Prace komisji stałych rad miejskich na przykładzie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Miłomłynie (2014-2016)

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 698

Prace komisji stałych rad miejskich na przykładzie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Miłomłynie (2014–2016)

Works of the permanent councils of municipal councils on the example of the Committee for Education and Social Affairs of the City Council in Miłomłyn

FRANCISZEK BRZOZOWSKI

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2018.007

Streszczenie:
W niniejszym artykule przeanalizowano działalność Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Miłomłynie w latach 2014–2016. Podstawowym źródłem wskazującym na zakres prac komisji oraz podejmowane decyzje są protokoły z posiedzeń komisji oraz uchwały, które stanowią o ewentualnym zakresie pracy, składzie komisji i innych wewnętrznych sprawach organu pomocniczego. Na podstawie materiałów źródłowych autor przedstawił sposób pracy komisji oraz najważniejsze wydarzenia związane z działalnością jej członków.

Abstract:
The following publication has analyzed the operations of the Education and Social Committee of the city council in Miłomłyn between 2014-2016. The main source of information about the scope of the Committee work and the decisions made, are reports from Council's meetings as well as resolutions, which comprise a possible scope of work, the Committee member's list and details on other internal activities of the assisting authority. Based on reference data author has presented the way the Committee operates and an overview of the main events related to the work of the Committee Members.

Słowa kluczowe:
komisje stałe rad miejskich, Miłomłyn

Keywords:
permanent councils of municipal councils, Milomlyn

Pełny tekst:
PDF – 102-119

Bibliografia:
Bukowski Z., Jędrzejewski T., Rączka P., Ustrój samorządu terytorialnego, Wyd. „Dom Organizatora”, Toruń 2005.
Chmaj M. (red.), Status prawny rady gminy, Wyd. Dyfin, Warszawa 2012.
Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Wyd. Lex, Warszawa 2012.
Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
Gajoch H., Plan pracy komisji, „Wspólnota” 2008, nr 8.
Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Wyd. LexisNexis,
Warszawa 2009.
Kisiel B. (red.), Prawo terytorialne w Polsce, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2006.
Kozłowski A. J., Samorząd terytorialny w Polsce, Wyd. Soft Vision, Szczecin 1997.
Nowacka E. J., Polski samorząd terytorialny, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2006
Wójcik S., Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku, Wyd. KUL, Lublin 1999.

Drukuj