after myocardial infarction. The test used diagnostic survey method applying a questionnaire of our own design.
Results. Our findings revealed that cardiac rehabilitation resulted in a significant increase of people with an active lifestyle, which positively affects patients’ quality of life.
Conclusions. 1. The state of knowledge of patients after myocardial infarction on cardiac rehabilitation depends significantly on the level of education of the respondents. 2. The use of specialist support in patients after myocardial infarction depends significantly on the place of residence of the respondents. 3. The benefits of cardiac rehabilitation in patients after myocardial infarction depend significantly on its duration. 4. The material situation of patients after myocardial infarction implementing rehabilitation program is significantly conditioned on their financial status. 5. Following appropriate diet by patients after myocardial infarction depends significantly on the financial status. The least wealthy group of patients in their vast majority do not apply a proper diet or have strong difficulties with the its implementation.

Słowa kluczowe:
pacjent, zawał mięśnia sercowego, jakość życia, rehabilitacja

Keywords:
patient, myocardial infarction, quality of life, rehabilitation

Pełny tekst:
PDF: 16-25

Bibliografia / Bibliography:
1.Ambroziak M. Wysiłek fizyczny a układ krążenia. Podstawy fizjologiczne i genetyczne. Wpływ na ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Postępy Nauk Medycznych. 2008;10:653-659.
2.Szczygielska-Majewska M., Majcher P., Bulikowski W., Stawińska T., Jaracz E. Problemy osób po zawale mięśnia sercowego na etapie rehabilitacji uzdrowiskowej. Balneologia Polska. 2008;1:24-28.
3.Antoniewicz M. Jakość życia pacjentów po zawale mięśnia sercowego. W: Wałęga-Szych D. (red.), Jakość życia ludzi chorych i przewlekle chorych a działania pielęgniarki. Acta Scholae Superioris Medicine Legnicensis. 2008;2:69-78.
4.Dylewicz P., Borowicz-Bieńkowska S. Czy rehabilitacja kardiologiczna jest potrzebna w dobie nowoczesnej kardiologii interwencyjnej i kardiochirurgii? Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska. 2006;3(1):92-95.
5.Strzelak A. Modyfikacja stylu życia w profilaktyce wtórnej choroby niedokrwiennej serca u pacjentów po ostrym zespole wieńcowym z uniesieniem odcinka ST. Kardiologia na co dzień. 2008;3(4):105-108.

Drukuj