Outsourcing pracowniczy jako ryzykowny sposób zarządzania kadrami - prawna i ekonomiczna odpowiedzialność płatnika składek na ubezpieczenia społeczne

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 758

Outsourcing pracowniczy jako ryzykowny sposób zarządzania kadrami – prawna i ekonomiczna odpowiedzialność płatnika składek na ubezpieczenia społeczne

Employee outsourcing as a risky way of human resources management - legal and economic responsibility of the payer of social security contributions

MAREK SŁUPCZEWSKI

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/EiZ.2016.017

ISSN: 1896-8147

Streszczenie:
W dzisiejszych czasach wszelkie zdarzenia gospodarcze są ze sobą powiązane i wywołują daleko idące skutki w różnych dziedzinach prawa. Podobnie jest w przypadku outsourcingu pracowniczego, stosunkowo młodej, lecz mogącej przysporzyć wielu problemów uczciwym przedsiębiorcom instytucji. Przekazanie pracowników na mocy porozumienia które stanowi istotny element badanego zagadnienia wiąże się nie tylko z oddaniem statusu pracodawcy, lecz także funkcji płatnika składek na ubezpieczenia społeczne. W niniejszym artykule zaprezentowane zostaną podstawowe założenia, cechy i skutki outsourcingu pracowniczego jako sposobu zarządzania organizacją, ze szczególnym uwzględnieniem negatywnych konsekwencji wadliwego porozumienia. Konsekwencji, które są rezultatem prób podjętych w celu unowocześnienia procesu zarządzana przedsiębiorstwem oraz chęci zwiększenia zakresu działania na rynku.

Abstract:
Nowadays all economic events are interrelated and cause far-reaching consequences in various areas of law. Similarly, in the case of outsourcing of staff, relatively young, but likely to cause many problems to honest entrepreneurs, institution. The transfer of workers under the agreement, which is an important element of the problem is not only connected with transferring status of the employer, but also the function of a payer of social insurance contributions. In this article we will present the basic assumptions, characteristics and effects of outsourcing employees as a strategy of business management, with particular emphasis on the negative consequences of a defective agreement. The consequences which are the result of attempts to modernize the process of management of the company and the desire of increasing the range of activities on the market.

Słowa kluczowe:
outsourcing pracowniczy, przekazanie pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, płatnik składek na ubezpieczenia społeczne, przejście zakładu pracy

Keywords:
employee outsourcing, transfer of employees, social security contributions, payer of social security contributions, transfer of employment

Pełny tekst:
PDF - 90-107

Bibliografia:
1.Antonów Kamil, Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, Wolters Kluwers business, Warszawa 2011 r.
2.Basińska Joanna, Outsourcing pracowniczy optymalizuje zatrudnienie, Prawo i podatki, czerwiec 2015 r.
3.Ciesielska Dorota, Radło Mariusz-Jan, Outsourcing w praktyce, wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011 r.
4.Kalinowska Karolina, Outsourcing jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, Zeszyty naukowe polityki europejskiej, finanse i marketing, Nr 3 (52) 2010,
5.Kosacka Dorota, Olszewski Bogdan, Leksykon świadczeń ZUS, Unimex, Wrocław 2015,
6.Kurzych Andrzej, Multiplikacja podmiotów zatrudniających a stosunki ubezpieczenia społecznego [w:] Marzena Szabłowska - Juckiewicz, Monika Wałachowska, Jacek Wantoch- Rekowski (red.), Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych, Warszawa 2015 r.
7.Gudowska Beata, Jolanta Strusińska – Żukowska, Komentarz do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, 2 wydanie, wyd. BECK, Warszawa 2014 r.
8.Szczepankiewicz Elżbieta Izabela, Strategiczny wymiar outsourcingu i co-sourcingu jako narzędzia optymalizacji procesów wewnętrznych przedsiębiorstwa i budowania przewagi konkurencyjnej [w:] Antonowicz Alicja, Antonowicz Paweł(red.), Metody, techniki i narzędzia optymalizacji procesów gospodarczych, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2011 r.
9.Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (tj. z dnia 29 lutego 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 360).
10.ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. z dnia 7 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 963).

Drukuj