Preferencje studentów kierunku pielęgniarstwo w zakresie zachowań zdrowotnych

 • Kategoria: Uncategorised
 • Odsłony: 1080

Preferencje studentów kierunku pielęgniarstwo w zakresie zachowań zdrowotnych

Preferences of the Nursing Faculty Students  in  terms of  Health Related Behaviour

DAGMARA SKOWROŃSKA ,ALEKSANDRA RYCHLEWSKA,
ZUZANNA WALASIEWICZ, ARKADIUSZ WOJCIECHOWSKI,
 JOANNA JONATOWSKA, BEATA HAOR

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2016.015
ISSN:  2451-1846

Streszczenie:
Wstęp. Zachowania zdrowotne determinują styl życia człowieka i w znacznym stopniu wpływają na stan zdrowia.
Cel. Celem pracy było poznanie i ocena zachowań zdrowotnych studentów kierunku pielęgniarstwo z uwzględnieniem wybranych uwarunkowań socjodemograficznych.
Materiał i metody. Badania zostały przeprowadzone wśród studentów studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego a narzędziem badawczym kwestionariusz Inwentarza Zachowań Zdrowotnych (IZZ).
Wyniki. Respondenci najczęściej deklarowali preferowanie takich zachowań zdrowotnych jak: posiadanie przyjaciół i uregulowanego życia rodzinnego,  ograniczanie palenia tytoniu, notowanie telefonów służb pogotowia. Niepokojącą sytuacją jest przeznaczanie zbyt małej ilości czasu na wypoczynek i dążenia do unikania przepracowania przez studentów.
Wnioski. Studenci kierunku pielęgniarstwo prezentują dobre postawy i preferencje w zakresie zachowań zdrowotnych. Płeć różnicowała wybrane zachowania zdrowotne badanych.

Abstract:
Introduction. Health related behaviour determines the style of human life and significantly affects health .
Objective. The aim of the research was to investigate and evaluate health behavior patterns of students with consideration of selected socio-demographic preconditions.
Material and methods. The research was conducted among Bachelor degree nursing students. The diagnostic survey method was applied, while the  Health Behavior Inventory served as a research tool.
Results. The respondents most often declared to give preference to such health behaviour as stable family life, social life, restrictions on smoking/the use of tobacco and writing down emergency services phone numbers.  Still, the worrying situation is the fact of devoting too little time for resting, and the students’ continuous efforts to avoid any overworking.
Conclusion. Nursing students have good attitudes and preferences in terms of  health related behaviour. It was gender that differentiated respective health related behaviour patterns.

Słowa kluczowe:

zachowania zdrowotne, studenci, pielęgniarstwo

Key words:

health related behaviour, students, nursing

Pełny tekst:
PDF 27-38

Bibliografia/Bibliography:

   

 1. Kulik T., Latalski M. (red.). Zdrowie publiczne. Podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu akademii medycznych. Wyd. Czelej. Lublin 2002.
     
 2. Wysocki M.J., Miller M. Paradygmat Lalonde’a, Światowa Organizacja Zdrowia i nowe zdrowie publiczne. Przegląd Epidemiologiczny. 2003; 57; 505–12.
     
 3. Wojnowski J. Wielka Encyklopedia PWN. Wyd. PWN. Warszawa 2001.
     
 4. Denys A. Zagrożenia zdrowia publicznego. Wyd. Wolters Kluwer. Kraków 2014.
     
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. 2012 poz. 631).
     
 6. Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa 2009.
     
 7. Cymerys M., Andrzejewska M., Nowicki M., Kałos U., Klimczak M. Nawyki żywieniowe lekarzy oraz osób z wyższym wykształceniem niemedycznym – analiza porównawcza. Endokrynol Otyłość. 2009; 5(3); 141–142.
     
 8. Rasińska R., Nowakowska I. Palenie tytoniu wśród studentów– porównanie badań własnych z literaturowymi. Przegl Lek. 2012; 69 (10); 888–892.
     
 9. Baumgart M. Zachowania zdrowotne studentów fizjoterapii. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(6); 211-224.
    
 10. Suliga E. Zachowania zdrowotne studentów i uczniów. Wydaw¬nictwo Akademii Świętokrzyskiej. Kielce 2004.
     
 11. Iwanowicz E. Raport o stanie zdrowia poznaniaków z badania ankietowego w ramach projektu HEPRO – Zbiór Narzędzi dla Profili Zdrowotnych. Wydawnictwo Miejskie. Poznań 2007.
     
 12. Sygnowska E., Waśkiewicz A., Głuszek J. i wsp. Spożycie produktów spożywczych przez dorosłą populację Polski. Wyniki Programu WOBASZ. Kardiologia Polska. 2005; 63, IV: 6.
     
 13. Binkowska-Bury M, Marć M, Januszewicz P. Wiedza o zdrowiu a zachowania ryzykowne w środowisku młodzieży akademickiej. Medycyna Ogólna. 2010; 16(XLV); 1: 100–112.
Drukuj