Patriotyzm według Józefa Bocheńskiego

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1377

Patriotyzm według Józefa Marii Bocheńskiego

Patriotism according to Józef Maria Bocheński

ŁUKASZ CIEŚLAKOWSKI

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2016.015

ISSN: 1896-4087

Streszczenie:
Celem tego artykułu jest zwrócenie uwagi na zagadnienie patriotyzmu, tak jak było ono postrzegane przez Józefa Marię Bocheńskiego – polskiego filozofa, duchownego i żołnierza. Najpierw zostaje pokrótce przedstawiona postać J. M. Bocheńskiego oraz jego wspomnienia z okresu dzieciństwa – opisujące między innymi rodziców i rodzeństwo. Następnie opisane zostaje przedwojenne pojmowanie patriotyzmu w Polsce, które miało wpływ na ukształtowanie się poglądów Bocheńskiego w tym obszarze. Dalej zostaje opisana struktura patriotyzmu, którą prezentuje myśliciel oraz jego wielowątkowość i obowiązki jakie posiada każdy człowiek wobec swojej ojczyzny. W zakończeniu wskazuje się, że jest to próba rekonstrukcji drobnego fragmentu z bogatej twórczości myśliciela.

Słowa kluczowe:

patriotyzm, ojczyzna, obowiązki wobec ojczyzny, dwudziestolecie międzywojenne, polska myśl patriotyczna, wychowanie patriotyczno-obywatelskie

Keywords:
patriotism, country, duties towards the country, the period 1918-1939, the Polish patriotic ideas, the patriotic and citizen education

Pełny tekst:
PDF 8-30

Bibliografia:
Baranowski M., Pedagogika do użytku seminaryów pedagogicznych i nauczycieli szkół ludowych, Warszawa-Lublin-Łódź-Poznań-Kraków 1921.
Bocheński J., De Virtute Militari – zarys etyki wojskowej, Kraków 1993.
Bocheński J., Ku filozoficznemu myśleniu – wprowadzenie do podstawowych pojęć filozoficznych, Warszawa, 1986 r.
Bocheński J., Patriotyzm, męstwo, prawość żołnierska, Warszawa-Komorów 1999.
Bocheński J., Sto zabobonów, Kraków 1994.
Bocheński J., Wspomnienia, Kraków 1994.
Danek A., Podręcznik katolickiego żołnierza, "Rycerz Lepanto” 2007, nr 2, s. 9.
Dziemianko Z., Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych przez polskie organizacje przysposobienia wojskowego w dwudziestoleciu międzywojennym, „Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa” 2008, nr 1.
Encyklopedia Powszechna Ilustrowana, Tom III, Warszawa 1911.
Kosiński W., Pedagogika podręcznik dla wychowawców i nauczycieli, Poznań-Warszawa, 1918.
Policki K., Filozofia człowieka we wczesnej twórczości J. I. M. Bocheńskiego OP, Wrocław 2005.
Sadowski J., Oblicza patriotyzmu, Kraków 2009.
Schrade U., Międzywojenna polska myśl narodowa, Kraków 2004.

Drukuj