Problematyka płacenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne przez osoby nieaktywne zawodowo

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 879

Problematyka płacenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne przez osoby nieaktywne zawodowo

The issue of payment of contributions for social insurance and health by inactive persons

ANNA KŁUDKOWSKA

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2017.027

Streszczenie:
Zgodnie z ustawą zasadniczą każdy obywatel ma prawo do ochrony życia i zdrowia. Władze publiczne są odpowiedzialne za regulowanie powyższego prawa. Funkcjonujący system zabezpieczenia społecznego ma zapewnić obywatelom pewien standard bezpieczeństwa socjalnego. Idea ubezpieczeń społecznych oparta jest na wspólnym funduszu. Środki publiczne są gromadzone od wszystkich ubezpieczonych obywateli, a następnie przekazywane na świadczenia zdrowotne. Wysokość oraz katalog przysługujących świadczeń szczegółowo określają ustawy, a podstawowym warunkiem ich uzyskania jest regularne opłacanie składek. Osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę składki na ubezpieczenia społeczne opłaca pracodawca, natomiast osoby prowadzące własną działalność gospodarczą odprowadzają składki samodzielnie. W związku z powyższym wskazane grupy osób posiadają ogólny dostęp do opieki zdrowotnej. Należy odpowiedzieć sobie na pytanie, co dzieje się z osobami, które nie są lub przestały być aktywne zawodowo? Udzielenie odpowiedzi na powyższe pytanie będzie przedmiotem niniejszego opracowania.

Abstract:
Pursuant to the Constitution, every citizen has the right to have their life and health protected. Public authorities are responsible for regulating this right. The binding social security system is designed to provide citizens with a respective standard of social security. The social security concept is based upon a common fund. Public funds are collected from all insured citizens, and then transferred to cover the medical services. The quantity and the range of benefits are set out in detail by laws, and the precondition to obtain such benefits is regular payment of contributions. In case of people employed on the basis of employment contracts, social security contributions are paid by the employer; while self-employed persons pay contributions on their own. Accordingly, these groups of people have general access to the healthcare. A question arises: what happens to people who are not or are no longer professionally active? It is the role of this article to answer the above question.

Słowa kluczowe:
ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, składki, osoby bezrobotne, osoby nieaktywne zawodowo

Keywords:
social security; health insurance contributions; the unemployed; professionally inactive persons

Pełny tekst:
PDF – 126-137

Bibliografia:

Pozycje zwarte i artykuły:
Karkowska D., Nerka A., Pozycja płatnika składek w ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
Pieńkowska-Kameniecka S., Ubezpieczenia społeczne jako metoda zabezpieczenia społecznego, [w:] E. Kucka (red.), Ubezpieczenia Społeczne i Gospodarcze, Wyd. UWM, Olsztyn 2009.
Szubert W., Ubezpieczenia Społeczne. Zarys Systemu, Wyd. PWN, Warszawa 1987.
Szumlicz T., Ubezpieczenia społeczne. Teoria dla praktyki, Wyd. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2005.

Akty prawne:
Dyrektywa o pośrednictwie ubezpieczeniowym z dnia 30 września 2002 r. Nr 2002/92/WE.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. 2003, Nr 58, poz. 514, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. (Dz.U. Nr 161, poz. 1106).
Ustawa z dnia 29 sierpnia1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm).
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2009, Nr 205, poz. 1585 ze zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2008, Nr 69, poz. 415 ze zm.).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008, Nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Źródła internetowe:
M. Jasińska, Składki ZUS a osoby bezrobotne, Warszawa.
http://www.mojportalfinansowy.pl/artykul/bezrobotni-a-zus/ [dostęp: 15 01- 2017].
Ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnego, http://www.infor.pl/prawo/bezro botny/status-bezrobotnego/279592,Ubezpieczenie-zdrowotne-bezrobot nego.html [dostęp: 10.01.2017].
http://www.zus.pl/.

Drukuj