Pielęgniarstwo jako zawód zaufania publicznego w opinii pacjentów

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 2032

Pielęgniarstwo jako zawód zaufania publicznego w opinii pacjentów

Nursing as a profession of public trust in the opinion of patients

KATARZYNA STACHOŃ, MARIOLA RYBKA

ISSN 2451-1846

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2016.021

 

Streszczenie:
Wstęp. Pielęgniarstwo w ujęciu teoretycznym jest profesją o wyjątkowym charakterze oraz misją związaną z opieką nad pacjentem. W ujęciu praktycznym stanowi bardzo odpowiedzialną, stresującą i ciężką pracę. W ostatnich latach pielęgniarstwo przeszło liczne reformy, które wpłynęły na obecną autonomię zawodu. Obecnie stanowi integralną część systemu opieki zdrowotnej w Polsce.
Cel. Celem pracy jest zbadanie opinii pacjentów na temat pielęgniarstwa jako zawodu zaufania publicznego na podstawie ich oceny pielęgniarek/pielęgniarzy jako osób godnych zaufania oraz ustalenie wpływ czynników socjodemograficznych na te opinie.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu oraz Podstawowej Opiece Zdrowotnej w Toruniu. W badaniach dobrowolnie uczestniczyło 107 dorosłych pacjentów. Badania przeprowadzono metodą szacowania i metodą sondażu diagnostycznego. Jako narzędzie badawcze posłużył kwestionariusz ankiety własnego autorstwa. wykorzystany po wcześniejszym uzyskaniu zgody dyrekcji obu placówek oraz Komisji Bioetycznej.
Wyniki. Na podstawie analizy uzyskanych wyników można wywnioskować, iż wśród respondentów nie ma ani jednej osoby, która nie darzyłaby pielęgniarek zaufaniem. Dodatkowo wynika, że mężczyźni w większym stopniu niż kobiety uważają pielęgniarkę/pielęgniarza za osobę godną zaufania. Najwięcej osób z deklaracją „raczej tak” znajduje się w grupie 31-50 lat, co stanowi 42,9% badanych. Analizując ilość udzielonych odpowiedzi „raczej tak”, można wysunąć wnioski, iż liczba respondentów opowiadających się za tym stwierdzeniem rośnie wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia. Uzyskane dane są dowodem na to, iż ankietowani z miast uważają pielęgniarkę/pielęgniarza za osoby godne zaufania w większym stopniu niż pacjenci ze wsi.
Wnioski. 1. Opinie społeczeństwa na temat personelu pielęgniarskiego są pozytywne. 2. Czynniki socjometryczne mają słaby wpływ na poziom zaufania do zawodu pielęgniarki.

Abstract:
Introduction. Nursing in theoretical terms is a profession with a unique character and mission related to patient care. In practical terms it is very responsible, stressful and hard work. In recent years, nursing underwent numerous reforms that affect the current autonomy of the profession. Currently, it is an integral part of the health care system in Poland.
Aim. The aim of the study is to examine patients' views about nursing as a profession of public trust on the basis of their evaluation of nurses/male nurses as people worthy of confidence and determination of the impact of socio-demographic factors on these opinions.
Material and methods. The study was conducted at the Regional Hospital in Toruń and Primary Health Care in Torun. In the study there voluntarily participated 107 adult patients. The research was carried out by means of estimating method and a diagnostic survey. As a research tool our own questionnaire applied after obtaining. the prior consent from the management of both institutions as well as from the Bioethics Committee.
Results. Based on the analysis of the results it can be concluded that among the respondents there is not one person who does not trust nurses. Additionally it shows that men more than women believe the nurse / nurse for a trustworthy person. Most people with the declaration "rather yes" is in the group of 31-50 years, which is 42.9% of the respondents. Analyzing the number of answers "rather yes", you can eject the conclusion that the number of respondents opting for this statement increases with the level of education. The data obtained are proof of the fact that respondents from the cities believe the nurse / nurse as a person worthy of trust to a greater extent than those from the countryside.
Conclusions. 1. Public opinions on the nursing staff are positive. 2. Socio-demographic factors have a weak impact on the level of trust to the nursing profession.

Słowa kluczowe:
pielęgniarstwo, zawód zaufania publicznego, pacjent

Key words:
nursing, the profession of public trust, the patient

Pełny tekst:
PDF:26-31

Bibliografia / Bibliography:
1.Łukasz-Paluch K., Franek G. A. Ruch zawodowy i przemiany w kształceniu podstawowym pielęgniarek na przełomie wieków. Problemy Pielęgniarstwa. 2008; 16(1,2): 173-180.
2.Wojtczak K. Reglamentacja form wykonywania zawodów zaufania publicznego w rozwiązaniach prawa polskiego państw Unii Europejskiej. [w:] Zawody zaufania publicznego a interes publiczny - korporacyjna reglamentacja versus wolność wykonywania zawodu. Dział Wydawniczy Kancelarii Senatu. Warszawa 2002.
3.Krasnowolski A. Zawody zaufania publicznego, zawody regulowane oraz wolne zawody. Geneza, funkcjonowanie i aktualne problemy. [w:] Opracowania tematyczne OT-625. Kancelaria Senatu. Biuro Analiz i Dokumentacji. Warszawa 2013.
4.Skowroński A. W interesie obywateli i publicznym. Magazyn Pielęgniarki i Położnej. 2009;1-2:6-7.
5.Badora B., Roguska B. Opinia społeczna na temat zawodów zaufania publicznego. [w:] Komunikat z badań CBOS. Warszawa 2004.
6.Marcinowicz L., Borzuchowska A., Grębowski R, Rybaczuk M. Wybrane elementy jakości usług pielęgniarek i położnych rodzinnych w ocenie pacjentów. Cz. II. Zadowolenie pacjentów z pielęgniarki i położnej rodzinnej. Zdrowie Publiczne. 2002;112(1):69-72.
7.Kozimala M., Putowski L. Ocena satysfakcji pacjentów z opieki pielęgniarskiej w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu. Annales Academiae Medicae Silesiensis. 2009;63(1):20-27.
8.Kojder E., Zarzycka D. Wizerunek zawodowy pielęgniarki i jego determinanty. Pielęgniarstwo XXI wieku. 2014;2(47):47-52.
9.Leszczyńska M., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Sobolewski M., Kędziora-Kornatowska K., Borzuchowska A. Opinia pacjentów o jakości usług podstawowej opieki zdrowotnej na terenie miasta Jasła i jego okolic. Probl. Hig. Epidemiolog. 2007;88(3):277-285.
10.Derczyński W. O uczciwości i rzetelności zawodowej. [w:] Komunikat z badań CBOS. Warszawa 2006.
11.Skorupska A., Machowicz A. Wybrane aspekty postaw pracowników ochrony zdrowia wobec pielęgniarek. Problemy Pielęgniarstwa. 2010;18(1):53-59.
12.Mędrzycka-Dąbrowska W., Bąkowska G., Kwiecień-Jaguś K., Gaworska-Krzemińska A. Postrzeganie zawodu pielęgniarki przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych jako wybór przyszłego zawodu - doniesienia wstępne. Problemy Pielęgniarstwa. 2012;20(2):192-200.
13.Mroczek B., Parakiewicz A., Grochans E. i wsp. Wizerunek społeczny zawodu pielęgniarki. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2012;14(1):4-47.
14.Jończyk J. Ocena satysfakcji pacjenta w kontekście jakości opieki zdrowotnej. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2011;155:301-310.

Drukuj