"Ponaglenie" - nowa instytucja w Kodeksie postępowania administracyjnego służąca przeciwdziałaniu bezczynności organów administracji publicznej i przewlekłości postępowania administracyjnego

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 723

„Ponaglenie” – nowa instytucja w Kodeksie postępowania administracyjnego służąca przeciwdziałaniu bezczynności organów administracji publicznej i przewlekłości postępowania administracyjnego

,,Reminder” – a new legal instrument in the Code of Administrative Procedure to eliminate inaction of public administration authorities and the excessive lengths of the administrative proceedings

JADWIGA KOPEĆ

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Europejski Viadrina

we Frankfurcie nad Odrą

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2018.003

 

Streszczenie:
Celem niniejszego artykułu jest ocena aktualnych regulacji Kodeksu postępowania administracyjnego służących przeciwdziałaniu bezczynności organów i przewlekłości postępowania administracyjnego. W ramach rozważań zaprezentowana zostanie nowa instytucja – „ponaglenie”, która została wprowadzona do k.p.a. nowelizacją z dnia 7 kwietnia 2017 r. Nowy instrument ma na celu ulepszenie procedury administracyjnej oraz skrócenie czasu jej trwania.

Abstract:
The purpose of the article is the assessment of actual regulations of the Code of Administrative Procedure that are to serve the elimination of inaction of public administration authorities and the excessive length of the administrative proceedings. The author presents a new legal instrument – ,,Reminder”, introduced by an amendment of 7th April 2017 to the Polish Code of Administrative Procedure. The new legal instrument should improve the administrative proceedings and shorten their duration.

Słowa kluczowe:
bezczynność organu, przewlekłość postępowania administracyjnego, ponaglenie, nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego

Keywords:
inaction of authority, excessive length of administrative proceedings, reminder, amendment of the Code of Administrative Procedure

Pełny tekst:
PDF – 34-49

Bibliografia:
Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016.
Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2017.
Błachucki M., Górzyńska T., Sibiga G., Analiza i ocena zmian kodeksu postępowania administracyjnego w latach 2010–2011, Wyd. Naczelny Sąd Administracyjny, Warszawa 2012.
Chróścielewski W., Opinia dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk sejmowy nr 2987), Biuro Analiz Sejmowych, niepubl. [opinia ta jest opublikowana na stronach Sejmu http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk6.nsf/Opdodr?OpenPage&nr=2987, [dostęp: 08-04-2018].
Gurba W., Zwalczanie i zapobieganie bezczynności oraz przewlekłości postępowania, „Państwo i Prawo” 2015, nr 11, s. 94–110.
Hauser R., Skoczylas A., Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne z kazusami, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
Hauser R., Wierzbowski M., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2015.
Hauser R., Wierzbowski M., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2017.
Kędziora R., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2014.
Kmieciak Z., Przewlekłość postępowania administracyjnego, „Państwo i Prawo” 2011, nr 6, s. 30–43.
Kmiecik Z., Kotulska M., Jeszcze o rodzajach opieszałości organów administracji publicznej w ogólnym postępowaniu administracyjnym, „Samorząd Terytorialny” 2017, nr 1–2, s. 94–108.
Miłosz M., Bezczynność organu administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
Piątek W., Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w postępowaniu sądowoadministracyjnym, „Przegląd Sądowy” 2013, z. 9, s. 43–61.
Przybysz P.M., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
Sadkowski Ł., Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2017.
Szalewska M., Bezczynność organu, a przewlekłość postępowania administracyjnego - o próbie rozróżnienia pojęć, „Administracja. Teoria–Dydaktyka–Praktyka” 2013, nr 3, s. 52–71.
Tarno J.P., Zażalenie i skarga na bezczynność organu (cz.1), „Fiskus 2006’’, www.e-podatnik.pl/artykul/fiskus/8767/Zazalenie_i_skarga_do_sadu_administracyjnego_na_bezczynnosc_organu_cz_Ihtml [dostęp: 16-09-2017].
Wierzbowski M., Wiktorowska A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2017

Drukuj