Prawnokarne regulacje dotyczące zakazu podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży w okresie ciszy referendalnej

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1317

Prawnokarne regulacje dotyczące zakazu podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży w okresie ciszy referendalnej

Criminal law regulations on the prohibition of making public the results of opinion polls during elections silence prior to a referendum

JACEK WOJCIECHOWSKI

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/PPA.2016.003

ISSN: 2451-1676

Streszczenie:
W niniejszym opracowaniu podjęta została próba analizy przestępstw po-dawania do wiadomości publicznej wyników sondaży w czasie obowiązywania ciszy referendalnej. Cisza referendalna należy do najbardziej kontrowersyjnych instytucji występujących w polskim porządku prawnym, a stanowiące przedmiot niniejszego opracowania regulacje obok zakazu prowadzenia agitacji są jednym z tych elementów, które determinują kształt tej instytucji. W dalszej części opracowania autor porusza zagadnienia dotyczące struktury analizowanych występków, przybliżając zagadnienia związane z przedmiotem, stroną przedmiotową, podmiotem oraz stroną podmiotową tych przestępstw. Artykuł porusza również najważniejsze problemy interpretacyjne oraz kontrowersje związane z obowiązywaniem wskazanych przepisów w polskim porządku prawnym.

Abstract:
This paper attempts to analyse the offence of publicising the results of election polls during election silence. The election silence is one of the most con-troversial institutions that can be found in the Polish law. The misdemeanour that constitutes the subject matter of this paper is one of the elements, apart from the ban on electioneering, that determine the shape of the said institution. In the latter part of the paper the author discusses issues concerning the structure of the analysed misdemeanour, describing problems connected with the subject of the offence, the aspects related to the circumstances of the offence, the perpetrator, as well as the aspects related to the criminal intent concerning the offence. The paper also discusses the most important interpretative problems and the controversy connected with the binding force of the regulations in the Polish law.

Słowa kluczowe:
cisza referendalna; zakaz podawania wyników sondaży w czasie ciszy referendalnej; referendum.

Keywords:
election silence prior to a referendum; the offence of publicising the results of election polls during the period of the silence referendum.

Pełny tekst:
PDF 37-59

Literatura:

    Banaszak B., Kodeks Wyborczy. Komentarz, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013.
    Bojarski M. (red.), System prawa karnego, tom 11, Szczególne dziedziny prawa karnego. Prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014.
    Czaplicki K.W., Dauter B., Kisielewicz A., Rymarz F., Samorządowe prawo wyborcze. Komentarz, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
    Czaplicki K.W., Dauter B., Kisielewicz A., Rymarz F., Ustawa o referendum lokalnym. Komentarz, Wyd. Wolters Kluwer , Warszawa 2007.
    Czaplicki K.W., Dauter B., Jaworski S. J., Kisielewicz A., Rymarz F., Kodeks wyborczy, Komentarz, Wyd. Wolters Kluwer , Warszawa 2014.
    Czarny-Drożdżejko E. [w:] Barta J., Markiewicz R., Matlak A. (red.), Prawo mediów, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2008.
    Frydrych A., Michalak B., O problemie dopuszczalności prowadzenia kampanii profrekwencyjnej w okresie cisz referendalnej, ,,Przegląd Sejmowy” 2012, nr 1, s. 43–57.
    Frydrych A., Michalak B., Sobczyk M., Zagadnienia prawnej regulacji ciszy wyborczej i dopuszczalności prowadzenia w okresie ciszy wyborczej kampanii społecznej na rzecz podwyższenia partycypacji wyborczej, [w:] J. Zbieranek (red.), Prawo wyborcze Analizy. Interpretacje. Rekomendacje, Wyd. Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 2009.
    Jachimowicz M., Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy o referendum lokalnym, ,,Samorząd Terytorialny” 2006, nr 4, s. 41–47.
    Jachimowicz M., Przestępstwa z ustawy – Kodeks Wyborczy, ,,Kwartalnik Kra-jowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” 2012, nr 1 (3), s. 15–37.
    Jachimowicz M., Przestępstwa z ustawy o referendum ogólnokrajowym, ,,Przegląd Sejmowy” 2008, nr 1(84), s. 65–74.
    Kotowski W., Kurzępa B., Przestępstwa pozakodeksowe, Komentarz, Wyd. Lexis Nexis 2007, Warszawa 2007.
    Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2010.
    Peszyński W., Seklecka A., Rola sondaży w polskiej kampanii prezydenckiej w 2010, ,,Studia Wyborcze” 2010, t. 10, s. 27–46.
    Raciborski J., Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego w latach 1989-1995, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 1997.
    Sagan S., Polskie prawo konstytucyjne, Wyd. Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2003.
    Sokala A., Michalak B., Uziębło P., Leksykon prawa wyborczego i referendalne-go oraz systemów wyborczych, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
    Uziębło P., Ustawa o referendum lokalnym. Komentarz, Wyd. Woltesr Kluwer, Warszawa 2008.
    Wiszowaty M.M., Instytucja ciszy wyborczej. Geneza, regulacja prawna, ratio existendi, ,,Studia Wyborcze” 2012, t. XIV, s. 8–10.
    Wojciechowski J.M., Przestępstwo podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży w czasie obowiązywania ciszy wyborczej (art. 500 Kodeksu wyborczego), ,,Przegląd Sądowy” 2015, nr 6, s. 21–32.

Drukuj