Reakcja na sytuacje stresowe w opinii pielęgniarek na oddziałach zachowawczych

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1503

Reakcje na sytuacje stresowe w opinii pielęgniarek zatrudnionych w oddziałach zachowawczych aaa

Occupational stress reactions among nurses working in behaviural wards

TERESA SIEMIANOWSKA, DOMINIKA PODSIADŁY, ROBERT ŚLUSARZ

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2018.019

ISSN: 2451-1846

Streszczenie:
Wstęp. Pielęgniarki stanowią grupę zawodową szczególnie narażona na rozwój wypalenia zawodowego.
Cel. Celem przeprowadzonych badań jest analiza strategii radzenia sobie ze stresem wśród pielęgniarek pracujących na oddziałach zachowawczych.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono wśród pielęgniarek i pielęgniarzy pracujących na oddziałach zabiegowych w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr W. Biegańskiego w Grudziądzu, po uzyskaniu pozytywnej zgody Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz zgody Dyrekcji szpitala. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankietowania oraz autorski kwestionariusz ankiety i standaryzowany kwestionariusz Mini-Cope.
Wyniki. Zdecydowanie najczęściej respondenci twierdzili, że praca ielęgniarki/pielęgniarza jest często stresująca. Działania, które służą zmniejszenia stresu to wsparcie ze strony przełożonego i współpracowników oraz poprawa warunków pracy. Strategie radzenia sobie ze stresem jakie wskazywali najczęściej respondenci to: aktywne radzenie sobie, planowanie, zajmowanie się czymś innym, poszukiwanie wsparcia emocjonalnego oraz pozytywne przewartościowanie i rozwój. Stosowane przez pielęgniarki style radzenia sobie ze stresem to aktywne radzenie sobie oraz poszukiwanie wsparcia.
Wnioski. Pielęgniarki z oddziałów zachowawczych w największym stopniu stosowały aktywne radzenie sobie, zarówno jako strategię i styl radzenia sobie ze stresem.

Abstract:
Introduction. Nurses are particularly vulnerable to proffessional burnout.
Aim. The aim of the study was to analyse different strategies of dealing with occupational stress among nurses working in behavioural wards.
Materials and methods. The study was carried out among nurses working in behavioural wards in dr Biegański Specialist Hospital in Grudziądz. The study was aproved by the Bioethics Committee of Nicolaus Copernicus Univeristy in Toruń , Collegium Medicum in Bydgoszcz and the management of the hospital. Standartised Mini-Cope questionnaire torether with
a questionnaire prepared by the researchers were used as study tools.
Results. The respondents most often described nursing proffession as stressful. Support from superiors and coworkers and the improvement of working conditions were perceived as stress reducing factors. Active involvment in coping with stress, planning, seek emotional support , personal development and possitive reassesment were the strategies that the respondents used most often. Nurses dealt with stress and saught emotional support as their strategy of coping with stress.
Conclusions. Nurses working in beahavioural wards addopted stress management as their strategy and style of coping with stress.

Słowa kluczowe:
sytuacje stresowe, pielęgniarki, oddziały zachowawcze

Keywords:
stressful situations, nurses, behavioural ward

Pełny tekst:
PDF - 9-23

Bibliografia/Bibliography:
1.Wrona-Polańska H.: Zdrowie, stres, choroba w wymiarze psychologicznym. Wyd. Impuls, Kraków 2008; 21-25.
2.Borys B., Majkowicz M.: Psychologia w medycynie. Wyd. AMG, Gdańsk 2006;67-108,160-196.
3.Walden- Gałuszko K.: Psychoonkologia w praktyce klinicznej. Wyd. LekarskiePZWL, Warszawa 2014; 179-185.
4.Waszkowska M., Potocka A., Wojtaszczyk P.: Miejsce pracy na miarę oczekiwań – poradnik dla pracowników socjalnych. Wyd. Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2010; 9-43.
5.Basińska M.A., Kasprzak A.: Związek między strategiami radzenia sobie ze stresem a akceptacją choroby w grupie osób chorych na łuszczycę. Przegląd Dermatologiczny 2012;6: 692-700.
6.Sygit- Kowalkowska E.: Radzenie sobie ze stresem jako zachowanie zdrowotne człowieka- perspektywa psychologiczna. Hygeia Public Health 2014; 49(2): 202-208.
7.Cepuch G., Dębska G.: Wypalenie zawodowe u pielęgniarek pracujących w zakładach opieki zdrowotnej. Problemy Pielęgniarstwa 2008;16;3 : 273-279.
8.Wilczek-Rużyczka E.: Wypalenie zawodowe a empatia u lekarzy i pielęgniarek. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008; 46-49.
9.Kędra E, Nowocień M.: Czynniki stresogenne a ryzyko wypalenia zawodowego w pracy pielęgniarek. Pielęgniarstwo Polskie 2015; 3(57): 293-306.
10.Stres w miejscu pracy- stan prawny, przeciwdziałanie oraz działania związków zawodowych. http://www.opzz.org.pl/documents/707532/707723/publikacja+stres.pdf [dostęp: 08.06.2017].
11.Modzelewska T, Kulik T.B.: Stres zawodowy jako nieodłączny element zawodów profesjonalnego pomagania — sposoby radzenia sobie ze stresem w opinii pielęgniarek. AnnalesUniversitatis Maria Skłodowska-Curie, Lublin — Polonia, 2000; LVIII, supl. VIII, 161 sectio D: 312–316.
12.Pietraszek A, Charzyńska-Gula M, Łuczyk M, Szadowska-Szlachetka Z, Kachaniuk H, Kwiatkowska J.: Analiza przyczyn stresu zawodowego w opinii pielęgniarek. Journal of Education, Health and Sport. 2016; 6 (9): 643-652.
13.Wzorek A.: Porównanie przyczyn stresu wśród pielęgniarek pracujących na oddziałach o różnej specyfice. Studia Medyczne 2008; 11:33-37.
14.Żuralska R, Mziray M, Postrożny D, Domagała P.: Poczucie własnej skuteczności a style radzenia sobie z sytuacją trudną u pielęgniarek pracujących z chorym umierającym. Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2014; XV (12,Część II): 131–141.
15.Skorupska-Król A, Szabla A, Bodys-Cupak I.: Opinie pielęgniarek na temat czynników stresogennych związanych z ich środowiskiem pracy. Pielęgniarstwo XXI wieku 2014; 1(46): 23-26.

Drukuj