Potrzeby społeczne związane z rozwojem społeczeństwa

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 2513

Potrzeby społeczne związane z rozwojem społeczeństwa

Social needs related to the development of society

ANNA PASEK

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2019.004

Streszczenie:
Istotną zasadą związaną z rozwojem społeczeństwa jest zaspokajanie potrzeb społeczeństwa. Potrzeby te mają wpływ na współżycie ludzi w społeczeństwie. W tej koncepcji głównym podmiotem jest jednostka (człowiek) oraz jej potrzeby, a nie państwo.
Celem artykułu jest próba pokazania, że diagnoza potrzeb społeczeństwa przyczynia się do rozwoju społeczeństwa. Zastosowane metody badawcze to przegląd aktualnej literatury przedmiotu oraz analiza własna przy użyciu piramidy potrzeb Maslowa.

Abstract:
An important principle related to the development of society is to meet the needs of a given society. These needs affect the intercourse between people in the society. In this concept, the main subject is the individual (human) and its needs, not the state. The article presents an attempt to show that diagnosis of society's needs contributes to the development of society. The applied research methods are an overview of the current literature on the subject and own analysis using Maslow's hierarchy of needs.

Słowa kluczowe:
potrzeba społeczna, rozwój społeczny, wyrównanie szans

Keywords:
social need, social development, equal opportunities

Pełny tekst:
PDF – 56-81

Bibliografia:
Altkorn J., Kramer T. (red.) Leksykon marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.
Antonides G., van Raaij W. F., Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Armstrong G., Kotler P., Marketing. Wprowadzenie, Wyd. Oficyna, Warszawa 2012.
Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Bański J., Czapiewski K.Ł., Ekspertyza. Identyfikacja i ocena czynników sukcesu społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 2008.
Binsztok A., Zuzański T., Jak oczarować klientów sklepie, czyli merchandising z elementami psychologii zachowań konsumenckich, Wyd. Helion, Gliwice 2013.
Caulier-Grice J., Davies A., Patrick R., W. Norman, Defining Social Innovation. A deliverable of the project: „The theoretical, empirical and policy foundations for building social innovation in Europe” (TEPSIE), European Commission – 7th Framework Programme, European Commission, DG Re¬search, Brussels 2012, [w:] https://cordis.europa.eu/project/rcn/101832/repor ting/en [dostęp: 17-04-2019].
Cleveland H., Jacobs G., The Genetic Code for Social Development, „Human Choice”, World Academy of Art & Science, USA, 1999, s. 959–970.
Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza społeczna 2015. Warunki życia Polaków, Rada Monitoringu społecznego, Warszawa 2015.
Ekonomia od A do Z. Encyklopedia podręczna, S. Sztaba (red.), Wyd. Akade¬mickie i Profesorskie, Warszawa 2007.
Encyklopedia marketingu. Definicje, Zasady, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998
Fiedor B. (red.), Ekonomia XXI wieku, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016, nr 3(11).
Giddens A., Socjologia, wydanie nowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Gleason P., Meeting the Needs of Millennial Students 2007, [w:] California State University Long Beach.
Grabowska I., Śliwowski P., Jakość życia mieszkańców a sprawność instytucjonalna jednostek samorządu terytorialnego – empiryczna weryfikacja koncepcji badawczej, [w:] Frątczak E., Panek T., Słaby T. (red.), Paradygmaty badawcze jakości życia w ekonomii zarządzaniu i psychologii, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017.
Hierarchia Potrzeb Maslowa, [w:] Aneksy PWN
High-tech statistics – economic data, Eurostat, January 2017.
International Commission on Peace and Food, Uncommon Opportunities: An Agenda for Peace and Equitable Development, Zed Books, UK, 1994.
Jałowiecki B., Rozwój lokalny, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1989.
Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, Libreria Editrice Vaticana, Watykan 1991.
Jan XXIII, Encyklika Mater et Magistra, Société d'Editions Internationales, Paryż 1963.
Jan XXIII, Encyklika Pacem in terris, Société d'Editions Internationales, Paryż 1964.
Kańtoch B., Szatur-Jaworska B., Diagnozowanie ludzkich potrzeb i ich zaspokajanie w polityce społecznej [w:] A. Rajkiewicz, J. Supińska, M. Księżpolski (red.), Polityka społeczna. Materiały do studiowania, Interart, Warszawa 1996.
Karpowicz E., Modele polityki społecznej. Kierunek zmian polityki społecznej w Polsce, Informacja BSiE, 2006, Nr 1249.
Kelles-Krauz K., Historia i rewolucja, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1983.
Kondycja polityki społecznej jako dyscypliny badawczej [w:] J. Supińska (red.), Polityka społeczna dziś i jutro. Opinie ekspertów, Wyd. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999.
Kwiatkowski S., Społeczeństwo innowacyjne, Polskie Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1990.
Lisowski A., Potrzeby społeczne i ich diagnozowanie, [w:] A. Kurzynowski (red.), Polityka społeczna, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005, 52-74.
Mair J., Robinsons J., Hockers K. (red.) Współczesna polityka społeczna, Przedsiębiorczość społeczna, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2010.
Marciniak S. (red.) Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Maslow A., Motywacje i osobowość, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Michalak T., Wilkin J., Rynek, społeczeństwo obywatelskie, państwo a sytuacja grup zmarginalizowanych – ujęcie ekonomiczne (na przykładzie sytuacji w polskim rolnictwie) [w:] T. Kazimierczak, M. Rymsza, W stronę aktywnej polityki społecznej, Instytut spraw publicznych, Warszawa 2003.
Murray H. A., Explorations in personality, Oxford University Press, New York 1938.
Nasiłowski M., System Rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii., Wyd. Key Text, Warszawa 2004.
Phillips D., Rejection: a possible consequence of seeking help for mental disorders, „American Sociological Review” 1963, nr 28 [6], s. 963–972.
Pius IX, Encyklika Quadragesimo anno, I, Rzym 1931, http://w2.vatican.va/ content/pius-xi/en/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19310515_quad ragesimo-anno.html [dostęp: 17-02-2019].
Podolski K., Tarnowiecki W., Polityka społeczna, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001.
Rajkiewicz A., Supińska J., Księżpolski M. (red.) Polityka społeczna. Materiały do studiowania, Wyd. Interart, Warszawa 1996.
Rudnicki L., Zachowania konsumentów na rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
Schimanek T., Diagnozowanie potrzeb społecznych, FISE Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2015.
Science, Technology and Innovation News, OECD, 22.03.2018
Šmid W., BOSS Leksykon, Wyd. DR LEX, Kraków 2014.
Szałkowski A., Rozwój pracowników. Przesłanki, cele instrumenty, Wyd. Poltex, Warszawa 2002.
Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, Wyd. Znak, Kraków 2005.
The well-being of nations. The role of human and social capital, Organization for Economic co- operation and development OECD, Paris 2001.
von Mises L., Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2007.
Weber M., The development of caste, s. 28–36 [w:] R. Bendix, S. M. Lipset (red.), Class, status and power, Routledge and Kegan Paul, London 1967.
Wielka Encyklopedia PWN, t.24, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Witkowski J., Statystyka – dokąd zmierzamy? Materiały pokonferencyjne: Statystyka społeczna – dokonania – szanse, perspektywy, Główny Urząd Statystyczny, 2008.
Zaufanie do polityków w lipcu. CBOS – Komunikat z badań nr 96/2018, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_096_18.PDF [dostęp: 13-11-2018].
Zeliaś A., Tradycje i obecne zadania statystyki w Polsce, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.

Drukuj