Poziom wiedzy na temat raka szyjki macicy wśród kobiet

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 2379

Poziom wiedzy na temat raka szyjki macicy wśród kobiet

The level of knowledge oncervical cancer among women

PAULA JANKOWSKA1, MARZENA KIKOLSKA1, MARTYNA KWIATKOWSKA1, DOROTA KOCHMAN2, MARIOLA GŁOWACKA2
1 Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu PWSZ w Płocku
2 Wydział Nauk o Zdrowiu PWSZ w Płocku

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2017.002

ISSN: 2451-1846

Streszczenie:
Wstęp. Umieralność na raka szyjki macicy w Polsce stanowi jeden z głównych problemów onkologicznych.
Cel. Ocena wiedzy kobiet na temat czynników ryzyka rozwoju raka szyjki macicy oraz możliwości zapobiegania nowotworowi poprzez badania profilaktyczne.
Materiał i metody. Badanie zostało przeprowadzone w Internecie. W badaniu wzięło udział 135 kobiet. Posłużono się narzędziem badawczym – kwestionariuszem ankiety, zawierającym 20 pytań dotyczących przedmiotu badań. Informacje zebrane w 135 kwestionariuszach ankiet poddano analizie. Na podstawie uzyskanych informacji zostały stworzone tabele statystyczne i wykresy obrazujące rozkłady analizowanych cech. Badane kobiety wyraziły zgodę i chęć udziału w badaniach oraz zostały poinformowane o anonimowości badania.
Wyniki. W przeprowadzonym badaniu 74% kobiet uważa, że badanie cytologiczne jest najlepszą metodą pozwalającą wykryć wszelkie nieprawidłowości. Najwięcej badanych, które tak zadeklarowało było w wieku 21-30 i 41-50. Aż 39% kobiet nigdy nie było badanych pod kątem wczesnego wykrywania raka szyjki macicy i 12% nie pamięta kiedy miało to badanie. Niecała połowa (42%) miała w ciągu ostatnich 3 lat pobierany wymaz cytologiczny a około 7% kobiet miało wciągu ostatnich 3-5 lat. Połowa kobiet wie z jaką częstotliwością należy wykonywać cytologię, niestety druga połowa nie wie tego. Jako źródło informacji odnośnie raka szyjki macicy wskazywano lekarza lub położną(26%), połowa badanych kobiet (52%) czerpała wiedzę we własnym zakresie zaś pozostałe (22%) zadeklarowało, że w ogóle nie interesuje się tematyką związaną z samym nowotworem i profilaktyką.
Wnioski. Z przeprowadzonych badań wynika, że wiedza kobiet na temat profilaktyki raka szyjki macicy jest niezadawalająca. Brak wiedzy charakteryzował młodsze kobiety poniżej 20 roku życia. Zaledwie 42% badanych kobiet poddaje się profilaktycznym badaniom szyjki macicy. Akcje promujące zapobieganie nowotworowi są rzadko przeprowadzane oraz zbyt mało nagłaśniane w wyniku czego mały odsetek kobiet jest świadomy o przeprowadzanej akcji.

Abstract:
Introduction. Mortality in cervical cancer in Poland is one of the major oncological problems.
Aim. Evaluation of women's knowledge about the risk factors for cervical cancer and the possibility of preventing cancer through preventive examinations.
Material and methods. The study was carried out online. 135 women participated in the study.
The research tool applied - the survey questionnaire containing 20 questions concerning the subject of the study. Information gathered in 135 survey questionnaires was analyzed. Based on the information obtained, statistical tables and graphs showing the distribution of the analyzed features were prepared. The women surveyed gave their consent and willingness to participate in the study and were informed of the anonymity of the study.
Results. In the study, 74% of women think that cytology is the best way to detectany abnormalities.
The highest number of respondents who declared this were aged 21-30 and 41-50. As many as 39% of women had never been examined for the early detection of cervical cancer and 12% do not remember when the study took place. Less than half (42%) had a cytology caleradication performed in the last 3 years and approximately 7% of the women had it done within the last 3-5 years. Half of women know what frequency of cytology performance should be, unfortunately the other half are not awareofit. The doctor or the midwife (26%) were referred to as a source of information concerning cervical cancer, half of the women surveyed(52%) relied on their own knowledge, where as the remaining 22% declared that they were not interested in the issue related to the cancer it self and its prevention.
Conclusions. The studies show thatwomen'sknowledgeaboutcervicalcancerpreventionisunsatisfactory. Lack of knowledge was typical for younger women under 20 years of age. Only 42% of the women under go prophylactic cervical screening. Actions promoting cancer prevention are rarely performed and have insufficient publicity due to which a small percentage of women area ware of the action being performed.

Słowa kluczowe:
rak szyjki macicy, czynniki ryzyka, badania profilaktyczne

Keywords:
cervical cancer, risk factors, preventive examinations

Pełny tekst:
PDF 22-46

Bibliografia/Bibliography:
1.Sawaryn D., Wróbel A. Poziom wiedzy młodych dziewcząt na temat raka szyjki macicy. Medycyna Rodzinna.2011;2 lat: 35-42.
2.Jeziorski A., Kordek R., i wsp. Onkologia lat: podręcznik dla pielęgniarek. Warszawa lat: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015.
3.Podolska M., Kozłowska U., Edukacja zdrowotna i świadomość zdrowotna w profilaktyce raka szyjki macicy.Psychoonkologia,2013; (2) lat: 71–78.
4.Wronkowski Z., Brużniewicz Sz., Rak szyjki macicy. Polski Komitet Zwalczania Raka. Warszawa lat: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008.
5.Nowicki A., Borowa I., Maruszak M. Zachowania zdrowotne kobiet w zakresie zapobiegania, wczesnego wykrywania stanów przedrakowych i raka szyjki macicy. Ginekologia Polska,2008;(12) lat: 840-849.
6.Antos E., Łyszkowska A., Rak szyjki macicy - nigdy dość o profilaktyce i diagnostyce. Magazyn Pielęgniarki i Położnej,2014; 1-2 lat: 46-48.
7.Baran W., Kornacka K., Szela S. Ocena wiedzy kobiet z Podkarpacia na temat profilaktyki raka szyjki macicy. Wydawnictwo UR,2013.;(3) lat: 311-318.

Drukuj