Projekt aplikacji czasu rzeczywistego wspomagających działanie floty samochodowej (Flee Director)

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 759

Projekt aplikacji czasu rzeczywistego wspomagających działanie floty samochodowej (Fleet Director)

Real-time application project supporting the operation of the car fleet (Fleet Director)

DAMIAN BOJAŁKOWSKI, ADAM NIEWIADOMSKI

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

ISSN: 1896-8147

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/EiZ.2016.020

Streszczenie:
Transport drogowy, w którym towary lub pasażerowie poruszają się po lądzie używając kołowych środków transportu (np. pojazdów samochodowych) jest niewątpliwie najpopularniejszą gałęzią tej dziedziny. Dzięki wysokiej elastyczności transportu samochodowego środek ten ma wysoki udział w ogólnym przewozie. Udział ten można wyrazić poprzez tonaż masy ładunkowej (t - tona) lub wykonaną pracę przewozową (tkm – tonokilometry). Średnio 50-60% ładunków w Europie przewożonych jest pojazdami samochodowymi. W Polsce przewaga transportu drogowego jest jeszcze bardziej widoczna. Około 83% ładunków (wyrażonych w tonach) przewożonych jest tą gałęzią transportu. Przewoźnicy drogowi, zajmujący się przewozem ładunków przy pomocy pojazdów samochodowych posługują się flotami samochodowymi. Naturalne jest zastosowanie technik i narzędzi komputerowych w celu zoptymalizowanego zarządzania, monitorowania, planowania i rozliczania procesu transportu towarów z użyciem flot samochodowych. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wybranych elementów cyklu projektowego takiego oprogramowania.

Abstract:
Road transport in which goods or passengers move on land using wheeled means of transport (such as motor vehicles) is undoubtedly the most popular branch of this field. Thanks to the high flexibility of car transport, this means it has a high share of overall carriage. This share can be expressed by tonnage (t - ton) or by tonnage (tkm – ton-kilometers). On average, 50-60% of loads in Europe are transported by car transport. In Poland the advantage of road transport is even more visible. Approximately 83% of cargoes (expressed in tonnes) is transported by this transport. Road transport involved in the carriage of goods using motor vehicles use car fleets. It is natural to use techniques and tools to optimize the management, monitoring, planning, and accounting of freight transport using car fleets. The purpose of this article is to present selected elements of the design cycle of such software.

Słowa kluczowe:
transport drogowy, flota samochodowa, aplikacja mobilna, aplikacja internetowa

Keywords:
Road transport, car fleet, mobile application, Web application

Pełny tekst:
PDF - 23-37

Bibliografia:
Dubios Paul, MySQL. Vademecum profesjonalisty, Gliwice 2014, Wydawnictwo HELION.
Eckel B., Thinking in Java. Edycja polska. Wydanie IV, Gliwice 2006, Wydawnictwo HELION, Tłumaczenie: Przemysław Szermiota na podstawie tłumaczenia Adriana Nowaka, Szymona Kobalczyka, Lukasza Fryza i Piotra Rajcy.
Wantoch-Rekowski R., Android w praktyce. Projektowanie aplikacji, Warszawa 2014, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Wierzejski T., Kędzior-Laskowska M., Transport i spedycja, Olsztyn 2014, Wydawnictwo EXPOL.

Zasoby internetowe:
[1] https://www.apachefriends.org/pl/index.html .
[2] https://www.phpmyadmin.net/.
[3] https://eclipse.org/.
[4] https://www.w3.org/XML/.
[5] http://www.linux.rk.edu.pl/w/p/witaj-swiecie-w-androidzie/.
[6] https://www.sqlite.org/.
[7] https://pl.wikipedia.org/wiki/Zintegrowane_%C5%9Brodowisko_programistyczne.
[8] https://developer.android.com/studio/index.html (20 marca 2017 r.).
[9] https://marketplace.eclipse.org/content/android-development-tools-eclipse.
[10] https://netbeans.org/.
[11] http://www.nbandroid.org/.
[12] https://pl.wikipedia.org/wiki/Diagram_zwi%C4%85zk%C3%B3w_encji.
[13] https://www.michalwolski.pl/diagramy-uml/diagram-przypadkw-uzycia/.
[14] http://blog.eduweb.pl/projektowanie-aplikacji-mobilnych-co-musisz-wiedziec-jak-zaczac/.
[15] https://www.fluidui.com/.

Drukuj