Reakcje na sytuacje stresowe w opinii pielęgniarek na oddziałach zabiegowych

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1598

Reakcje na sytuacje stresowe w opinii pielęgniarek na oddziałach zabiegowych

Occupational stress reactions among nurses working in surgical wards

IWONA CZARNIECKA, DOMINIKA PODSIADŁY, ROBERT ŚLUSARZ

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2018.020

ISSN: 2451-1846

Streszczenie:
Wstęp. Stres zawodowy jest zjawiskiem, które dotyka wielu osób pracujących zawodowo. Jest powszechnie uznawany jako efekt relacji między potrzebami pracownika i jego możliwościami,a wymaganiami jakie stawia środowisko.
Cel. Celem przeprowadzonych badań jest analiza strategii radzenia sobie ze stresem wśród pielęgniarek pracujących na oddziałach zabiegowych.
Materiał i metody. Badanie zostało przeprowadzone w grupie pielęgniarek i pielęgniarzy pracujących na oddziałach zabiegowych w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr W. Biegańskiego w Grudziądzu. Przed przystąpieniem do badań otrzymano zgodę Komisji Bioetycznej oraz Dyrekcji placówki. Narzędziami badawczymi w pracy był standaryzowany kwestionariusz Mini-Cope oraz kwestionariusz ankiety konstrukcji własnej.
Wyniki. Analiza wyników dowiodła, że za główne czynniki stresogenne w pracy najwięcej respondentów uznało roszczeniowość pacjentów oraz w takim samym stopniu na śmierć pacjentów i poczucie odpowiedzialności za drugą osobę. Jako czynniki stanowiące przypuszczalne źródło stresu i wypalenia zawodowego respondenci wskazało: złą organizację pracy, poczucie nieadekwatności wynagrodzenia do wykonywanej pracy oraz złą atmosferę w pracy. Respondenci z oddziału zabiegowego w radzeniu sobie ze stresem stosowali najczęściej strategię: aktywne radzenie sobie oraz style: aktywne radzenie sobie i akceptacja.
Wnioski. Zatrudnienie w oddziałach zabiegowych nie miało istotnego wpływu na wybór strategii i stylów radzenia sobie ze stresem przez pielęgniarki/pielęgniarzy.

Abstract:
Introduction. Occupational stress is common among people professionally employed . It is related to the relationship between workers' needs and capacity as well as the requirements posed by the labour market.
Aim. The aim of the study was to analyse different strategies of dealing with occupational stress among nurses working in surgical wards.
Materials and methods. The study was carried out in a group of nurses working in surgical wards in dr Biegański Specialist Hospital in Grudziądz. The study was aproved by the Bioethics Committee and the management of the hospital. Standartised Mini-Cope questionnaire together with a questionnaire prepared by the researchers were used as study tools.
Results. The analysis proved that most respondents perceive patients' demanding attitude, the death of a patient as well as the sense of resposibility for a patient as the main stress factors.Wrong work organization , inadequate pay for the workload and bad working atmosphere represent potential source of stress and professional burnout. Active involvment in coping with stress and its acceptance were the strategies that the respondents used most often.
Conclusions. Work in the surgical wards had no significant effect on the choice of strategies and styles of coping with occupational stress.

Słowa kluczowe:
stres, pielęgniarka, oddział zabiegowy

Keywords:
occupational stress, nurse, surgical ward

Pełny tekst:
PDF - 24-28

Bibliografia/Bibliography:
1.Bartkowiak G.: Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009; 13-20.
2.Borys B., Majkowicz M.: Psychologia w medycynie. Wyd. AMG, Gdańsk 2006;67-108,160-196.
3.Terelak J. F.: Człowiek i stres. Wyd. Branta, Warszawa 2008; 21-90,99-108,152-160,229-246,289-333.
4.Nowak – Starz G., Kozak B., Zdziebło K.: Wpływ stresu związanego
z pracą zawodową na występowanie zespołu wypalenia zawodowego u pielęgniarek pracujących w oddziałach zabiegowych i zachowawczych. Studia Medyczne 2013; 29(1): 15-21.
5.Łodzińska J.: Seminare- poszukiwania naukowe. Stres zawodowy narastającym zjawiskiem w miejscu pracy. Wyd. Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego , Kraków 2010; 162-170.
6.Waszkowska M., Merecz D., Drabek M.: Programy prewencji stresu zawodowego – strategie, techniki, ocena skuteczności. Medycyna Pracy 2009; 60(6):523–529.
7.Tartas M., Derewicz G., Walkiewicz M., Budziński W.: Źródła stresu zawodowego w pracy pielęgniarek zatrudnionych w oddziałach o dużym obciążeniu fizycznym i psychicznym – hospicjum oraz chirurgii ogólnej. Ann. Acad. Med. Gedan., Gdańsk 2009; 145-153.
8.Wzorek A.: Porównanie przyczyn stresu wśród pielęgniarek pracujących na oddziałach o różnej specyfice. Studia Medyczne 2008; 11:33-37.
9.Freudenberger H. J.: Staff Burnout. Journal of Social Issues,1974 30 (1): 159-165.
10.Kędra E, Sanak K.: Stres i wypalenie zawodowe w pracy pielęgniarek. Piel. Zdr. Publ. 2013; 3 (2): 119–132.
11.Sęk H.: Wypalenie zawodowe. PWN, Warszawa 2004; 84-96,182-187.
12.Wilczek-Rużyczka E.: Wypalenie zawodowe a empatia u lekarzy i pielęgniarek. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008; 46-49.
13.Kędra E, Nowocień M.: Czynniki stresogenne a ryzyko wypalenia zawodowego w pracy pielęgniarek. Pielęgniarstwo Polskie 2015; 3(57): 293-306.
14.Stres w miejscu pracy- stan prawny, przeciwdziałanie oraz działania związków zawodowych. http://www.opzz.org.pl/documents/707532/707723/publikacja+stres.pdf [dostęp: 08.06.2017].
15.Nyklewicz W, Krajewska-Kułak E.: Śmierć a emocje pielęgniarek – doniesienie wstępne. Problemy Pielęgniarstwa 2008; 16 (3): 248-254.
16.Żuralska R, Mziray M, Postrożny D, Domagała P.: Poczucie własnej skuteczności a style radzenia sobie z sytuacją trudną u pielęgniarek pracujących z chorym umierającym. Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2014; XV (12,Część II): 131–141.
17.Skorupska-Król A, Szabla A, Bodys-Cupak I.: Opinie pielęgniarek na temat czynników stresogennych związanych z ich środowiskiem pracy. Pielęgniarstwo XXI wieku 2014; 1(46): 23-26.

Drukuj