Problematyka oskładkowania „świadczeń urlopowych” w świetle interpretacji ZUS wydanych do 2013 r. oraz orzecznictwa sądowego

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 752

Problematyka oskładkowania „świadczeń urlopowych” w świetle interpretacji ZUS wydanych do 2013 r. oraz orzecznictwa sądowego

The problem of “vacation benefits” contributions in the Social Insurance Institution (ZUS) interpretations issued until 2013 and in judicial decisions

ROBERT KWAŚNIEWSKI

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/PPA.2016.010

ISSN: 2451-1676

Streszczenie:
Przedmiotem niniejszej publikacji jest analiza problematyki finansowo-prawnej „świadczeń urlopowych” wypłacanych przez pracodawcę pracownikom jako dodatek do wynagrodzenia zasadniczego z tytułu wykorzystania urlopu wypoczynkowego w wymiarze 14 kolejnych dni. Celem opracowania jest ustalenie, na podstawie analizy obowiązujących przepisów, decyzji interpretacyjnych ZUS wydanych do 2013 roku oraz orzecznictwa sądowego, kiedy przychód z tytułu „świadczeń urlopowych” wliczany jest do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a kiedy wliczany być nie powinien.

Abstract:
This paper aims to analize the financial and judicial problems of “vacation benefits” paid by employers to employees as an addition to the basic salary when employees take their holidays in the amount of 14 consecutive days The goal of the study is to determine whether the income from “vacation benefits” should be included in the base of social security contributions based on the analysis of existing regulations, ZUS interpretative decisions issued until 2013 and the judicial decisions.

Słowa kluczowe:
składki na ubezpieczenie społeczne; podstawa wymiaru składek; przychód; decyzje interpretacyjne ZUS; „świadczenia urlopowe”.

Keywords:
social security contributions; contribution assessment base; income; ZUS interpretive decisions “vacation benefits”.

Pełny tekst:
PDF 43-63

Literatura:

    Kosacka D., Olszewski B., Leksykon świadczeń ZUS, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław 2012.
    Kostrzewa P., System ubezpieczeń Społecznych, [w:] J. Kuźniar (red.), Ubezpieczenia społeczne 2015, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
    Kwaśniewski R., O „decyzjach interpretacyjnych” dotyczących składek na ubezpieczenie społeczne, [w:] M. Wiśniewska (red.) Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, Włocławek 2015, str. 41–55.
    Kwaśniewski R., Bezpieczeństwo przedsiębiorcy w sferze fiskalnej – na przykładzie decyzji interpretacyjnych ZUS, artykuł w przygotowaniu do druku.
    Madej K., Komentarz do artykułu 18 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, [w:] J. Wantoch-Rekowski (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Wydawnictwo TNOiK, Toruń-Warszawa 2007.

Drukuj