Potrzeby społeczne związane z rozwojem społeczeństwa

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 828

Potencjał polskiego rynku pracy a sytuacja osób z niepełnosprawnością

The potential of the Polish labor market and the situation of people with disabilities

KAROL KOSTRZEWA

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2019.011

Streszczenie:
Artykuł ma na celu ukazać sytuację osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy w Polsce. W pracy zostaną przytoczone kluczowe definicje odnoszące się do tej grupy społecznej oraz zostanie poruszony problem zarządzania niepełnosprawnością w miejscu pracy. Ponadto zostaną przedstawione dane dotyczące aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością oraz prawa i obowiązki obu stron wynikające ze stosunku pracy.

Abstract:
The aim of the article is to show the situation of disabled individuals on the Polish labor market. Within the framework of the paper, key definitions relating to said social group, as well as the issue of the management of disabled people in a work-place are touched upon. In the article, data relating to professional activity of disabled individuals and both rights and liabilities of all parties involved in employment are provided.

Słowa kluczowe:
rynek pracy, ekonomia społeczna, osoby z niepełnosprawnością, aktywność zawodowa, dyskryminacja

Keywords:
labour market, social economy, disabled people, professional activity, discrimination

Pełny tekst:
PDF 52-70

Bibliografia:
Gumkowska M., Herbst J., Skiba R., Wygnański J., Elementarz III sektora, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2005.
Co to jest trzeci sektor, http://fakty.ngo.pl/trzeci-sektor [dostęp: 20-03-2018].
Rynek pracy, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, http://www.niepelnosprawni.gov.pl/index.php?c=page&id=80&print=1 [dostęp: 04-04-2018].
Hunt V., Layton D., Prince S., Diversity Matters, McKinsey&Company 2015; https://assets.mckinsey.com/~/media/857F440109AA4D13A54D9C496D86ED58.ashx [dostęp: 20-02-2018].
Pancewicz M., Kotzian J., Zarządzanie niepełnosprawnością w Polsce i państwach UE. Jak duże i małe przedsiębiorstwa zarządzają niepełnospraw-nością i jakie odnoszą z tego tytułu korzyści?, „Zarządzanie Zasobami Ludz-kimi” 2014, nr 6.
Transforming Disability into Ability, OECD Report; https://www.oecd.org/ els/emp/transformingdisabilityintoability.htm.
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 roku Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, Dz. U. Nr 50 poz. 475 z późn. zm.
Ustawa Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społeczne, Dz. U. Nr 87, poz. 506.
Ustawa Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 maja 1991 roku o zatrud-nieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, Dz. U. Nr 46, poz. 201.
Ustawa Rady Ministrów dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego, Dz. U. Nr 11, poz. 535.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-sprawnych, Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.
Walczak W., Zarządzanie różnorodnością jako podstawa budowania potencjału kapitału ludzkiego organizacji, „E-mentor” 2011, nr 3 (40).
Złotopolska, E. Wapiennik, Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Warszawa 2005.

Drukuj