Porównanie wiedzy studentów kierunku pielęgniarstwo ze studentami kierunków pozamedycznych na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 845

Porównanie wiedzy studentów kierunku pielęgniarstwo ze studentami kierunków pozamedycznych na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B

The knowledge of Hepatitis B – comparison between nursing students and other students of non-medical faculties

MAGDALENA ZAWIDZKA, ELŻBIETA NAZAR, MARTA KAMIŃSKA, ANNA ANTCZAK-KOMOTERSKA

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2018.022

ISSN: 245-1846

Streszczenie:
Wstęp. Wirusowe zapalenie wątroby typu B to choroba zakaźna wywołana przez wirusa HBV (Hepatitis B Virus). Wirus ten jest około 100 razy bardziej zakaźny niż HIV. Nie rozpoznana choroba przechodzi w stan przewlekły
i prowadzi do poważnych powikłań. Istotne ryzyko zakażenia HBV dotyczy pracowników ochrony zdrowia, w tym pielęgniarek, w związku z ekspozycją zawodową.
Cel. Celem badań była analiza wiedzy studentów kierunku pielęgniarstwo oraz innych pozamedycznych kierunków na temat WZW typu B.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród 103 studentów kierunku pielęgniarstwo oraz 103 studentów kierunków pozamedycznych. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankietowania oraz autorski kwestionariusz ankiety.
Wyniki. Zdecydowana większość studentów kierunku pielęgniarstwo dysponuje prawidłową wiedzą na temat czynników ryzyka zakażenia, profilaktyki i diagnostyki WZW typu B. Wśród studentów innych kierunków widać zdecydowanie niższy poziom wiedzy w zakresie czynników ryzyka zakażenia, profilaktyki oraz diagnostyki WZW typu B.
Wnioski. Studenci kierunku pielęgniarstwo powinni aktywnie uczestniczyć w działaniach i programach profilaktycznych, które mają na celu ograniczenie ryzyka zachorowań na WZW typu B. Świadomość studentów kierunków pozamedycznych powinna być znacznie podwyższona w zakresie czynników ryzyka zakażeniem, profilaktyki oraz diagnostyki WZW typu B.

Abstract:
Introduction. Hepatitis B is an infectious disease caused by HBV (Hepatitis B Virus). This virus is about 100 times more infectious than HIV. An undiagnosed disease progresses into a chronic condition and leads to serious complications. Health care workers, including nurses, are at risk of HBV infection due to their occupational exposure.
Aim. The aim of the study was to analyze the knowledge of nursing students and other non-medical students on hepatitis B.
Material and methods. The study was conducted among 103 students of nursing and 103 other students of non-medical faculties . The method of diagnostic survey, questionnaire technique and author's questionnaire were used.
Results. The vast majority of nursing students have considerable knowledge of the risk factors for infection, prevention and diagnosis of hepatitis B. Among students of other faculties , there is a significantly lower level of knowledge regarding risk factors for infection, prevention and diagnosis of hepatitis B.
Conclusions. Nursing students should actively participate in preventive activities and programs that aim to reduce the risk of hepatitis B. The awareness of non-medical students should be significantly increased in terms of risk factors for infection, prevention and diagnosis of hepatitis B.

Słowa kluczowe:
HBV, profilaktyka, wiedza

Keywords:
HBV, prevention, knowledge

Pełny tekst:
PDF - 54-66

Bibliografia/Bibliography:
1. http://www.czytelniamedyczna.pl/1418,przewlekle-wirusowe-zapalenia-watroby-typu-b-i-c.html (dostęp z dnia 16.09.2018).
2.http://www.hbv.pl/faq.php#14 (dostęp z dnia 16.09.2018).
3.http://www.prometeusze.pl/hbv/ (dostęp z dnia 16.09.2018).
4.http://www.who.int/hepatitis/publications/global-hepatitis-report2017/en/ (dostęp z dnia 16.09.2018).
5.Kowalska M. E., Kalinowski P., Bojakowska U. : Profilaktyka wirusowego zapalenia wątroby typu B. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(7):315-321. eISSN 2391-8306.
6.http://www.pasl.pl/ (dostęp z dnia 16.09.2018).

Drukuj