Praktyczne aspekty współpracy Policji z mediami

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 2003

Praktyczne aspekty współpracy Policji z mediami

Practical aspects of police cooperation with the media

BEATA BEKULARD

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2018.017

Streszczenie:
W artykule omówiono metody współpracy z mediami z punktu widzenia przedstawicieli służb prasowych w Policji. Dodatkowo, praktyczne uwagi budowania wypowiedzi dla oficerów i rzeczników prasowych Policji tworzą gotowy instruktaż, jak należy współpracować z mediami na co dzień. Omówione zostały również podstawowe błędy popełniane przez przedstawicieli służb prasowych w Policji. Autorka świadomie posługuje się przykładami sprzed kilku lat, tak aby omawiać błędy nie pracujących już w tym zawodzie policjantów.

Abstract:
The article discusses the methods of cooperation with the media from the point of view of representatives of the press services in the Police. In addition, practical comments on building the utterances for police and press officers create ready instruction on how to cooperate with the media on a daily basis. The article presents also the basic errors made by representatives of the press services in the Police. The author consciously uses examples from a few years ago to to discuss the mistakes of policemen who are no longer working in this profession.

Słowa kluczowe:
komunikacja, współpraca z mediami, Policja

Keywords:
communication, media relations, Police

Pełny tekst:
PDF – 91-105

Bibliografia:
Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe: teorie analizy prasy, radia, telewizji, Internetu, Wyd. PWN, Warszawa-Kraków 1999.
Pietrzak H., Hałaj J., Rzecznik Prasowy- Teoria i Praktyka, Wyd. WSIiZ, Rzeszów 2003.
Trzcińska W., Wiciak I. Skuteczne komunikowanie w administracji publicznej, Wyd. WSPol, Szczytno 2011.
Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 21 maja 2007 roku (Dz. U. Z 2007, nr 89, poz. 590 ze zm.).
http//www.youtube.pl pod hasłem „Głos mediów-Policja ujawniła świadka” [dostęp: 01-01-2018].
http//www.youtube.pl pod hasłem: „Napad na bank PKO w Szczecinie” [dostęp: 01-01-2018].
http//www.youtube.pl pod hasłem „Próbował przekupić Policję krówkami” [dostęp: 01-01-2018].
http//www.youtube.pl pod hasłem: „Pytania do Policji ws. strzelaniny w Sanoku” [dostęp: 01-01-2011].
http//www.youtube.pl Wydarzenie z dnia 26 września 2008 - [dostęp: 01-01-2018].
Zarządzenia nr 1204 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie form i metod działalności prasowo-informacyjnej w Policji/.

Drukuj