Potencjał wykorzystania współpracy międzygminnej w gospodarowaniu odpadami komunalnymi z perspektywy gmin kujawsko-pomorskich i wielkopolskich

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1066

Potencjał wykorzystania współpracy międzygminnej w gospodarowaniu odpadami komunalnymi z perspektywy gmin kujawsko-pomorskich i wielkopolskich

Potential for applying inter-municipal cooperation in the area of solid waste management from the perspective of the local governments in Kuyavian-Pomeranian and Greater Poland Voivodeships

ALEKSANDRA PICEJ

Uniwersytet Warszawski

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2018.002

Streszczenie:
Artykuł traktuje o motywach podejmowania współpracy przez polskie gminy w gospodarce odpadami komunalnymi oraz o korzyściach z takiego współdziałania. Bazuje na analizie uwarunkowań gospodarki odpadami po tzw. reformie śmieciowej z 2013 roku oraz na wynikach ankiety przeprowadzonej w kujawsko-pomorskich i wielkopolskich urzędach gmin. Ankieta wykazała, że współpracę najczęściej podejmowano w celu spełnienia wymogów prawnych, realizacji wspólnej inwestycji lub obniżenia kosztów. W większości przypadków osiągnięto zakładane efekty współdziałania, a jego przebieg oceniono pozytywnie.

Abstract:
This article touches on the issue of identifying motives for inter-municipal cooperation in the area of solid waste management in Poland, as well as the benefits for local governments from this cooperation. It is based on the analysis of the solid waste management conditions and on the survey of municipalities’ offices. According to the survey, the municipalities enter cooperation most frequently in order to meet the legal requirements, make common investments, or reduce costs. In most cases the municipalities have achieved their goals and positively evaluated cooperation.

Słowa kluczowe:
współpraca międzygminna, gospodarka odpadami komunalnymi

Keywords:
inter-municipal cooperation, solid waste management

Pełny tekst:
PDF – 12-32
Bibliografia:
Bel G., Costas A., Do public sector reforms get rusty?: Local privatization in Spain, „Journal of Policy Reform” 2006, nr 9 (1).
Bel G., Fageda X., Mur M., 2014, Does Cooperation Reduce Service Delivery Costs? Evidence from Residential Solid Waste Services, „Journal of Public Administration Research and Theory” 2014, nr 24.
Bel G., Mur M., 2009, Inter-municipal cooperation, privatization and waste management costs: Evidence from rural municipalities, „Waste Management”, nr 29 (10).
Bel G., Warner M., Inter-municipal cooperation and costs: Expectation and evidence, „Public Administration” 2015, nr 93(1).
Council of Europe, Toolkit Manual Inter-municipal Cooperation, 2010, http://www.municipal-cooperation.org/images/4/4c/IMC_Toolkit_Manual.pdf [dostęp: 1-07-2017].
Dijkgraaf E., Gradus R.H.J.M., Cost advantage cooperation’s larger than private waste factors. „Applied Economics Letters” 2013, nr 20 (7).
Dijkgraaf E., Gradus R.H.J.M., 2014, Waste Management in the Netherlands, [w:] T. Kinnaman, K. Takeuchi (red.), Handbook on Waste Management, Edward Elgar Publishers, Cheltenham 2014.
Furmankiewicz M., Funkcjonalno-przestrzenne sieci współpracy samorządów lokalnych, „Studia Regionalne i Lokalne” 2002, nr 1 (8).
Hulst R., van Montfort, A. (red.), Inter-municipal Cooperation in Europe, Springer, Dordrecht 2007.
Ilnicki D., Siłka T., 2001, Polska przestrzeń w kontekście nowego podziału administracyjnego [w:] H. Rogacki (red.) Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań 2001.
Jerzmański J., Gospodarka odpadami komunalnymi – nowe zasady, „Przegląd Komunalny” 2011, nr 9 (240).
Klijn E., Koppenjan J., Zarządzanie publiczne i sieci powiązań. Podstawy podejścia do rządzenia opartego na teorii sieci, „Zarządzanie Publiczne” 2011, nr 2–3 (16–17).
Kołsut B., Zinstytucjonalizowane sieci współdziałania międzygminnego w Polsce, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań 2015.
Nemec J., Soukopova J., Mikusova Merickova B., Economic Aspects of the Municipal Waste Management: The Czech Republic and Slovakia, „Croatian and Comparative Public Administration” 2015, nr 15 (3).
Sørensen R.J, Does Dispersed Public Ownership Impair Efficiency? The Case of Refuse Collection in Norway, „Public Administration” 2007, nr 85 (4).
Soukopova J., Ochrana F., Klimovsky D., Mikusova Merickova B., Factors Influencing the Efficiency and Effectiveness of Municipal Waste Management Expenditure, „Lex Localis – Journal Of Local Self-Government” 2016, nr 14(3).
Sullivan H., Skelcher C., Working across boundaries: collaboration in public services, Palgrave-MacMillan, Basingstoke 2002.
Swianiewicz P., Demanded but Difficult: Intermunicipal Cooperation in Central and Eastern Europe, [w:] P. Swianiewicz (red.), Working Together. Intermunicipal Cooperation in Five Central European Countries, Budapest: Open Society Fundations, Budapest 2011.
Swianiewicz P., Gendźwiłł A., Krukowska J., Lackowska M., Picej A., Współpraca międzygminna w Polsce. Związek z rozsądku, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2016.
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622, z późn. zm.
Zafra-Gómez J.L., Prior D., Plata-Díaz A.M., López-Hernández A.M., Reducing costs in times of crisis: Delivery forms in small and medium sized local governments’ waste management services, „Public Administration” 2013, nr 91 (1).

Drukuj