Projektowanie opieki pielęgniarskiej pacjenta geriatrycznego mieszkającego w Domu Pomocy Społecznej z wykorzystaniem ICNP ®

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 2435

Projektowanie opieki pielęgniarskiej pacjenta geriatrycznego mieszkającego w Domu Pomocy Społecznej z wykorzystaniem ICNP®

Designing nursing care for a geriatric patient living in a Nursing Home using ICNP®

NATALIA PAWLAK, ZUZANNA STRZĄSKA–KLIŚ, LENA SERAFIN, BOŻENA CZARKOWSKA-PĄCZEK

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2019.017

ISSN: 2451-1846

Streszczenie:
Wstęp. Według teorii Liliane Israel, starzenie się można określić jako działanie czasu na osobę [1]. Na przebieg czasu i nadchodzący okres starości nie mamy wpływu, jednak możemy sprawić, aby czas ten był okresem godnej starości. Wiele osób doświadcza pojawiających się problemów z pamięcią, zmniejszenia wydolności i odporności na wysiłek fizyczny, pogorszenia słuchu i wzroku czy spadku elastyczności skóry. Należy pamiętać, że na proces ten składają się czynniki biologiczne, psychologiczne oraz środowiskowe. Prognozy demograficzne wskazują na stopniowe starzenie się społeczeństwa; coraz częściej będziemy stykać się z osobami powyżej 90. roku życia. Polska obecnie staje przed dużym wyzwaniem – nie tylko medycznym, lecz również o charakterze ekonomicznym czy społecznym.
Cel pracy. Celem pracy jest określenie zadań pielęgniarki w opiece nad pacjentem geriatrycznym mieszkającego w Domu Pomocy Społecznej, z wykorzystaniem klasyfikacji ICNP®.
Prezentacja przypadku. Pacjentka 91 lat, zakwalifikowana do DPS na podstawie oceny sprawności ruchowej za pomocą Międzynarodowej skali Barthel. Pacjentka uskarża się na problemy z koncentracją oraz pamięcią. W związku z nabytą u pacjentki cukrzycą typu II stosuje się do diety lekkostrawnej. Zgłasza uczucie duszności, wynikające z przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), którą potęguje sporadyczne palenie tytoniu. Z wywiadu w roku 2012 pacjentka przebyła zabieg implantacji układu stymulującego serca z uwagi na zespół tachykardia – bradykardia. W dokumentacji medycznej odnotowano informację o III stadium choroby nerek oraz nawracającym zakażeniu układu moczowego.
Wnioski. Proces starzenia jest poddawany ciągłej obserwacji i badaniom, aby ocenić przyczyny jego rozpoczęcia i przebiegania. Jest od jednak nieunikniony. Projektowanie opieki nad pacjentem geriatrycznym z zastosowaniem klasyfikacji ICNP® daje możliwość nadania opiece wieloaspektowości oraz stworzeniu profilu pielęgniarki – specjalisty, z zakresu kompetencji takich jak dziedziny internistyczne czy geriatryczne.


Abstract:
Introduction. According to the theory of Liliane Israel, aging can be defined as the impact of time on people [1]. We cannot influence the course of time and the upcoming period of old age, however, we can make this time a period of dignified ageing. Many people develop memory problems, reduced physical capacity and resistance to physical effort, reduced hearing and vision or decline in skin's elasticity. It should be remembered that biological, psychological and environmental factors comprise that process. Demographic outlook indicates gradual aging of the population; the number of people over 90 years old will more frequently arise. Poland is currently facing a major challenge - not only medical but also of an economic and social nature.
Aim of the study. The purpose of the study is to define the tasks of a nurse in caring for a geriatric patient living in a Nursing Home, using the ICNP ® classification.
Case study. Woman, 91 years old, referred t DPS on the grounds of mobility assessment using the International Barthel scale. The patient complains about problems with concentration and memory. With regard to the patient's type II diabetes an easily digestible diet is applied. Patient reports breathing difficulty due to chronic obstructive pulmonary disease (COPD), which is incresed by occasional smoking. Medical history from 2012 shows that the patient underwent cardiac pacing implantation due to tachycardia-bradycardia syndrome. It also showed stage III kidney disease and recurrent urinary tract infection.
Conclusions. The aging process is subject to constant observation and research in order assess the reasons for its beginning and course. However, it is inevitable. Designing care for a geriatric patient using the ICNP® classification allows us to give nursing care multidimentional status and create a profile of a nurse - a specialist in the field of internal medicine or geriatrics.

Słowa kluczowe:
geriatria, pacjent geriatryczny, dom pomocy społecznej, proces pielęgnowania, ICNP®

Keywords:
geriatrics, geriatric patient, nursing home, nursing process, ICNP®

Pełny tekst:
PDF -72-90

Bibliografia/Bibliography:
1.Zych A.A. Człowiek wobec starości – szkice z gerontologii społecznej. Wydawnictwo Śląskie. Warszawa 1993;45-50.
2.World Health Organization. The growing need for home health care for the elderly. Home health care for the elderly as an integral part of primary health care services. 2013. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/326801/EMROPUB_2015_EN_1901.pdf?sequence=1&isAllowed=y [data dostępu: 02.12.2019r.].
3.Nowak-Kapusta Z., Franek G., Leszczyńska K., Ćmiel-Giergielewicz M. Charakterystyka wybranych elementów sytuacji społeczno-zdrowotnej mieszkańców domów pomocy społecznej z uwzględnieniem występowania u nich objawów depresji. Gerontologia Polska 2017;25:5-11.
4.Traczyk J., Kędzia P., Skrzek A. Jakość życia, sprawność funkcjonalna oraz występowanie ryzyka depresji u kobiet po 60 roku życia mieszkających w domach opieki społecznej i samodzielne. Gerontologia Polska 2016;24:32–39.
5.Shrivastava SR., Shrivastava PS., Ramasamy J. Health-care of Elderly: Determinants, Needs and Services. Int J Prev Med. 2013;4(10):1224–1225.
6.Bieniek-Kamińska N., Fecko-Gałowicz K., Olchawa J. Wybrane wielkie problemy geriatryczne wśród mieszkańców przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Mogilnie. Problemy pielęgniarstwa. 2017; 215–220.
7.Parker S. G., Mcleod A., Mccue P. et. al. New Horizons in Comprehensive Geriatric Assessment. Age and Ageing 2017;46:713–721.
8.Karta oceny stanu zdrowia pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel. Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 69/2007/DSOZ z dnia 25 września 2007 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia https://www.nfz-lodz.pl/attachments/article/5719/Skala%20Barthel.pdf [data dostępu: 03.12.2019r]
9.Lesińska-Sawicka M.(red.). Metoda Case Study w pielęgniarstwie. Borgis Wydawnictwo Medyczne. Warszawa 2009.
10.Katsarkas A. Dizziness in aging: a retrospective study of 1194 cases. Otolaryngol Head Neck Surg. 1994;110(3):296-301.
11.Kaptacz A., Walden- Gałuszko K. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2016.
12.Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. (Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1039)
13.Wieczorkowska – Tobis K., Talarska D. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2015.
14. Derejczyk J., Grodzicki T., Jakrzewska – Sawińska A. Standardy świadczenia usług medycznych w specjalności geriatria. Gerontologia Polska 2003;13,(2):67-83.

Drukuj