Preferencje żywieniowe studentów kierunku pielęgniarstwo

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1236

Preferencje żywieniowe srudentów kierunku pielęgniarstwo

Food preferences of nursing faculty students

MONIKA SANDER – GRABOWSKA, BEATA PRZYSTAŚ, ELŻBIETA SZUDY, BEATA HAOR

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2018.010

ISSN: 2451-1846

Streszczenie:
Wstęp. Elementarnym czynnikiem wpływającym na zdrowie człowieka jest prawidłowe odżywianie.
Cel. Celem pracy była analiza preferencji żywieniowych studentów pierwszego roku kierunku pielęgniarstwo.
Materiał i metody. Do badań wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, a jako narzędzie badawcze kwestionariusz Inwentarza Zachowań Zdrowotnych (IZZ). Badania zostały przeprowadzone wśród studentów pierwszego roku kierunku pielęgniarstwo.
Wyniki. Badani studenci w większości zdawali sobie sprawę z wpływu zdrowego odżywiania na zachowanie zdrowia.
Wnioski. Osoby w przedziale wiekowym 20-25 lat i 31 lat i więcej jedzą więcej warzyw i owoców oraz unikają żywności z konserwantami. Najmłodsza grupa studentów spożywa więcej pieczywa pełnoziarnistego oraz ogranicza spożycie soli i tłuszczów zwierzęcych.

Słowa kluczowe:
sposób odżywiania, pielęgniarstwo, studenci

Abstract:
Introduction. Healthy nutrition is a factor of elementary importance on human health.
Aim. This thesis aims to analyse food preferences of first-year students of nursing faculty.
Materials and methods. The diagnostic survey was used to collect the data and the questionnaire of the Inventory of Healthy Behaviours was used as a research instrument. The research was conducted among first-year students of nursing faculty.
Results. The majority of students recognised the importance of healthy nutrition on maintaining health.
Conclusions. People of 20 – 25 years of age as well as those of 31years of age eat more fruit and vegetables and they avoid eating food with preservatives. The youngest group of students eats more wholegrain bread and limits the intake of salt and animal fats.

Keywords:
nutrition, students, nursing

PDF 90-103

Bibliografia/Bibliography:
1.Heszen I., Sęk H. Psychologia zdrowia. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
2.Heszen I., Sęk H. Behawioralne uwarunkowania zdrowia i choroby. W: Psychologia zdrowia. Heszen I., Sęk H. (Red). Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012; 90-104.
3.Raport z badań. Polacy o swoim zdrowiu oraz prozdrowotnych zachowaniach i aktywnościach. CBOS, Warszawa 2012.
4.Kulik B., Latalski M. Zdrowie publiczne. Podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu akademii medycznych. Czelej, Lublin 2002.
5.Gawęcki J., Roszkowski W. Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. T. 3. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2018; 223-228.
6.Nowak P.F., Chalimoniuk-Nowak M. Potencjał mediów społecznościowych w edukacji zdrowotnej. W: Wolska Adamczyk A. (Red.) Współczesne kierunki działań prozdrowotnych. WSIiZ, warszawa 2015: 35-45.
7.Sygnatowska E. i wsp. Spożycie produktów spożywczych przez dorosłą populację Polski. Wyniki programu WOBASZ. Kardiologia Polska. 2005; 63:6 (supl. 4): 1-7.
8.GUS, Stan zdrowia ludności Polski w 2014r. Warszawa 2016: 88-89.
9.Wojnarowska B. Edukacja zdrowotna. PWN, Warszawa 2017.
10.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Dz. U. 2016r. poz. 1492.

Drukuj