Problematyka oskładkowania „barbórki” w świetle interpretacji ZUS i orzecznictwa sądowego

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 838

Problematyka oskładkowania „barbórki” w świetle interpretacji ZUS i orzecznictwa sądowego

The problem of introducing contributions from the Miner’s Day bonus in the light of ZUS (Social Insurance Institution) interpretation and judicial decisions

NINA DĄBROWSKA,
JACEK WANTOCH-REKOWSKI

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/PPA.2016.002

ISSN: 2451-1676

Streszczenie:
Przedmiotem opracowania jest analiza problematyki finansowo-prawnej dotyczącej jednego ze składników wynagrodzenia pracownika, które określane jest przez płatnika jako „barbórkowe” („barbórka”). Celem publikacji jest ustalenie na podstawie analizy przepisów, interpretacji ZUS i orzecznictwa sądowego, kiedy przychód z tytułu „barbórki” wliczany jest do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a kiedy wliczany być nie powinien.

Abstract:
The subject of this study is the analysis of financial and judicial problems concerning the component of the remuneration of an employee, which is called by the payer the “Miner’s Day bonus” (“barbórkowe”). The aim of the publication is to decide, following law analysis, ZUS interpretation and judicial decisions, when the income from the Miner’s Day bonus is included in the assessment base for social security contributions, and when it should not be included.

Słowa kluczowe:
składki na ubezpieczenia społeczne; podstawa wymiaru składek; przychód; świadczenie „barbórkowe”.

Keywords:
social security contributions; contribution assessment base; income; Miner’s Day bonus.

Pełny tekst:
PDF 25-35

Literatura:

    Madej K. [w:] J. Wantoch-Rekowski (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń-Warszawa 2007.
    Prasołek Ł. [w:] B. Gudowska, J. Strusińska-Żukowska (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, C.H.Beck, Warszawa 2011.

Drukuj